CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 8 de novembre de 2023 a les 14:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Modificació proposta espectacles tradicionals amb bous (Festa de la Segregació 2023)

02. Aprovació celebració sessions mixtes (presencials i de forma telemàtica) d’órgans col·legiats en situació excepcional degudament justificades)

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 306 al 306 de 2023

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 26 D’OCTUBRE DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 26 d’octubre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Dació compte dels Decrets de la Presidència del núm. 110 al 292 de 2023

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 297 al núm. 297 de 2023

04. Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals

05. Aprovació inicial ordenança taxa ús privatiu de locals i espais públics municipals

06. Aprovació inicial modificació ordenança taxa serveis municipals assistencial i acolliment del Centre de Dia La Granadella

07. Donar compte del Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles

08. Acord Retributiu funcionaris

09. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles en l’àmbit de les polítiques i programes socials d’habitatge

10. Aprovació Conveni delegació de competències i exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre Consell Comarcal i l’Ajuntament de Camarles

11. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles programa treball i formació 2023

12. Espectacles tradicionals amb bous de la Festa de la Segregació

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 28 de setembre a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 21 de juliol de 2023.
2. Aprovació de les festes locals de 2024.
3. Proposta elecció jutge/ssa de Pau Titular del municipi

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 17 DE JUNY DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dissabte 17 de juny a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Constitució de la mesa d’edat.
2-12. Presa de possessió dels càrrecs de regidors i regidores.
13. Proposta elecció alcalde/ssa i presa de possessió del càrrec.
14. Donar compte de l’acte d’arqueig.
15. Donar compte de la comprovació de l’inventari municipal

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DEL 14 DE JUNY DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 14 de juny a les 13:15 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 6 de març de 2023
2. Lectura i aprovació de l’acta del 20 d’abril de 2023
3. Lectura i aprovació de l’acta de 2 de maig de 2023

Ordre del dia Aquí