Biblioteca de Camarles

MISSIÓ

La Biblioteca de Camarles és un servei públic municipal, obert a tothom. 

La Biblioteca és un servei integrat en la Xarxa de Biblioteques i dins l’estructura municipal que treballa coordinadament per garantir a tots els ciutadans l’accés a la informació, la formació i el lleure, i contribueix a fomentar la millora del nivell cultural.

COMPROMISOS DE QUALITAT

El nostre compromís és convertir-nos eb referència del llibre, la lectura i la informació en qualsevol suport dins del nostre municipi. Reforçar i ampliar el nostre  motor cultural amb l’obligació d’arribar a totes els ciutadans.

DADES CONTACTE

Adreça: Carrer Trenta-un, 17, 43894 Camarles
Telèfon: 977 47 07 93
Correu electrònic: centre.lectura@camarles.cat
Web: www.camarles.cat

Atenció al públic:
– Telefònic: De dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.
– Presencial: De dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

Participació i col·laboració ciutadana
Procediment: Consultes i aportacions

Canals:
– Presencial: Biblioteca Municipal “Guillem de Sunyer”
– Telefònic: 977 47 07 93

Queixes, reclamacions i suggeriment
Procediment:
1. Presentació de la petició i registre d’entrada per al seu seguiment.
2. Derivació de la petició a l’òrgan responsable de la seva resolució.
3. Resolució de la petició per part de l’òrgan responsable.
4. Resposta en el cas de que s’hagi demanat.

Canals:
– Telemàtic: https://camarles.cat/tramits-i-seu-electronica/
– Telefònic: 977 47 00 07
– Presencial: Ajuntament de Camarles

Temps de resposta
Termini mitjà de resposta: 30 dies

SERVEIS

– Oferim Informació
– Consulta de bases de dades
– Informació general i ciutadana
– Tallers
– Sala d’estudi
– Visites guiades
– Accés a Internet
– Accés a programes d’ofimàtica
– Espai WiFi
– Impressió de documents – Reprografia (escàner i fotocòpies)
– Préstec de llibres i DVD’s
– Préstec interbibliotecari
– Préstec, renovació i reserva de documents
– Activitats culturals i de lleure (conta-contes)
– Activitats infantils i familiars (tallers)
– Clubs de lectura
– Cessió d’espais (reunions)
– Racó de mares i pares
– Serveis a les escoles (visites escolars)

MILLORES

Els indicadors que mesuren el compliment dels compromisos seran avaluats anualment.

En cas d’incomplir els compromisos adquirits en aquesta carta informarem a la persona interessada sobre les causes que l’han motivat i s’emprendrà, si fos necessari, l’acció correcta escaient.

En cap cas el reconeixement d’un incompliment dels compromisos d’aquesta carta donarà lloc a una reclamació patrimonial de la ciutadania cap a l’ajuntament.

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes, aportacions, queixes i suggeriments a:
Correu electrònic: comunicacio@camarles.cat | centre.lectura@camarles.cat
Web: https://www.camarles.cat/tramits.html
Telèfon: 977470793
Presencialment: Presentant una instància a l’OAC de l’Ajuntament de Camarles.

Formulades les queixes, les consultes i/o suggeriments, en el termini màxim de deu dies les persones interessades rebran de l’òrgan competent la constància que s’ha rebut la petició, la consulta o la queixa, i se’ls notificarà quin és l’òrgan encarregat de la resolució i el termini d’aquesta mateixa resolució, que pot ser diferent en cada cas sense superar els límits que s’estableixen legalment.

NORMATIVA ESPECÍFICA

La Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya defineix, estructura i organitza el sistema de Lectura Pública de Catalunya.

– A fi de definir i planificar en l’àmbit municipal els equipaments bibliotecaris necessaris a Catalunya disposem dels Estàndards de biblioteca pública i el Mapa de lectura pública de Catalunya:

 • Els Estàndards de Biblioteca Pública defineixen, segons el nombre d’habitants i les característiques del municipi, els requeriments en serveis i recursos —espais, fons, personal, hores de servei i equipament— que han d’oferir les biblioteques.

 • El Mapa de Lectura Pública de Catalunya és un instrument previst en l’article 28 de la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya. El mapa es va realitzar a partir del cens i dels Estàndards de Biblioteca Pública i estableix les necessitats de la lectura pública de cada municipi.

DRETS I DEURES

Drets:

 • Dret a rebre un tracte professional, amable i respectuós i a una atenció sense discriminació per raó de naixement, ètnia, origen, religió, creença, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.

 • A poder escollir, d’entre els mitjans que en cada moment estiguin disponibles, el que volen fer servir per a rebre els serveis d’atenció, informació i orientació, que poden ésser l’assistència a oficines presencials, l’atenció telefònica, en la mesura que els criteris de seguretat ho permetin, els mitjans electrònics o altres que siguin tècnicament possibles i econòmicament proporcionals.

 • Dret a rebre informació sobre els serveis, els tràmits i els requisits necessaris per a les seves actuacions davant l’Ajuntament.

 • Dret a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals.

 • Dret a tenir la garantia del correcte tractament de les dades personals i de la confidencialitat de les consultes.

 • Dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics i que aquests siguin de qualitat.

 • Dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administracions públiques o dels quals aquestes puguin disposar.

 • Dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en què són persones interessades.

Deures:

 • Utilitzar de manera correcta i responsable els serveis públics.

 • Respectar els i les professionals encarregats i encarregades de la prestació dels serveis públics.

 • Facilitar la seva identificació, en els supòsits previstos a la llei, en les seves relacions amb l’Ajuntament.

 • Facilitar l’actuació de l’administració municipal i subministrar informació veraç, quan no estigui en poder de l’Ajuntament, en els casos i en la forma previstos a la llei.

Drets específics:

 • Accedir de manera lliure i gratuïta als serveis de les biblioteques sense cap mena de discriminació.

 • Rebre una atenció cordial i correcta per part del personal de les biblioteques.

 • Fer valer al dret a la seva intimitat, la biblioteca té l’obligació de tractar de manera confidencial la informació en relació als materials i serveis que li proporciona, així com les seves dades personals, en els termes establers per la llei.

 • Presentar queixes i suggeriments i rebre’n resposta en un termini prefixat.

 • Rebre formació bàsica per a la correcta utilització dels seus serveis.

 • Rebre informació, assessorament i col·laboració en la localització i accés a la informació bibliogràfica.

 • Fer suggeriments per a l’adquisició de materials, organització d’activitats i creació de nous serveis.

 • Participar en les activitats que s’organitzen a la biblioteca.

Deures específics:

 • Conèixer les mesures de seguretat establertes en tot moment i atendre els requeriments del personal.

 • Fer un ús adequat dels fons, equips i instal·lacions de la biblioteca.

 • Fer-se responsable del carnet i del seu bon ús.

 • Mantenir un comportament correcte cap al personal i amb la resta d’usuaris.

 • Identificar-se per a utilitzar els serveis quan es requereixi.

 • Respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual quan s’utilitzen fons i serveis de la biblioteca.

 • Abstenir-se de consumir aliments i begudes fora de les àrees senyalitzades.