Camarles.cat

Dret d'accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comporta un únic règim substantiu d’accés a la informació pública. Així, l’article 34.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents estableix que “Les persones tenen dret a accedir als documents públics en el termes i amb les condicions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de normativa que sigui aplicable”.

A l’Ajuntament de Camarles, l’òrgan responsable de la resolució de les peticions d’informació pública és la regidoria de Transparència.

D’aquesta manera, la legislació de transparència estableix el dret d’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions.

Aquest dret subjectiu es garanteix a totes les persones a partir dels 16 anys, i inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi. És un dret que es reconeix a les persones a títol individual, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda; l’exercici d’aquest dret no està condicionat a la concurrència de cap interès personal, no està subjecte a motivació i no requereix de la invocació de cap norma.

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (www.gaip.cat).

Tràmit de Sol·licitud

Queixes i Suggeriments

Carpeta del CIutadà

Avaluació

Informació no publicada

Quan la informació a la que voleu tenir accés no està publicada, podeu sol·licitar-la (enllaç) i així exercir el Dret d’accés a la informació pública.

Què s’entén per informació pública?

S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l’Administració, així com els documents d’origen privat que formin part del patrimoni documental municipal i els de qualsevol altre fons o col·lecció custodiats en el Servei Municipal d’Arxius.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s’hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d’accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

Si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Cal tenir en compte que el dret d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al portal municipal, al portal de transparència municipal i a la resta de webs municipals.