29/01/2024 – CRÒNICA DEL PLE: DECISIONS I DEBATS IMPORTANTS MARQUEN LA SESSIÓ

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Camarles, celebrat recentment, es van abordar diverses qüestions rellevants per al municipi. La sessió es va iniciar amb l’aprovació de les dues actes anteriors i la dació de compte dels 76 decrets de la presidència.

Una de les decisions clau va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Camarles, específicament la divisió en subsectors PPU 9-Sector 1 i 2 Industrial “La Mallada”. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat, representant el quòrum de la majoria absoluta dels regidors presents.

En el marc dels informes de l’Alcaldia, es va destacar la signatura de l’acta d’inici de l’obra “Edifici per a ús municipal 1a fase”. També va informar de la nova ubicació de la Policia Local, aquesta és a l’edifici que era el Casal Jove.

D’altra banda, es va informar sobre els treballs en curs per a la redacció del projecte del futur Ajuntament del municipi, amb l’assegurança que els grups municipals seran avisats en el moment oportú.

En la secció de precs i preguntes, es va debatre sobre temes variats com l’adequació de zones d’aparcament i la gestió dels solars municipals. També es va abordar la qüestió sobre possibles festes “RAVE” en una muntanya del municipi i el tema judicial d’una demanda contra l’Ajuntament.

La sessió va concloure amb una àmplia gamma de temes tractats i debatuts, reflectint la diversitat d’interessos i preocupacions dels membres de l’Ajuntament i la comunitat local.