05/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació de modificacions de crèdit i concertació d’una operació de crèdit a llarg termini

En la sessió del Ple extraordinària urgent del 5 de desembre a les 13:00 hores, es va iniciar amb la ratificació de la urgència i un únic punt a tractar.

Un cop aprovada per unanimitat la urgència, es va procedir a la proposta de modificació de crèdit amb el suplement de crèdit 01/2023. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. Durant el torn d’explicació de vot, la portaveu del grup de Junts, la Sra. Zaragoza, va argumentar que les partides en qüestió consisteixen en fons no utilitzats que s’utilitzaran per completar altres partides on s’han quedat curts en les previsions. Aquestes partides corresponen a factures pendents de pagament i despeses acordades. Per això, el seu grup va votar a favor d’aquesta proposta.

A continuació, es va procedir a la votació de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu del 2021. Aquesta proposta també va ser aprovada per unanimitat. El portaveu d’ERC, el Sr. Navarro, va preguntar si amb aquest préstec es podria sol·licitar la subvenció dels interessos de la Diputació. La secretària d’intervenció va respondre afirmativament, indicant que en ocasions anteriors ja s’havia sol·licitat aquesta subvenció i que es realitzarà la gestió corresponent per al préstec en qüestió.

Amb aquestes decisions preses durant la sessió, l’Ajuntament busca garantir el finançament adequat per fer front a les despeses pendents i mantenir una gestió financera sostenible.