Competències i Funcions

Joan Curto Querol

Alcalde de CamarlesAgenda

Informació de l’Alcalde

Béns patrimonials: presa de possessió

Activitats econòmiques


Candidatura de Progrés Camarles i Lligallos (PSC)

jcurtoq@camarles.cat

El Ple de l’Ajuntament està integrat per l’alcalde, que exerceix la presidència, i els regidors i les regidores, una vegada hagin pres formalment possessió del càrrec. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorguen les lleis bàsiques i autonòmiques en matèria de règim local i qualsevol altra disposició normativa, detallem les competències bàsiques:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.
 • L’aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L’acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

El Ple està format per 11 regidors i/o regidorespot delegar les atribucions que siguin legalment susceptibles de ser-ho, d’acord amb les condicions que s’esmenten al Reglament Orgànic Municipal.

La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple és cada tres mesos, a excepció del mes d’agost.

ACTES

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’alcalde a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

ACTES

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Camarles hi ha les següents comissions:

 • Comissióde Governació, Urbanisme, Indústria, Media Ambient, Agricultura i Serveis.
 • Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes
 • Comissió de Joventut, Festes, Esport, Promoció Econòmica, Comunicació,Participació Ciutadana i Transparència.
 • Comissió d’Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.

La periodicitat de la sessió serà mensual, i les sessions tindran lloc a l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte.