Centre de Dia "La Granadella"

MISSIÓ

Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

COMPROMISOS DE QUALITAT

– Oferir un servei de qualitat amb personal qualificat.

– Realitzar de forma semestral una valoració integral de tots els usuaris.

– Realitzar coordinacions amb la treballadora social de l’Ajuntament.

– Disposar d’un horari d’atenció als familiars i a aquelles persones que vulguin rebre informació del centre.

DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Quaranta-tres, 23, 43894 Camarles
Telèfon: 615 911 672
Correu electrònic: centrededia@camarles.cat | cdlagranadella@gmail.com
Web: www.camarles.cat

Atenció al públic:
– Telefònic: De dilluns a divendres de 08.00 a 20.00 h.
– Presencial: De dilluns a divendres de 08.00 a 20.00 h.

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Participació i col·laboració ciutadana
Procediment: Consultes i aportacions

Canals:
– Presencial: Centre de Dia “La Granadella”
– Telefònic: 615 911 672

Queixes, reclamacions i suggeriment
Procediment:
1. Presentació de la petició i registre d’entrada per al seu seguiment.
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució.
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable.
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Canals:
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Telefònic: 977 47 00 07
– Presencial: Ajuntament de Camarles

Temps de resposta
Termini mitjà de resposta: 30 dies

SERVEIS

– Valoració integral dels usuaris en el moment de l’ingrés.
– Rehabilitació funcional.
– Estimulació cognitiva i sensorial.
– Promoció dels hàbits saludables.
– Desenvolupament de les activitats bàsiques del dia a dia.
– Cura personal (dutxes, manicura…)
– Treball de les emocions.
– Servei de menjador.
– Servei de fisioteràpia.
– Servei de perruqueria.
– Suport psicològic a l’usuari i als familiars.

MILLORES

En cas d’incomplir dels compromisos adquirits en aquesta carta informarem a la persona interessada sobre les causes que l’han motivat i s’emprendrà, si fos necessari, l’acció correcta escaient.

En cap cas el reconeixement d’un incompliment dels compromisos d’aquesta carta donarà lloc a una reclamació patrimonial de la ciutadania cap a l’ajuntament.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes, aportacions, queixes i suggeriments a:
Correu electrònic: cdlagranadella@gmail.com
Web: https://www.camarles.cat/tramits.html
Telèfon: 977470040 – 615911672
Presencialment: Presentant una instància a l’OAC de l’Ajuntament de Camarles.

Formulades les queixes, les consultes i/o suggeriments, en el termini màxim de deu dies les persones interessades rebran de l’òrgan competent la constància que s’ha rebut la petició, la consulta o la queixa, i se’ls notificarà quin és l’òrgan encarregat de la resolució i el termini d’aquesta mateixa resolució, que pot ser diferent en cada cas sense superar els límits que s’estableixen legalment.

NORMATIVA ESPECÍFICA

DRETS I DEURES

Drets:

L’usuari/usuària té els drets reconeguts a les lleis i especialment als articles 8,9, 10 i 12 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, això és:

 • Que es respecti la dignitat de les persones, llur benestar i llur autonomia i intimitat.

 • La confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients.

 • Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti a fi que, si escau, hi puguin donar llur consentiment específic i lliure.

 • Accedir a llurs expedients individuals.

 • Exercir la llibertat individual per a ingressar i romandre a l’establiment, i per a sortir-ne, llevat les limitacions establertes per la legislació vigent.

 • Conèixer el reglament intern del servei, i especialment, els seus drets i deures.

 • Rebre una atenció personalitzada.

 • Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i cultural, en condicions d’igualtat respecte a l’atenció que reben els altres ciutadans.

 • Comunicar i rebre lliurement informació.

 • El secret de les comunicacions.

 • Prestar suggeriments, queixes i reclamacions i rebre resposta.

 • Gaudir de la intimitat i la privacitat en les accions de la vida quotidiana.

 • Participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col·lectivament.

 • Rebre de manera continuada la prestació dels serveis.

 • No ésser sotmesos a cap mena d’immobilització o restricció de la capacitat física o intel·lectual per mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció facultativa i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física dels usuaris o de terceres persones.

 • Conèixer el cost dels serveis que reben i, si escau, conèixer la contraprestació de l’usuari o usuària.

Deures:

L’usuari/usuària i el seu representat legal, el guardador de fet i/o la persona o familiar de referència, tenen els deures previstos a l’art. 13 de la Llei 12/2007, especialment:

 • Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i la resolució dels problemes.

 • Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.

 • Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones.

 • Utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre i tenir-ne cura.

 • Complir el Reglament de règim intern.

 • Abonar puntualment el preu establert.