2.879,80 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Camarles una subvenció per import de 2.879,80 €, dintre de la convocatòria de subvencions per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023.

Tipus 3: Control sanitari per a la prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions municipals

Aplicació pressupostària 2023-1200-311-46200-01

S’INSTA A MILLORAR ELS SERVEIS SANITARIS A CAMARLES I LLIGALLOS

Durant la visita de la delegada territorial a les Terres de l’Ebre, la Sra. Ingrid Roca, s’han plantejat diverses qüestions relacionades amb el sistema de salut en aquesta àrea. Acompanyada de la tècnica, la Sra. Puri Valles, i la coordinadora de l’àrea bàsica de Camarles, Lligallos, l’Ampolla i l’Aldea, la Sra. Gemma Batllé, la delegada ha tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà les inquietuds del regidor de sanitat, Sergi Curto.

El Sr. Curto ha expressat el seu malestar amb les problemàtiques que afecten el Consultori dels Lligallos i ha demanat un augment dels serveis d’atenció. A més, ha posat de manifest la seva preocupació pel servei de pediatria al CAP de Camarles, que actualment només es presta un dia a la setmana. Segons el regidor, aquest servei essencial hauria de ser ampliat a tres dies per tal de garantir una assistència adequada als més petits.

La delegada territorial ha mostrat una resposta positiva davant les demandes del Sr. Curto i ha destacat la importància d’aquestes millores per a la ciutadania de Camarles i Lligallos.

El regidor ha explicat les obres de modernització i millora en l’entrada a les instal·lacions sanitàries que començaran aquest dilluns, per tal de proporcionar un entorn més còmode i accessible per als pacients.

Aquestes mesures són considerades fonamentals per garantir una atenció sanitària de qualitat i cobrir les necessitats de la població local. Tant el regidor Curto com la delegada Roca han coincidit en la importància de treballar conjuntament per millorar els serveis sanitaris i assegurar el benestar dels ciutadans de Camarles i Lligallos.

Esperem que aquestes millores contribueixin a satisfer les demandes i expectatives, proporcionant-los una assistència sanitària més àgil, eficient i completa. Amb aquesta iniciativa, es busca posar en valor el compromís de les autoritats sanitàries amb la salut i el benestar de la població local.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 8 de novembre de 2023 a les 14:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Modificació proposta espectacles tradicionals amb bous (Festa de la Segregació 2023)

02. Aprovació celebració sessions mixtes (presencials i de forma telemàtica) d’órgans col·legiats en situació excepcional degudament justificades)

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 306 al 306 de 2023

Ordre del dia Aquí

GALA DE L’ESPORT DE CAMARLES I LLIGALLOS 2023

El divendres 22 de desembre se celebrarà la Gala de l’esport a Camarles i Lligallos. És per això que necessitem saber tots els/les esportistes municipals que han assolit alguna fita durant aquest 2023, sense importar l’edat ni l’esport.

Tindran reconeixement tots els/les que han assolit podis, ascens de categoria, canvis de cinturó, etc.

Adjunt trobareu la fitxa per complementar, en versió editable o per imprimir. Podeu portar-la directament a l’ajuntament en horari habitual d’atenció al públic o enviar-la directament a mviudez@camarles.cat. Teniu temps fins al pròxim dijous 30 de novembre.

Pròximament anunciarem més informació sobre la gala.

En el cas que l’esportista sigui menor d’edat serà imprescindible que la mare, pare o tutor/a emplenin el full i ens l’envien amb la fitxa d’inscripció.

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 26 D’OCTUBRE DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 26 d’octubre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Dació compte dels Decrets de la Presidència del núm. 110 al 292 de 2023

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 297 al núm. 297 de 2023

04. Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals

05. Aprovació inicial ordenança taxa ús privatiu de locals i espais públics municipals

06. Aprovació inicial modificació ordenança taxa serveis municipals assistencial i acolliment del Centre de Dia La Granadella

07. Donar compte del Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles

08. Acord Retributiu funcionaris

09. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles en l’àmbit de les polítiques i programes socials d’habitatge

10. Aprovació Conveni delegació de competències i exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre Consell Comarcal i l’Ajuntament de Camarles

11. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles programa treball i formació 2023

12. Espectacles tradicionals amb bous de la Festa de la Segregació

Ordre del dia Aquí

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS I ASSOCIACIONS 2023

Subvenció a associacions i entitats – Sol·licitud –

Les associacions i entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Camarles poden sol·licitar subvencions econòmiques per cobrir una part de la despesa dels projectes o activitats que organitzen.

La sol·licitud es pot fer telemàtica o presencial
El termini per presentar-la és del 10 d’octubre al 10 de novembre de 2023.

Qui pot sol·licitar-ho:

L’Associació o entitat que reuneixi les següents condicions:
a) No tingui afany de lucre.
b) Estigui legalment constituïda i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.
c) Estigui inscrita al Registre Municipal d’Associacions.

No poden sol·licitar les subvencions les entitats o associacions que no respectin l’actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

Cal aportar:

Instància de sol·licitud de subvenció 2023. Descarregar Sol·licitud
Acta de l’Assemblea General amb data anterior a la sol·licitud de la subvenció. S’hi han d’aprovar els comptes de l’any anterior amb el detall dels comptes aprovats.
Còpia del DNI del representant legal que signa la sol·licitud.
Còpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.

