06/03/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT DECRETA SET DIES DE DOL

El Ple Municipal dona el condol per l’accident tràgic al Perelló

El Ple Municipal extraordinari urgent es va reunir el passat 6 de març a les 13:30 hores a la sala de plens amb l’objectiu de manifestar el condol de la Corporació Municipal pels fets ocorreguts el dia anterior. En aquest tràgic incident, tres joves del municipi van perdre la vida i un quart es troba en greu estat de ferit.

La urgència d’aquest ple va ser aprovar per unanimitat la declaració de set dies de dol a tota la població, així com expressar la més profunda condolença per aquesta pèrdua irreparable. L’alcalde va presidir la sessió i va realitzar una breu exposició detallant l’accident de trànsit ocorregut el diumenge 5 de març a la TV-3022, on el vehicle en què viatjaven els joves va caure per un barranc i s’incendia a l’alçada del quilòmetre 1 de la carretera TV-3022, en el terme municipal del Perelló i direcció Rasquera.

L’alcalde va destacar que aquest és el succés més tràgic viscut mai al municipi i que ha impactat profundament en tota la població, tenint en compte que tots els veïns estan estretament relacionats entre si. En aquest sentit, el Ple Municipal va acordar, per unanimitat, manifestar la condolença de la Corporació Municipal i declarar set dies de dol per honrar la memòria dels joves.

En finalitzar la sessió, l’alcalde va expressar el seu agraïment per les mostres de suport rebudes per part del Govern de la Generalitat, altres ajuntaments, institucions i entitats tant del municipi com del territori. Com a gest de respecte i record envers els joves i les seves famílies, es va sol·licitar un minut de silenci i un fort aplaudiment per part de tots els membres de la Corporació Municipal i el públic assistent.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DEL 6 DE MARÇ DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari Urgent de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 6 de març de 2023, a les 13:30 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Declaració de la urgència.
2. Manifestació de condolença de la Corporació Municipal pels fets ocorreguts el dia 5 de març de 2023 en el que van perdre la vida tres joves del municipi i un quart es troba greument ferit, i declarar set dies de dol a la població.
3. Paraules de l’alcalde pel succés.

Ordre del dia Aquí

31/01/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT APROVA EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021

El Ple municipal ha aprovat compte general de l’exercici 2021 amb 7 vots favorables (3 de la Veu del Poble, 3 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita) i 3 abstencions (JUNTS) amb un balanç de situació d’un actiu de 10.077.007,79 euros i un passiu de 10.077.007,79 euros i un resultat de 3.369,63 euros.

El Ple, també, va aprovar una moció del grup municipal JUNTS, per a garantir el compliment del fons nuclear. Es va aprovar per la majoria dels grups.

D’altra banda, va aprovar per majoria dels grups un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament del 2,5% per a l’any 2023, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022, en temes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant perquè fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.

L’anterior amb el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Finalment, als informes de l’alcaldia, l’alcalde va informar del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques, del pla zonal de carreteres Diputació 2020-2025 i de la problemàtica dels terrenys adjacents al cementiri.

29/12/2022 – CRÒNICA DEL PLE: MANIFEST DIRIGIT AL CAC I PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 29 de desembre, una sessió extraordinària del ple municipal.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió per tractar les següents propostes: Enviar un manifesta al Consorci Audiovisual de Catalunya en rebuig als comentaris fets sobre el municipi al programa de TV3, moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos i la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit.

Es fa lectura del manifest que la corporació municipal de Camarles enviarà al Consistori Audiovisual de Catalunya en rebuig respecte als comentaris fets sobre el municipi al programa “Està passant” de la televisió pública de Catalunya, TV3. Tots els grups municipals s’adhereixen al manifest.

Mocions

El grup municipal Junts ha presentat una moció arran el prestigi causat pel col·laborador de TV3. La moció ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble- FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions (ERC Camarles i Lligallos).

Modificació de crèdit

En aquesta sessió s’ha celebrat la votació de l’expedient de suplement de crèdit per transferència per al pressupost del present exercici, per import de 33.383,18 euros. La proposta ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions del grup d’ERC Camarles i Lligallos.

31/10/2022 – CRÒNICA DEL PLE: JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A I ORDENANÇA DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 31 d’octubre, una sessió ordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions relacionades amb el municipi.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat d’escollir un Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi, així com la necessitat d’aprovar l’ordenança regulador de l’ús de l’Àrea d’Autocaravanes. Després es dóna compte a la resta del Ple, d’un total de 56 decrets de la presidència.

Jutge/ssa de Pau substitu/a

Els membres del Ple ha dut a terme la votació secreta de les dues candidates que van presenta per ser Jutgessa de Pau substituta del municipi. El resulta de la votació: dos vots per a Judith Morales Prieto i nou vots a favor d’Estel Zaragoza Navarro, sent aquesta última la nova substituta de la Jutgessa de Pau.

Ordenances

En aquesta sessió s’ha presentat tres propostes, un de l’Àrea d’Autocaravanes i les altres, de les taxes de la llar d’infants i la piscina municipal.

La primera proposta fa referència a la desestimació de l’al·legació presentada per la Plataforma Estatal de Karavaning, P.E.K.A i s’aprova definitivament la modificació de l’ordenança per tots els grups.

La segona proposta fa referència a la modificació de la taxa de la llar d’infants municipal, per adequar-se a la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que va establir el finançament a càrrec del departament competent en matèria d’educació de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llar d’infants municipals i és incompatible amb l’exigència del preu públic o taxa del servei d’escolarització per part de l’Ajuntament. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups.

La tercera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina municipal, que ha estat aprovada per unanimitat.

Programació Festa de la Segregació

En la sessió s’ha presentat la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous en motiu de la Festa de la Segregació, la qual ha estat aprovada per tots els grups.
Precs i preguntes
Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos ha preguntat sobre el Casal Jove, ja que molts usuaris s’han queixat per la manca de servei i aldarulls. L’alcalde li respongué que no té constància i que farà un estudi i a tenir en compte que no és el servei de la Biblioteca. El grup també ha preguntat sobre l’enrenou que va haver-hi amb la Comissió de Bous de Camarles.

El grup municipal Junts per Camarles i Lligallos ha preguntat com estava el tema de les obres de l’edifici del Mercat. Una altra de les preguntes ha estat sobre la demanda del grup d’ERC contra la regidora No Adscrita.

Continuant amb el grup de Junts, la portaveu ha preguntat si des de l’Ajuntament es farà alguna cosa amb el responsable d’estacionar la seua maquinària agrícola al solar municipal enfront del Viver d’Empreses. A més a més, el grup ha sol·licitat informació sobre la inspecció a l’Espai Municipal aquest 2022, si hi ha contractada alguna empresa en protecció de dades, i que està passant amb les instàncies del ciutadà que no s’han contestat.

En l’apartat de precs, el grup d’ERC ha manifestat que ha estat tot un encert porta l’aigua potable al barri de la Gravera. El grup Junts ha manifestat que s’ha assabentat que la màquina d’escombrar de l’Ajuntament està fent el buidatge a la zona dels pinets.

28/09/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES MOCIONS

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.