Personal de l'Ajuntament

Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.

La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. S’ha de tenir en compte que la RLT ha d’incloure tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals.

La RLT és una relació de llocs de treball, no de persones. 

L’Ajuntament de Camarles no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

TÈCNICA DE JOVENTUT I OCUPACIÓ

Clàudia Aurora Falcó Bonet (Currículum)

Retribució total: 9.200 €

Funcions:
– Realització de tasques de les regidories de l’Alcalde com a Tècnica d’Ocupació i Joventut.
– Responsable de protocols.
– Substitució o relleu en alguns actes o reunions de les seves regidories.
– Suport i treball amb els projectes de govern.
– Coordinació amb totes les regidories, per donar suport i treball conjunt.
– Coordinació amb la Comissió de Festes.

TÈCNICA DE JOVENTUT I OCUPACIÓ

Clàudia Aurora Falcó Bonet (Currículum)

Retribució total: 18.200 €

Funcions:
– Realització de tasques de les regidories de l’Alcalde com a Tècnica d’Ocupació i Joventut.
– Responsable de protocols.
– Substitució o relleu en alguns actes o reunions de les seves regidories.
– Suport i treball amb els projectes de govern.
– Coordinació amb totes les regidories, per donar suport i treball conjunt.
– Coordinació amb la Comissió de Festes.

L’Ajuntament de Camarles no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

L’Ajuntament de Camarles no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.

L’Ajuntament de Camarles no disposa de directius ni de càrrecs de confiança. Per aquest motiu, no es poden exposar les seves funcions ni el seu currículum.