Camarles.cat

OFERTA PÚBLICA DE PERSONAL

PROCESSOS DE SELECCIÓ PENDENTS

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ESTABILITAT D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, MITJANÇANT CONCURS LLIURE

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament de Camarles.

Aquesta plaça ha estat inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal, en el marc de la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

L’esmentada Oferta d’Ocupació Pública es va aprovar mitjançant Junta de Govern en data 20 de maig de 2022 i va ser publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ESTABILITAT D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR DE POLICIA (VIGILANT) DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, MITJANÇANT CONCURS LLIURE

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs lliure, per a la cobertura d’una plaça d’Auxiliar de policia (vigilant) de l’Ajuntament de Camarles.

Aquesta plaça ha estat inclosa en l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal, en el marc de la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

L’esmentada Oferta d’Ocupació Pública es va aprovar mitjançant Junta de Govern en data 20 de maig de 2022 i va ser publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE TRES PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A DE LLAR D’INFANTS DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE TRES PLACES DE NETEJADOR/A DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I/O VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE DUES PLACES D’OFICIAL DE PRIMERA PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I/O VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE CINC PLACES DE PEÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA I/O VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs de mèrits es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE DOS PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs oposició, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs oposició es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE CINC PLACES D’AUXILIAR DE GERIATRIA DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs oposició, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs oposició es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA DE FISIOTERAPEUTA AMB FUNCIONS DE DIRECCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs oposició, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs oposició es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ D’UNA PLAÇA D’INFERMER/A DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs oposició, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs oposició es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

Termini Tancat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA I PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE DOS PLACES NETEJADOR/A DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES, PERSONAL LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN EL MARC DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA

L’objecte d’aquestes bases és la regulació dels aspectes que han de regir la convocatòria excepcional i el procés de selecció de personal laboral fix d’aquest Ens, en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal emparats en la disposició addicional sisena i/o vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Les places objecte d’estabilització es convoquen, amb el referit caràcter excepcional, i d’acord amb el previst en l’article 61.7 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel sistema de concurs oposició, que es realitzarà per un sol cop.

El procés selectiu del concurs oposició es fa per torn lliure i s’ha de realitzar garantint el compliment dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, recollits igualment en l’article 55 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Les places estan incloses en l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització publicada en el BOPT de 23 de maig de 2022 i en el DOGC núm. 8675 de 25 de maig de 2022.

PROCESSOS DE SELECCIÓ FINALITZATS

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL “OPERARI/ÀRIA DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS” DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER MÀXIMA URGÈNCIA.

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “operari/ària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Camarles.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

A continuació es publiquen les bases.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza en cinc dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

El termini per presentar la documentació i la sol·licitud és del 9 al 15 de novembre de 2022.

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL “OPERARI/ÀRIA DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS” DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER MÀXIMA URGÈNCIA.

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “operari/ària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Camarles.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

A continuació es publiquen les bases.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza en cinc dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

El termini per presentar la documentació i la sol·licitud és del 27 d’octubre al 3 de novembre de 2021.

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

CONTRACTACIÓ, PER MÀXIMA URGÈNCIA D’UN/A AGENT INTERÍ/A DE LA POLICICA LOCAL, ENQUADRADA EN L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, GRUP C, SUBGRUP C2.

L’objecte d’aquestes Bases és el de regular el procés de selecció pel sistema de concurs, en torn lliure, per a la provisió d’una plaça de Policia Local interí pel procediment de màxima urgència de l’Ajuntament de Camarles, per cobrir baixes per incapacitat temporal de personal de l’esmentat cos i reforç puntual, per acumulació de tasques durant els mesos d’estiu; amb caràcter de personal funcionari interí enquadrat a l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C2 del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Camarles.

A continuació es publiquen les bases.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza en set dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

  • Anunci BOPT

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

e-NOTUM

Notificació Electrònica

e-CIUTADÀ

Informació al Ciutadà