Camarles.cat

Cementiri Municipal

MISSIÓ

L’Ajuntament de Camarles està format per un equip humà disposat a atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania. Persones al servei de les persones, amb la voluntat de facilitar al màxim els imprescindibles tràmits.

La nostra feina consisteix a acompanyar les families i donar-los servei per facilitar al màxim el procés funerari i agilitzar els tràmits que se’n derivin amb un tracte eficient i respectuós.

COMPROMISOS DE QUALITAT

 • Mantenir el recinte net. Treure els rams, corones i flors seques dels nínxols un cop per setmana, en funció del temps.

 • Tenir cura de les zones de jardí, aplicar els tractaments necessaris amb criteris ecològics i renovar les flors dels espais comuns.

 • Concedir i/o autoritzar els títols de dret funenari en un termini no superior a tres mesos de s de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

 • Fer els canvis de titularitat en un termini no superior a tres mesos des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits.

 • Expedir duplicats en un termini de tres mesoso des de la sol·Licitud, si es compleixen els requisits.

 • Traslladar restes dins el mateix cementiri en un termini no superior a deus dies des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits, a excepció del període comprès entre els mesos de juliol i setembre, en què els Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya no autoritzen trasllats de restes.

 • Traslladar restes a un altre cementiri en un termini no superior a un mes des de la data de sol·licitud, si es compleixen els requisits, a excepció del període comprès entre els mesos de juliol i setembre, en què els Serveis Territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya no autoritzen trasllats de restes.

 • Autoritzar la col·locació de l’apides i inscripcions de laterals en un termini no superior a 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Construir nous nínxols

 • Atendre amb diligència i sensibilitat els familiars.

 • Contestar les queixes i suggeriments en un termini no superior a 1 mes.

DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Vint, 20, 43894 Camarles
Telèfon: 977 47 00 07
Correu electrònic: ajuntament@camarles.cat
Web: www.camarles.cat

Atenció al públic:
– Telemàtic: tot l’any
– Telefònic: De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.
– Presencial: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h.

Com arribar:
– Consultar: https://camarles.cat/el-municipi-equipaments/
– Coordenades GPS: 40.771841407663615, 0.6710007288351881

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Participació i col·laboració ciutadana
Procediment: Enquestes anuals a usuaris dels serveis presencials

Canals:
– Presencial: Ajuntament de Camarles
– Telefònic: 977 47 00 07

Queixes, reclamacions i suggeriment
Procediment:
1. Presentació de la petició i registre d’entrada per al seu seguiment.
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució.
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable.
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Canals:
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Telefònic: 977 47 00 07
– Presencial: Ajuntament de Camarles

Temps de resposta
Termini mitjà de resposta: 30 dies

SERVEIS

La nostra feina consisteix a acompanyar les famílies i donar-los servei per facilitar al màxim el procés funerari i agilitzar els tràmits que se’n deriven.

2. ATENCIÓ A CONSULTES, RECLAMACIONS I INCIDÈNCIES DE LA CIUTADANIA

Descripció: Gestió de les incidències i reclamacions de l’Ajuntament de Camarles sobre el funcionament del cementiri o la prestació de serveis públics municipals. 

Utilitats: La demanda d’informació efectuada des de pàgines web municipals i les incidències i reclamacions presentades per la ciutadania pels diferents canals d’atenció sobre el funcionament de la ciutat o dels serveis públics municipals.

Garantia: L’Ajuntament és l’encarregat del cementiri i per tant, el que garanteix el seu compliment.

Procediment de gestió del servei:
1. Presentació de la petició
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Objectius de gestió del servei:
– Temps mitjà de resposta no superiors als 30 dies.
– El 70% de les peticions no poden tenir més de 30 dies.
– Reclamacions efectuades sobre respostes enviades no superior al 20%.

Atenció a consultes, reclamacions i incidències de la ciutadania
Descripció: Gestió de les incidències i reclamacions de l’Ajuntament de Camarles sobre el funcionament del cementiri o la prestació de serveis públics municipals.
Ofereix: Registrar l’entrada i facilitar el seguiment de la seva petició.
Cost i forma de pagament: 0 euros
Centres prestadors: Ajuntament de Camarles
Canals de petició i tramitació:
– Telefònic: 977 47 00 07
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Presencial: : Carrer Vint, 20. 43894 Camarles
Canals de recepció: Per correu electrònic, carpeta del ciutadà, notificació electrònica o correu postal, indicat pel peticionari.
Objectius de gestió del servei: Temps mitjà de resposta 30 dies.