CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE MARÇ DE 2024

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 20 de març a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Adscripció regidors/es suplents a les Comissions Informatives

03. Conveni de cooperació horitzontal dels Ajuntaments per a la regulació contractació servei producció comunicació audiovisual.

04. Moció interconnexió de xarxes, presentada pel grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos

Ordre del dia Aquí

29/01/2024 – CRÒNICA DEL PLE: DECISIONS I DEBATS IMPORTANTS MARQUEN LA SESSIÓ

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Camarles, celebrat recentment, es van abordar diverses qüestions rellevants per al municipi. La sessió es va iniciar amb l’aprovació de les dues actes anteriors i la dació de compte dels 76 decrets de la presidència.

Una de les decisions clau va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Camarles, específicament la divisió en subsectors PPU 9-Sector 1 i 2 Industrial “La Mallada”. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat, representant el quòrum de la majoria absoluta dels regidors presents.

En el marc dels informes de l’Alcaldia, es va destacar la signatura de l’acta d’inici de l’obra “Edifici per a ús municipal 1a fase”. També va informar de la nova ubicació de la Policia Local, aquesta és a l’edifici que era el Casal Jove.

D’altra banda, es va informar sobre els treballs en curs per a la redacció del projecte del futur Ajuntament del municipi, amb l’assegurança que els grups municipals seran avisats en el moment oportú.

En la secció de precs i preguntes, es va debatre sobre temes variats com l’adequació de zones d’aparcament i la gestió dels solars municipals. També es va abordar la qüestió sobre possibles festes “RAVE” en una muntanya del municipi i el tema judicial d’una demanda contra l’Ajuntament.

La sessió va concloure amb una àmplia gamma de temes tractats i debatuts, reflectint la diversitat d’interessos i preocupacions dels membres de l’Ajuntament i la comunitat local.

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 29 DE GENER DE 2024

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 29 de gener de 2024 a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Donar compte decrets de l’alcaldia

03. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ampolla i Camarles

04. Aprovació inicial modificació puntual POUM-DIVISIÓ en subsectors PPU9-SECTOR 1 i 1 “LA MALLADA”

05. Aprovació inicial modificació puntual POUM Regulació de camins rurals

Propostes Urgents

Informes d’alcaldia

Precs i preguntes

 

Ordre del dia Aquí

29/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A L’ANY 2024

El Ple municipal de Camarles va celebrar una sessió extraordinària el 29 de desembre de 2023 per abordar diversos temes. Entre els punts tractats es van aprovar l’acta anterior i el compte general de 2022, amb unanimitat entre els 10 regidors presents.

A més, es va donar compte de l’aprovació del pressupost prorrogat per a l’any 2024, i es va aprovar provisionalment una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La regidora Sra. Bàrbara Curto del grup JUNTS va expressar el suport del seu grup, tot i qüestionar la urgència d’un dels punts.

El Ple també va debatre dues mocions presentades pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i va aprovar-les, tot i que el portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar la seva opinió contrària respecte a una de les mocions.

Finalment, en els informes de l’Alcaldia, l’Alcalde va expressar paraules de felicitació davant de l’últim Ple de l’any, desitjant el millor per al proper any nou als regidors i les seves famílies, així com al personal de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 29 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 29 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Aprovació definitiva Compe General 2022

03. Dació de Compte Decrets 2023-0000348 d’aprovació pressupost prorrogat 2024

04. Aprovació provisional modificació del POUM fitxa 11 catàleg de masies per incloure una edificació rural existent

05. Aprovació moció del grup municipal del partit del socialistes de catalunya, per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

06. Aprovació Moció del grup municipal PSC, mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya que no comprometin l’aigua de l’Ebre.

Informes d’alcaldia

Ordre del dia Aquí

05/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació de modificacions de crèdit i concertació d’una operació de crèdit a llarg termini

En la sessió del Ple extraordinària urgent del 5 de desembre a les 13:00 hores, es va iniciar amb la ratificació de la urgència i un únic punt a tractar.

Un cop aprovada per unanimitat la urgència, es va procedir a la proposta de modificació de crèdit amb el suplement de crèdit 01/2023. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. Durant el torn d’explicació de vot, la portaveu del grup de Junts, la Sra. Zaragoza, va argumentar que les partides en qüestió consisteixen en fons no utilitzats que s’utilitzaran per completar altres partides on s’han quedat curts en les previsions. Aquestes partides corresponen a factures pendents de pagament i despeses acordades. Per això, el seu grup va votar a favor d’aquesta proposta.

