Gestió Tributària

PRESENTACIÓ

BASE-Gestió d’Ingressos és un servei de la Diputació de Tarragona per col·laborar en la recaptació dels tributs municipals dels ajuntament que ho sol·liciten i per facilitar-vos el compliment de les vostres obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

COMPROMÍS

  • Informar-vos a començament d’any, pels diferents mitjans, del calendari fiscal de l’Ajuntament.

  • Enviar-vos el document per pagar els impostos o taxes anuals amb el full de domiciliació bancària corresponent, si encara no els heu domiciliat.

  • Informar-vos sobre els terminis i els mitjans de pagament, les conseqüencies de l’impagament i les possibilitats d’ajornar o fraccionar el deute.

  • Donar-vos a conèixer els vostres drets.

DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Vint, 20, 43894 Camarles
Telèfon: 977 47 00 07
Correu electrònic: ajuntament@camarles.cat
Web: www.camarles.cat

Atenció al públic:
– Telemàtic: tot l’any
– Telefònic: De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 h.
– Presencial: De dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h.

Cita prèvia:
– Web: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/SobreBASE/OnAdrecar-se/CitaPrevia/RequisitsCitaPrevia.html

Com arribar:
– Consultar: https://camarles.cat/el-municipi-equipaments/
– Coordenades GPS: 40.771841407663615, 0.6710007288351881

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Participació i col·laboració ciutadana
Procediment: Enquestes anuals a usuaris dels serveis presencials

Canals:
– Presencial: Ajuntament de Camarles
– Telefònic: 977 47 00 07

Queixes, reclamacions i suggeriment
Procediment:
1. Presentació de la petició i registre d’entrada per al seu seguiment.
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució.
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable.
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Canals:
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Telefònic: 977 47 00 07
– Presencial: Ajuntament de Camarles

Temps de resposta
Termini mitjà de resposta: 30 dies

SERVEIS

Liquidar i recaptar els impostos següents:

– Impost sobre béns immobles
– Impost sobre activitats econòmiques
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica
– Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
– Liquidar i recaptar les taxes o contribucions especials segons les ordenances fiscals municipals
– Recaptar les multes de trànsit i altres ingressos de dret públic
– Introduir els canvis de titularitat i altres dades rellevants en els registres fiscals municipals
– Prestar assistència als ciutadans perquè puguin presentar les autoliquidacions i les declaracions tributàries
– Resoldre els recursos i les reclamacions sobre gestions realitzades per l’ORGT
– Prestar altres serveis derivats o relacionats amb la gestió tributària en general

A QUI ENS ADECEM?

A tots els contribuents

DRETS I OBLIGACIONS DELS CIUTADANS

LLEI 39/2015
Article 13. Drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques.

Els qui, de conformitat amb l’article 3, tenen capacitat d’obrar davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions
amb elles, dels drets següents:

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt d’accés general electrònic de l’Administració.
b) A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les administracions públiques.
c) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveuen aquesta Llei i la resta de
l’ordenament jurídic.
d) A l’accés a la informació pública, arxius i registres, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i la resta de l’ordenament jurídic.
e) A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i empleats públics, que els han de facilitar l’exercici dels seus drets i el
compliment de les seves obligacions.
f) A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i autoritats, quan així correspongui legalment.
g) A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que preveu aquesta Llei.
h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figurin als fitxers,
sistemes i aplicacions de les administracions públiques.
i) Qualssevol altres que els reconeguin la Constitució i les lleis.

Aquests drets s’entenen sense perjudici dels que reconeix l’article 53 referits als interessats en el procediment administratiu.

LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA
Article 34. Drets i garanties dels obligats tributaris.

Constitueixen drets dels obligats tributaris, entre altres, els següents:

a) Dret a ser informat i assistit per l’Administració tributària sobre l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions
tributàries.
b) Dret a obtenir, en els termes que preveu aquesta Llei, les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions
d’ingressos indeguts que siguin procedents, amb abonament de l’interès de demora que preveu l’article 26 d’aquesta Llei, sense
necessitat d’efectuar requeriment a l’efecte.
c) Dret a ser reembossat, de la manera que fixa aquesta Llei, del cost dels avals i altres garanties aportats per suspendre l’execució
d’un acte o per ajornar o fraccionar el pagament d’un deute, si l’acte o deute esmentat és declarat totalment o parcialment
improcedent per sentència o resolució administrativa ferma, amb abonament de l’interès legal sense necessitat d’efectuar
requeriment a l’efecte, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els supòsits d’estimació parcial del recurs o
de la reclamació interposada.
d) Dret a utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu l’ordenament jurídic.
e) Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals sigui part.
f) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i el personal al servei de l’Administració tributària sota la responsabilitat de la qual es
tramiten les actuacions i els procediments tributaris en què tingui la condició d’interessat.
g) Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions per ell presentades, així com dret a obtenir còpia segellada dels documents
presentats davant l’Administració, sempre que l’aportin junt amb els originals per a la seva confrontació, i dret a la devolució dels
originals dels documents esmentats, en el cas que no hagin de constar a l’expedient.
h) Dret a no aportar els documents ja presentats per ells mateixos i que estiguin en poder de l’Administració actuant, sempre que
l’obligat tributari indiqui el dia i el procediment en què els va presentar.
i) Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració
tributària, que només poden ser utilitzats per a l’aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la
imposició de sancions, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits que preveuen les lleis.
j) Dret a ser tractat amb el respecte i la consideració pertinents pel personal al servei de l’Administració tributària.
k) Dret al fet que les actuacions de l’Administració tributària que requereixin la seva intervenció es duguin a terme de la manera que
li resulti menys costosa, sempre que això no perjudiqui el compliment de les seves obligacions tributàries.
l) Dret a formular al·legacions i a aportar documents que han de ser tinguts en compte pels òrgans competents en redactar la
proposta de resolució corresponent.
m) Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència, en els termes que preveu aquesta Llei.
n) Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte d’adquisició o transmissió.
ñ) Dret a ser informat, a l’inici de les actuacions de comprovació o inspecció, sobre la naturalesa i l’abast d’aquestes, així com dels
seus drets i obligacions en el curs d’aquestes actuacions i que aquestes es desenvolupin en els terminis que preveu aquesta Llei.
o) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals que resultin aplicables.
p) Dret a formular queixes i suggeriments en relació amb el funcionament de l’Administració tributària.
q) Dret al fet que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es recullin en les diligències esteses en els procediments
tributaris.
r) Dret dels obligats a presentar davant l’Administració tributària la documentació que considerin convenient i que pugui ser rellevant
per a la resolució del procediment tributari que s’estigui desenvolupant.
s) Dret a obtenir còpia a càrrec seu dels documents que integrin l’expedient administratiu en el seu tràmit de posada de manifest en
els termes que preveu aquesta Llei. Aquest dret es pot exercir en qualsevol moment en el procediment de constrenyiment.