07/07/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE CAMARLES

El ple municipal es va reunir en sessió extraordinària d’urgència el 7 de juliol per la urgència en fer la votació de la programació cultural i taurina de les festes majors de Camarles per aquest 2021.

El ple va començar amb l’aprovació de l’acta anterior per unanimitat i es va fer lectura de la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de la Festa Major de Camarles 2021, que va ser aprovada per unanimitat per tots els membres del Ple.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 7 de juliol a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 7 de juliol
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

15/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ELECCIÓ DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ

A la sessió del ple extraordinari del dimarts 15 de juny de 2021 s’ha procedit a la votació del nou alcalde/ssa, una vegada presentades les candidatures.

Després de l’escrutini i recompte de vots, es proclama el Sr. Ramon Brull Melich com a alcalde de Camarles amb 8 vots.

Acte seguit el nou alcalde, fa el seu discurs amb els següents termes:

” Tinc l’immens honor de dirigir aquestes paraules com a alcalde de Camarles i Lligallos; us vull dir que a hores d’ara no em canviaria per cap persona del món. En acabar aquest mandat, farà 15 anys que hi soc en aquesta casa, sempre amb responsabilitats de govern. Aquí he passat una bona part de la meva vida. Gairebé em sento com a casa. Sempre he intentat treballar de manera honesta i penso que en molt de sentit comú; he realitzat molts de projectes i d’altres que no veuran mai la llum, però sempre amb la intenció de millorar la vida dels nostres veïns/nes.

Encara recordo la primera vegada que vaig ser regidor, la il·lusió i la responsabilitat de correspondre a les expectatives dipositades en mi, no en vaig dormir. Una il·lusió de gairebé 15 anys, però tot té un principi i un final. Aprofito per a comunicar que en acabar aquest mandat, jo també acabo. Serà el final d’una etapa molt bonica de la meva vida i de la qual em sento orgullós. No tornaré a presentar-me a unes eleccions municipals. Sols em resta dir als meus companys de la Veu del Poble, que podran comptar amb mi si els fa falta.

Hem tingut un any difícil, una pandèmia que encara estem patint, que ens ha trastocat les nostres vides. Afortunadament, a poc a poc estem sortint d’aquest mal son. Una pandèmia que ens ha fet fràgils i vulnerables, i que alguns dels nostres veïns han patit les conseqüències. A tots ells i als seus familiars una forta abraçada.

Tinc la mirada posada en els problemes veïnals, que sempre són immediats, i això comporta de
solucions ràpides, on la planificació ha de ser fonamental. Estimats veïns, podeu estar segurs que la meva implicació i la meva feina estaran destinats a millorar en la mesura de lo possible la nostra vida. Faré el possible perquè torneu a tenir confiança en la política municipal.

Per acabar, uns agraïments:

Primer, als meus companys de “La Veu del Poble”, i en especial pel vostre suport i confiança en la meva persona. A les persones també que amb el seu vot han fet possible aquest dia. Als regidors que han dipositat en mi la seva confiança i als que no, els agraeixo la feina del dia a dia. Als treballadors de la casa: vosaltres sou la imatge del nostre estimat ajuntament, us demano que continueu amb la correcció, actitud i atenció com fins ara.

I finalment, a la meva família, com deia al principi, aviat seran 15 anys d’activitat política; ells saben de primera mà la meva implicació, compromís i dedicació.”

Un cop finalitzat el discurs per part de l’alcalde, la regidora Sra. Zaragoza, en veure que no es donava paraula als representants dels grups municipals, com en anteriors ocasions s’havia fet, va intervenir per a desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa.

11/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: CONVENI CESSIÓ D’ÚS ERMITA DE LA GRANADELLA

La sessió plenària de l’11 de juny, de caràcter ordinari, es va iniciar amb la informació dels diferents decrets de la presidència, Juntes de Govern i de la sentència 1521/2021 del TSJC del Sr. B.M contra l’Ajuntament de Camarles.

La sessió va continuar amb la votació per a l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat.

Tot seguit, es va celebrar la votació de la proposta d’inici de la resolució del conveni de cessió de l’ús de l’ermita de la Granadella, on vuit vots van ser favorables i tres en contra. La Sra. Zaragoza argumenta el vot en contra del seu grup, manifestant que el conveni que teníem era un bon conveni, que en l’àmbit cultural afavoria al municipi, afegeix que en unes altres condicions s’hauria arribat a un consens.

Intervingué l’alcalde Sr. Navarro (ERC) per a dir que el finançament, no és un bon finançament, ja que es queda curt i que el fet que el pinar no sigui per a ús públic, no fa interessant el conveni.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza (Junts) per a dir que entén que el Vallat és una protecció, no un impediment, però cadascú ho entén de diferent manera.

