Camarles.cat

OFERTA PÚBLICA DE PERSONAL

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL “OPERARI/ÀRIA DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS” DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER MÀXIMA URGÈNCIA.

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “operari/ària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Camarles.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

A continuació es publiquen les bases.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza en cinc dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

El termini per presentar la documentació i la sol·licitud és del 27 d’octubre al 3 de novembre de 2021.

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

CONTRACTACIÓ, PER MÀXIMA URGÈNCIA D’UN/A AGENT INTERÍ/A DE LA POLICICA LOCAL, ENQUADRADA EN L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, GRUP C, SUBGRUP C2.

L’objecte d’aquestes Bases és el de regular el procés de selecció pel sistema de concurs, en torn lliure, per a la provisió d’una plaça de Policia Local interí pel procediment de màxima urgència de l’Ajuntament de Camarles, per cobrir baixes per incapacitat temporal de personal de l’esmentat cos i reforç puntual, per acumulació de tasques durant els mesos d’estiu; amb caràcter de personal funcionari interí enquadrat a l’Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, Grup C, Subgrup C2 del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Camarles.

A continuació es publiquen les bases.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza en set dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

  • Anunci BOPT

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

e-NOTUM

Notificació Electrònica

e-TRAM

Tràmits en línea

e-CIUTADÀ

Informació al Ciutadà