A continuació, es va procedir a la votació de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu del 2021. Aquesta proposta també va ser aprovada per unanimitat. El portaveu d’ERC, el Sr. Navarro, va preguntar si amb aquest préstec es podria sol·licitar la subvenció dels interessos de la Diputació. La secretària d’intervenció va respondre afirmativament, indicant que en ocasions anteriors ja s’havia sol·licitat aquesta subvenció i que es realitzarà la gestió corresponent per al préstec en qüestió.

Amb aquestes decisions preses durant la sessió, l’Ajuntament busca garantir el finançament adequat per fer front a les despeses pendents i mantenir una gestió financera sostenible.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 5 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 5 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Expedient de modificació de crèdit amb suplement de crèdit 01/2023

02. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu de 2021.

Ordre del dia Aquí

08/11/2023 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

Modificacions en els espectacles tradicionals amb bous de la Festa de La Segregació 2023

En la sessió del Ple extraordinària celebrada el 8 de novembre a les 14:00 hores, es va debatre la proposta de modificació dels espectacles tradicionals amb bous de la propera Festa de La Segregació 2023.

El regidor de festes, el Sr. Sergi Curto Curto, va presentar els canvis que s’han produït en la programació, destacant l’afegit del dia 7/12/2023, amb l’aparició d’un bou capllaçat. Aquesta inclusió té com a objectiu reivindicar aquesta tradició al nostre territori, ja que és una de les modalitats que podria desaparèixer amb la nova Llei.

Els canvis proposats es limiten a modificacions de dies i hores, i no suposaran un cost addicional per a l’Ajuntament. El cost total de l’esdeveniment romandrà igual.

Durant la sessió, la portaveu del grup de JUNTS, la Sra. Zaragoza, va demanar que constés en acta que el primer grup municipal a votar seria el d’ERC, seguit de JUNTS i finalment Progrés municipal, en ordre de representació.

La proposta de modificació va ser sotmesa a votació i va ser aprovada amb sis vots favorables i cinc abstencions.

A més a més, durant la sessió es va aprovar per unanimitat la realització de sessions mixtes (presencials i telemàtiques) per a les futures sessions del Ple. Aquesta decisió permetrà adaptar-se a situacions excepcionals degudament justificades o requeriments específics.

Per finalitzar la sessió, es van donar compte dels decrets de la presidència, informant als membres del Ple sobre les accions i decisions preses pel President.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 8 de novembre de 2023 a les 14:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Modificació proposta espectacles tradicionals amb bous (Festa de la Segregació 2023)

02. Aprovació celebració sessions mixtes (presencials i de forma telemàtica) d’órgans col·legiats en situació excepcional degudament justificades)

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 306 al 306 de 2023

Ordre del dia Aquí

26/10/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT MODIFICA ORDENANCES I S’APROVEN ELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL

Aprovades les modificacions de dues ordenances fiscals

En la sessió del Ple ordinari celebrada el 26 d’octubre a les 13:00 hores, l’Ajuntament ha aprovat diverses modificacions a les ordenances fiscals municipals.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals. Aquesta modificació estableix els següents canvis:

S’estableix una taxa per la visita al Centre d’Interpretació de l’arròs, en conformitat amb els articles 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats amb el Centre d’Interpretació de l’arròs.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per aquesta taxa, excepte per als menors fins als 6 anys i els veïns del municipi degudament empadronats, que estaran exempts del pagament.

Les tarifes de la taxa s’estableixen en funció de l’entrada individual, les visites col·lectives de grups i els menors fins als 12 anys.

En segon lloc, s’ha aprovat inicialment l’ordenança de la taxa per a l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquesta ordenança ha estat objecte de debat en el Ple, ja que alguns regidors han plantejat qüestions sobre la seva aplicació. Es destaca la preocupació per garantir que les associacions estiguin degudament inscrites al registre municipal i es planteja la qüestió de si les persones que exerceixin activitats econòmiques amb ànim de lucre haurien de pagar la taxa.

L’Alcalde ha explicat que aquesta ordenança està pensada per regular casos puntuals i no perdurables en el temps. Malgrat les inquietuds manifestades pels regidors, l’ordenança ha estat aprovada inicialment per set vots favorables i quatre abstencions.

En els pròxims dies, s’exposarà aquest acord al tauler municipal i es publicarà un anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, donant als interessats un termini de trenta dies per examinar l’expedient i presentar reclamacions si és necessari. Si no hi ha al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

Un cop l’acord sigui definitiu, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor. També es publicarà a la Seu electrònica Municipal.

En resum, l’Ajuntament ha aprovat modificacions importants a dues ordenances fiscals municipals, amb l’objectiu de regular la taxa per la prestació de serveis culturals i l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquestes modificacions són fruit d’un debat intens al Ple i s’exposaran als ciutadans perquè puguin fer les seves aportacions i reclamacions si és necessari.