Per la qual, s’acorda al Ple incoar el procediment per acordar la resolució del conveni de cessió d’ús de l’Ermita (Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi Rovira, Gloria González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira Blanes, atès que la cessió d’ús es refereix exclusivament a la capella i no al terreny que la rodeja i també per la impossibilitat d’obtenir un bon finançament consolidat per a la reparació de l’immoble.

Aprovació Compte General 2019

La sessió va continuar amb l’aprovació del Compte General 2019 amb vuit vots favorables (4 vots ERC, 3 vots LA VEU DEL POBLE i 1 vot REGIDORA NO ADSCRITA) i tres abstencions (JUNTS).

Aprovació inicial del pressupost general i plantilla orgànica 2021

El plenari aprovat amb els vots d’ERC, LA VEU DEL POBLE i la regidora NO ADSCRITA, en contra JUNTS el pressupost general per a l’exercici 2021.

Moció al plenari

S’ha aprovat la moció del grup Junts per Camarles i Lligallos per a debatre en el proper Ple la venda de patrimoni de l’Ajuntament previst al pressupost. Hi ha votat a favor els tres membres de JUNTS i dos membres d’ERC, en contra, els tres membres de LA VEU DEL POBLE i tres abstencions de dos membres d’ERC i la regidora NO ADSCRITA.

El plenari acorda, que es tingui en compte i es valori la possible ubicació del tanatori al polígon industrial i una altra ubicació disponible que seria al costat del cementiri. A més a més, que es porti a consulta de la ciutadania la ubicació de la construcció del tanatori municipal.

Renúncia del Sr. Josep Antoni Navarro com a alcalde

El ple municipal pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Antoni Navarro Serra, exposant “Que amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig formar part de la llista del Grup Polític ERC-AM.

Que vaig prendre possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, després de complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde el dia 15 de juny de 2019, després d’haver estat presentada la candidatura com a cap de partit i havent estat triat en votació secreta realitzada pels regidors i regidores de l’Ajuntament de Camarles.

Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al càrrec d’alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això a la meva condició de regidor.”

Aprovació de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de les festes majors dels Lligallos 2021

S’ha aprovat per unanimitat el programa taurí i els actes per a la celebració de la Festa Major dels Lligallos 2021 que se celebraran al juny.

Per finalitzar el ple al torn de precs i preguntes, la Sra. Bàrbara Curto (JUNTS) intervingué per a dir que el Casal Camarlenc al municipi té un valor immens, considera que el teatre és cultura, però també ho és el ball. Com a veïna del poble fa el prec de poder continuar gaudint del Casal i del seu ús com fins ara i que es porti a votació popular qualsevol altre ús que se li vulgui donar ( auditori etc….)

El regidor Sr. Miguel Olid, preguntà a l’alcalde, a qui s’havia proposat per a fer els bous al Lligallo?
Contestant l’alcalde que no s’havia suggerit a ningú, que de moment tenim dues propostes, i si al final s’autoritzen els bous, estudiarem les propostes i llavors decidirem.

Intervingué novament el regidor Sr. Miguel Olid per a preguntar si hi havia algun document signat amb el ramader, contestant l’alcalde que de moment no hi havia res signat.

El regidor Sr. Olid, es manifesta en el sentit de dir que espera una contesta de l’alcalde en aquest tema.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 15 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 15 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 11 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 11 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

22/04/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLA DE SANEJAMENT FINANCER DEL PERÍODE 2021-2026

El ple extraordinari del 22 d’abril, va tenir com a punt únic el Pla de sanejament dinancer del període 2021-2026.

Ja dins l’ordre del dia, la sessió va arrencar amb l’aprovació de l’acte del mes de març. Tot seguit es va votar el Pla de sanejament financer del període 2021-2026, on vuit vots van ser favorables (ERC, La Veu del Poble i regidora No Adscrita) i 3 en contra (Junts).

En el torn d’explicació de vot, la portaveu de Junts la Sra. Zaragoza, ve expressar que el punt segon de la proposta, considera que seria interessant revisar bé les inversions proposades al PAM, ja que si bé aquestes són finançades per subvencions de la Diputació, també és cert que l’Ajuntament ha de finançar la resta amb fons propis i atesa la situació financera municipal actual: “amb un estalvi net negatiu, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals amb signe negatiu i un període de pagament global a proveïdors superior a trenta dies, tal com es diu a la memòria del “Pla de Sanejament Financer” seria convenient pensar a fer inversions sostenibles, replantejar aquestes inversions i destinar més a despesa ordinària.

