CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE MARÇ DE 2024

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 20 de març a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Adscripció regidors/es suplents a les Comissions Informatives

03. Conveni de cooperació horitzontal dels Ajuntaments per a la regulació contractació servei producció comunicació audiovisual.

04. Moció interconnexió de xarxes, presentada pel grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 29 DE GENER DE 2024

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 29 de gener de 2024 a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Donar compte decrets de l’alcaldia

03. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ampolla i Camarles

04. Aprovació inicial modificació puntual POUM-DIVISIÓ en subsectors PPU9-SECTOR 1 i 1 “LA MALLADA”

05. Aprovació inicial modificació puntual POUM Regulació de camins rurals

Propostes Urgents

Informes d’alcaldia

Precs i preguntes

 

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 29 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 29 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Aprovació definitiva Compe General 2022

03. Dació de Compte Decrets 2023-0000348 d’aprovació pressupost prorrogat 2024

04. Aprovació provisional modificació del POUM fitxa 11 catàleg de masies per incloure una edificació rural existent

05. Aprovació moció del grup municipal del partit del socialistes de catalunya, per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

06. Aprovació Moció del grup municipal PSC, mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya que no comprometin l’aigua de l’Ebre.

Informes d’alcaldia

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 5 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 5 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Expedient de modificació de crèdit amb suplement de crèdit 01/2023

02. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu de 2021.

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 8 de novembre de 2023 a les 14:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Modificació proposta espectacles tradicionals amb bous (Festa de la Segregació 2023)

02. Aprovació celebració sessions mixtes (presencials i de forma telemàtica) d’órgans col·legiats en situació excepcional degudament justificades)

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 306 al 306 de 2023

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 26 D’OCTUBRE DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 26 d’octubre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Dació compte dels Decrets de la Presidència del núm. 110 al 292 de 2023

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 297 al núm. 297 de 2023

04. Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals

05. Aprovació inicial ordenança taxa ús privatiu de locals i espais públics municipals

06. Aprovació inicial modificació ordenança taxa serveis municipals assistencial i acolliment del Centre de Dia La Granadella

07. Donar compte del Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles

08. Acord Retributiu funcionaris

09. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles en l’àmbit de les polítiques i programes socials d’habitatge

10. Aprovació Conveni delegació de competències i exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre Consell Comarcal i l’Ajuntament de Camarles

11. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles programa treball i formació 2023

12. Espectacles tradicionals amb bous de la Festa de la Segregació

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 28 de setembre a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 21 de juliol de 2023.
2. Aprovació de les festes locals de 2024.
3. Proposta elecció jutge/ssa de Pau Titular del municipi

Ordre del dia Aquí