Camarles.cat

Convenis

Són les dates en què s’han de pagar els tributs. Segons quins siguin els terminis de pagament i notificació, els tributs poden ser de pagament periòdic i no periòdic. Els tributs periòdics tenen establert un període de pagament voluntari segons el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquests tributs no requereixen notificació individual. Les liquidacions dels tributs no periòdics es notifiquen individualment i s’han de pagar en les dates que s’assenyalen en la mateixa notificació. El calendari s’aprova per decret a principis d’any.