Personal de l'Ajuntament

Les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.


DescripcióAnyDocument
Personal Laboral i Funcionari 2023Veure
Càrrecs de confiança i/o directius2023No disposa de dire ctius i càrrecs de confiança
Personal Laboral i Funcionari2022Veure
Càrrecs de confiança i/o directius2022No disposa de dire ctius i càrrecs de confiança
Personal Laboral i Funcionari2021Veure
Càrrecs de confiança i/o directius2021No disposa de dire ctius i càrrecs de confiança
Personal Laboral i Funcionari2020Laboral i Funcionari

Policia Local
Càrrecs de confiança i/o directius2020TÈCNICA DE JOVENTUT I OCUPACIÓ
Clàudia Aurora Falcó Bonet (Currículum)
Retribució total: 18.200 €
Funcions:
- Realització de tasques de les regidories de l'Alcalde com a Tècnica d'Ocupació i Joventut.
- Responsable de protocols.
- Substitució o relleu en alguns actes o reunions de les seves regidories.
- Suport i treball amb els projectes de govern.
- Coordinació amb totes les regidories, per donar suport i treball conjunt.
- Coordinació amb la Comissió de Festes.
Personal Laboral i Funcionari2019Laboral i Funcionari

Policia Local
Càrrecs de confiança i/o directius2019No disposa de dire ctius i càrrecs de confiança
Personal Laboral i Funcionari2018Laboral i Funcionari

Policia Local
Càrrecs de confiança i/o directius2018No disposa de dire ctius i càrrecs de confiança