També veu que al capítol sis d’ingressos es contempla la venda de béns patrimonials, parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, amb uns ingressos de 98.256,30 Euros i com a contrapartida una despesa d’inversió per a l’execució de la xarxa elèctrica, considera també que s’hauria de replantejar aquesta inversió.

Intervingué l’alcalde, Sr. Navarro (ERC) per a dir que es podria intentar fer replantejaments, però que seria difícil tornar enrere, ja que el PAM 2021 està definitivament aprovat.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza per a dir que el pressupost 2021 encara no està aprovat i es podria replantejar, per exemple la inversió del casal 1a Fase, amb un cost de 236.194,00 Euros i una subvenció de 224.384,30.

Intervingué la regidora d’hisenda Sra. Mora (ERC) per a dir que respecte a la venda de patrimoni, la parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, ja s’arrossega des de l’any 2018 perquè ja figurava al pressupost municipal i llavors existia un desequilibri entre els ingressos i la despesa, i per tant un dèficit que s’arrossega d’abans.

Un cop fetes les explicacions de vot, l’alcalde va donar per acabat el ple extraordinari.

15/03/2021 – CRÒNICA DEL PLE: AL·LEGACIONS ALS EMPLAÇAMENTS DEL PARC EÒLIC I SOLAR

El ple municipal acorda presentar al·legacions als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles.

El ple extraordinari del 15 de març, es va iniciar amb l’aprovació de tots els grups les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Camarles als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles. Ratificant el seu vot, la Sra. Zaragoza portaveu de Junts per Camarles i Lligallos, ja que el decret reflecteixi tot el que es va parlar a la reunió de portaveus. El Sr. Brull, de La Veu del Poble, ratifica el seu vot i manifesta el seu desacord amb el punt segon de la part dispositiva “Alternativa d’un altre emplaçament en una zona degradada vora l’Autopista AP7”.

La sessió va continuar amb l’aprovació per unanimitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. On fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO₂ en més del 40% per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en un termini màxim de dos anys, des de la data d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona.

Tot seguit, es va aprovar el conveni dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regularització de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat.

Els dos darrers punts van ser dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció “Celebració d’unes festes majors populars úniques” va ser aprovada per unanimitat, on l’alcalde, el Sr. Navarro intervingué per a dir que l’assumpte de les festes úniques és un tema important que necessita un consens municipal i que representa una forta despesa per a les arques municipals, amb un dèficit creixent any rere any. Que el resultat de la consulta popular no serà vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que és un assumpte que hem de debatre i sotmetre’l a la participació ciutadana.

La regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) manifesta que el seu grup s’adhereix a la moció, ja que és un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions municipals.

La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l’alcalde que donat que la consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l’alcalde que si, però que si el percentatge està molt dividit s’haurà de replantejar.

La regidora Sra. Curto Camisón considera, que s’haurà d’acatar i respectar el que digui el poble.

Intervingué el regidor Sr. Brull (La Veu), per a dir que és molt important saber l’opinió de la gent, i el que pensi la gent s’haurà de respectar. És un tema que genera polèmica i és la millor fórmula per a sortir de dubtes.

La segona “Moció de suport a l’amnistia” , va ser aprovada per deu vots favorables i una abstenció.

El grup La Veu del Poble va presentar la moció “Para la defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” promoguda per les entitats d’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la federación española de toros de cuerda i la euskalzezenzale elkartea, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Per acabar la sessió, l’alcalde va fer lectura dels informes d’alcaldia. El primer la sol·licitud d’un pacte de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel deteriorament dels camins municipals pel pas de camions de gran tonatge. El segon vas ser per informar que pròximament hi haurà una reunió amb els alcaldes per tractar els bous a la Festa Major. I per últim, la nova regulació del trànsit davant de l’Ajuntament, per part de la Diputació de Tarragona.

EL PLE APROVA UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ D’UNES FESTES MAJORS ÚNIQUES

Ahir al Ple, entre altres mocions, es va aprovar una proposició de resolució presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Camarles i Lligallos, a la qual es van adherir la resta de les forces polítiques per unanimitat, acordant-se que es portarà a participació ciutadana. La proposta és la celebració d’unes Festes Populars úniques, respectant sempre als dos patrons, com a Festa Major, Sant Joan i Sant Jaume. L’alcalde es va comprometre a respectar els resultats de la consulta, i que sigui la ciutadania de Camarles i Lligallos els que decideixin entre tots. No obstant, en cas de no haver-hi una resposta molt majoritària, serien els mateixos grups polítics governant al municipi els que tindrien l’última paraula.

(Un dels motius pels quals pensem que el poble necessita aquest canvi seria equilibrar l’economia municipal).