Les entitats que treballen en contacte habitual amb menors d’edat, han de presentar els certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els professionals i voluntaris.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a l’entitat beneficiària que, en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà que desistida la sol·licitud.

Les persones sol·licitants estan obligades que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la veracitat.

Canals de tramitació:

Telemàticament
Per fer la tramitació telemàticament heu de:
1r Prémer el botó groc de -Tramitar ara- que hi ha a sota, en aquesta mateixa pantalla.
2n Connectareu amb la seu electrònica.
3r Seleccioneu instància genèrica- i premeu el botó blau que hi ha baix – Iniciar petició-
4t Veureu una nova pantalla, premeu el botó blau -Seleccionar mètode d’identificació-
5è Seleccioneu qualsevol certificat digital vàlid, com per exemple: l’idCAT mòbil (informació de com aconseguir-lo), DNI electrònic, CERES, clave 2.0, etc.
6è Empleneu el formulari d’instància genèrica i adjunteu la documentació relacionada a l’apartat -Cal aportar-

Presencialment
Entregar tota la documentació sol·licitada a:
Ajuntament de Camarles. Carrer Vint, 20 – 43894 Camarles – Tarragona
Telèfon: 977470007
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13:30h.

INFORMACIÓ DELS TALLS DE LLUM PER AL 10 I 11 D’OCTUBRE

E-distribución informa que, a causa de treballs de manteniment a les instal·lacions, hi haurà talls en el subministrament elèctric.

Els talls tindran lloc el pròxim dimarts 10 d’octubre de 7:00 a 9:00 i el dimecres 11 d’octubre de les 15:00 a les 19:15 hores i afectaran els clients ubicats en aquestes zones:

C/ ULANS nº O
C/ CINQUANTA nº 10 , 12, 4 A, 9
C/ CINQUANTA-UN nº O, 2, 3, 4 A
C/ DIPUTACIO nº 6
C/ DR. FERRAN nº 8
C/ DR. JOAN BONET nº 0
C/ HUERTO CHUFO nº 0
C/ ILLA DE GRACIA nº 3
C/ ILLES BALEARS LLIGALLO ROIG nº 5
C/ INSTITUT nº 7
C/ JUANITO NAVARRO nº 9
C/ L’AMETLLA DE MAR nº 8
C/ LA GRAVERA nº 5
C/ LA TORRA nº O , O A, 6
C/ LA TORRA HUERTO nº 2
C/ LADO FINCA BERTOMEU nº 3
C/ LADO PERSERBAT nº 4
C/ LLEIDA nº 5
C/ LLEVANT nº 3
C/ LLIGALLO DEL ROIG nº 4
C/ MAESTROS nº 6
C/ MALLADA DE LA PIEDRA nº 8
C/ NOU PONT DEL TEBRE-SANT JAUME n º 5
C/ QUARANTA-CINC n º 20, 22, 24, 27
C/ QUARANTA-NOU n º 10 , 14, 9
C/ QUARANTA-SET n º 12, 13, 14, 19, 9
C/ QUARANTA-SIS n º 1 O , 14 , 32
C/ QUARANTA-VUIT n º 13, 14, 17, 4
C/TARRAGONES n º 0,1
C/ TRENTA n º O B, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 31 , 33, 36 A, 37, 41 , 43, 49, 51 , 53, 57, 58, 59, 63, 64 65 A, 67, 68, 71, 78, 79, 81 , 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91 , 93
C/ TRENTA-DOS n º 27
C/ TRENTA-NOU n º 6
C/TRENTA-UN n º 11, 12, 19, 20, 21, 24, 25vivienda, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 39, 47, 48 ‘ 49 ‘ 5, 50 1 56 ‘ 58 1 60 1 64 1 66 1 68, i 70
C/ ULANS n º O
C/ VINT-1-SET n º 30, 31, 34, 35, 36, 37, 41 , 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 61 A, 64, 68 1 70 1 71 1 75 ‘ 79 ‘ 81 1 83 1 85 1
C/ VINT-1-VUIT n º 45 , 51
CALLE/ VINT-1-NOU (CAMARLES) n º 47, 54, 66,
MASIA TAMARIT n º 4 ,
PZ/ A DE MAR n º 3, 5, 6, 9
PZ/ DEL TEBRE n º 3, 4
Camarles – Diseminado Camarles
C/ POLIGON 6 n º O B
PO/ BORDISAL nº O, 19
PO/ FINCA DE CURTO nº O
PO/ FRANQUET nº O

Si teniu alguna pregunta o inquietud, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’equip d’atenció al client al telèfon: 800 76 07 06

Comunicat e-distribución

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC 2022)

L’Ajuntament de Camarles ha substituït els punts de llum del pavelló poliesportiu i les pistes esportives per nous amb tecnologia LED. A més, s’han instal·lat punts de llum solars a diferents llocs dels disseminats.

Aquesta actuació ha estat possible amb el suport de la Diputació de Tarragona @dipt_cat, amb la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, en concret la línia 2 dels ajuts del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). L’import de la subvenció és de 31.136,48 €.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 28 de setembre a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 21 de juliol de 2023.
2. Aprovació de les festes locals de 2024.
3. Proposta elecció jutge/ssa de Pau Titular del municipi

Ordre del dia Aquí