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“Des del grup Esquerra Republicana de Catalunya de Camarles i Lligallos, presentem a ple la proposta d’unificar les FESTES MAJORS dels nostres, per atendre una reivindicació popular cada cop pobles més notòria, i així donar sortida al debat insistent ja instal·lat entre la ciutadania dels dos nuclis poblacionals del municipi; i també a la necessitat urgent d’equilibrar l’economia municipal en base a les dades econòmiques que us presentem en la taula adjunta (document 1), i a les següents conclusions:

Tenim un pressupost modest de poc més de 3 milions d’euros (3,25 milions el 2019), on els últims anys els ingressos directes han anat disminuint, com a conseqüència principalment de, la reducció en la recaptació d’impostos i taxes, per exemple els ingressos que rebíem per l’impost sobre béns immobles de característiques especials de l’autopista de peatge AP-7 (IBICE) per import d’uns 92M euros aproximadament, al ser l’autopista lliure de peatges i que, ja durant aquest any 2020, hem deixat de cobrar; també per la pujada significativa que es preveu sobre un 11% en el manteniment dels serveis de recollida d’escombraries. Ja sabem a dia d’avui que aquest servei és deficitari, i s’anirà incrementant a causa dels nivells baixos de reciclatge que presentem al nostre municipi, i que hem de capgirar, conscienciant a la ciutadania per millorar el nivell de gestió de la brossa; i també a la disminució de l’activitat econòmica, basada principalment en la construcció. Per tot, a mesura que passen els exercicis econòmics, depenem més de les transferències per part de la resta d’administracions supramunicipals (Diputació, Generalitat, Estat Espanyol), les quals es fan més necessàries i latents.

Tots aquest tema i d’altres són una realitat que no podem ignorar, i si no hi posem solució, ens portaran al col·lapse econòmic.

Lo Grup Municipal d’ERC creiem que, la unificació de les festes populars és la millor opció per al conjunt de la població: som un poble amb dos nuclis urbans separats per una distància assumible que ens permetria buscar un punt de celebració intermedi, amb una població de 3324 (cens 2019) persones, i amb un total de 16 dies de festa major, on la despesa definitiva que s’hi destina de 240M euros el 2019, fa inviable mantenir aquesta situació.

El nostre Grup Municipal d’ER apostem pel manteniment i millora en la qualitat de tots els serveis públics que actualment ofereix el municipi i que requereixen, que any rere any, es destinen més recursos per al seu manteniment.

També som conscients que cadascun dels dos nuclis de població del Municipi té la seva peculiaritat, el seu patró (Sant Joan i Sant Jaume) i la seva manera d’entendre i desenvolupar les festes majors:

En conseqüència, PROPOSO:
1. Celebració de les festes majors populars úniques. Buscant una data consensuada, i reduir les despeses.
2. Conservació del patró de cada poble. Celebrant unes festes patronals de caràcter institucional, tradicional i cultural representatives de cada poble.
Amb aquestes dos iniciatives la realitat seria permetre’ns un estalvi anual d’uns 100M euros que es destinarien a mantenir els actuals serveis municipals del tot essencials i també millorar les inversions.
3. Portar a consulta popular aquesta proposta per tal que siguin els ciutadans de Camarles i Lligallos els qui decideixen si, (1) mantenim la situació actual en detriment d’altres Inversions o serveis essencials, o bé apostar per la, (2) unificació de festes majors en un consens com a municipi decidint-ho de manera DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA.”

25/02/2021 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE RETIRA LA CONSULTA DEL CANVI DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL

El ple municipal ordinari del dijous 25 de febrer va aprovar, amb els vots de l’equip de govern, retirar la consulta popular del canvi de nom del camp de futbol “Pla de Barra” pel nom del Sr. Josep Bellés Royo, per respectar la voluntat de la petició de la família.

Per unanimitat el Ple aprova encarregar a la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni, la gestió informatitzada del padró d’habitants.

Durant el transcurs del ple municipal, també es va aprovar per unanimitat un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, funcionaris, laborals i persones eventuals del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquests, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. Aquest increment serà amb efectes a partir de l’1 de gener.

Per acabar, l’alcalde va informar de la futura signatura del conveni interadministratiu de cooperació entre els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regulació de la contractació conjunta del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat, amb un contracte per a dos anys amb possibilitat de pròrrogues per a dos anys més.
El segon punt d’informes d’alcaldia, tracta sobre els avantprojectes de Parc Eòlic Vandellòs II i el Parc Solar a Camarles, on l’alcalde proposa una reunió amb els portaveus dels grups polítics per tractar aquest tema tan important i poder consensuar entre tots les al·legacions de rebuig als avantprojectes esmentats anteriorment.