Camarles.cat

29/12/2022 – CRÒNICA DEL PLE: MANIFEST DIRIGIT AL CAC I PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 29 de desembre, una sessió extraordinària del ple municipal.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió per tractar les següents propostes: Enviar un manifesta al Consorci Audiovisual de Catalunya en rebuig als comentaris fets sobre el municipi al programa de TV3, moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos i la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit.

Es fa lectura del manifest que la corporació municipal de Camarles enviarà al Consistori Audiovisual de Catalunya en rebuig respecte als comentaris fets sobre el municipi al programa “Està passant” de la televisió pública de Catalunya, TV3. Tots els grups municipals s’adhereixen al manifest.

Mocions

El grup municipal Junts ha presentat una moció arran el prestigi causat pel col·laborador de TV3. La moció ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble- FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions (ERC Camarles i Lligallos).

Modificació de crèdit

En aquesta sessió s’ha celebrat la votació de l’expedient de suplement de crèdit per transferència per al pressupost del present exercici, per import de 33.383,18 euros. La proposta ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions del grup d’ERC Camarles i Lligallos.

31/10/2022 – CRÒNICA DEL PLE: JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A I ORDENANÇA DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 31 d’octubre, una sessió ordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions relacionades amb el municipi.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat d’escollir un Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi, així com la necessitat d’aprovar l’ordenança regulador de l’ús de l’Àrea d’Autocaravanes. Després es dóna compte a la resta del Ple, d’un total de 56 decrets de la presidència.

Jutge/ssa de Pau substitu/a

Els membres del Ple ha dut a terme la votació secreta de les dues candidates que van presenta per ser Jutgessa de Pau substituta del municipi. El resulta de la votació: dos vots per a Judith Morales Prieto i nou vots a favor d’Estel Zaragoza Navarro, sent aquesta última la nova substituta de la Jutgessa de Pau.

Ordenances

En aquesta sessió s’ha presentat tres propostes, un de l’Àrea d’Autocaravanes i les altres, de les taxes de la llar d’infants i la piscina municipal.

La primera proposta fa referència a la desestimació de l’al·legació presentada per la Plataforma Estatal de Karavaning, P.E.K.A i s’aprova definitivament la modificació de l’ordenança per tots els grups.

La segona proposta fa referència a la modificació de la taxa de la llar d’infants municipal, per adequar-se a la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que va establir el finançament a càrrec del departament competent en matèria d’educació de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llar d’infants municipals i és incompatible amb l’exigència del preu públic o taxa del servei d’escolarització per part de l’Ajuntament. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups.

La tercera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina municipal, que ha estat aprovada per unanimitat.

Programació Festa de la Segregació

En la sessió s’ha presentat la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous en motiu de la Festa de la Segregació, la qual ha estat aprovada per tots els grups.
Precs i preguntes
Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos ha preguntat sobre el Casal Jove, ja que molts usuaris s’han queixat per la manca de servei i aldarulls. L’alcalde li respongué que no té constància i que farà un estudi i a tenir en compte que no és el servei de la Biblioteca. El grup també ha preguntat sobre l’enrenou que va haver-hi amb la Comissió de Bous de Camarles.

El grup municipal Junts per Camarles i Lligallos ha preguntat com estava el tema de les obres de l’edifici del Mercat. Una altra de les preguntes ha estat sobre la demanda del grup d’ERC contra la regidora No Adscrita.

Continuant amb el grup de Junts, la portaveu ha preguntat si des de l’Ajuntament es farà alguna cosa amb el responsable d’estacionar la seua maquinària agrícola al solar municipal enfront del Viver d’Empreses. A més a més, el grup ha sol·licitat informació sobre la inspecció a l’Espai Municipal aquest 2022, si hi ha contractada alguna empresa en protecció de dades, i que està passant amb les instàncies del ciutadà que no s’han contestat.

En l’apartat de precs, el grup d’ERC ha manifestat que ha estat tot un encert porta l’aigua potable al barri de la Gravera. El grup Junts ha manifestat que s’ha assabentat que la màquina d’escombrar de l’Ajuntament està fent el buidatge a la zona dels pinets.

28/09/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES MOCIONS

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.

01/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020

Aquest divendres, 1 d’abril, s’ha portat a terme una nova sessió ordinària del ple de la corporació municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió es pot veure a través del canal de Youtube del consistori i s’ha iniciat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al ple ordinari corresponent.

Dació de compte dels decrets de la presidència

Es dóna compte dels 49 decrets de presidència als membres del Ple.

Compte General 2020

L’Àrea d’Intervenció ha presentat la proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2020. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 4 de març al BOPT núm. 2022-1602.

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.093.509,73 euros, un passiu de 10.093.509,73 euros i un resultat de l’exercici de 62.373,89 euros.

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 62.373,89 euros.

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 2.337.604,34 euros, unes obligacions pendents de pagament de 744.788,12 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 84.987,26 euros.

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 8.365.793,66 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 8.446.665,71 euros.

Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 132.302,46 euros i s’arriba a unes existències finals de 171.846,48 euros La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

La proposta d’aprovació del Compte General de 2020 ha estat aprovada amb els vots favorables de La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos, ERC Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita.

Ordenança del servei de l’Aigua de Camarles

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària del servei d’aigua de Camarles.

La proposta ha estat aprovada per 4 vots favorables de La Veu del Poble – FIC i la regidora no adscrita. 7 abstencions del grup d’ERC i Junts.

Adhesió al manifest Protegim el Trabucador

La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’estat de les obres de la 1a fase del Casal Camarlenc i de la recollida porta a porta als establiments comercials.

El grup municipal de Junts ha preguntat sobre l’informe de viabilitat detallat del Centre de Dia, que encara no el tenen, com també la llista de factures pendents de pagament de l’any 2021 i com estava el pressupost del 2022. A més, pregunten a l’equip de govern si estan assabentats de les subvencions del PIREP i que encara no han facilitat l’informe d’actuacions a l’edifici dels coloms. Finalment, el grup de Junts ha fet dos precs, el primer manifestant que al seu grup no se’ls fa arribar les actes de la Junta de Govern i el segon, és referent a les diferents deficiències al camp de futbol.

29/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.

23/02/2022 – CRÒNICA DEL PLE: LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020

El Ple de l’Ajuntament de Camarles ha celebrat el 23 de febrer la sessió ordinària corresponent. Durant el Ple se dona compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020. El resultat pressupostari ha estat negatiu i s’adopta reduir les despeses en el pressupost de l’exercici 2021 per import equivalent al romanent de tresoreria negatiu. S’informa de l’esmena que s’ha fet per l’error amb la informació tramesa en el punt 4.2 i el 4.3.

Un cop informat els membres del Ple es dona per finalitzat.

31/12/2021 – CRÒNICA DEL PLE: NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

La sessió, celebrada el 31 de desembre, va donar compte de la nova composició de regidors i regidores a les Comissions Informatives després de la ruptura de pacte entre La Veu del Poble-FIC i ERC.

Un cop assabentat el Ple es va procedir a la votació per al nomenament dels representants de l’Ajuntament al COPATE, Mancomunitat Delta Tres, el Consorci de Televisions Locals de les TTEE, LEADER, Taula de Consens pel Delta, Delta.cat, Centre de Dia i els Consells Escolars de la Llar d’Infants, Escola Sant Àngel i Lligallo del Gànguil.

En la votació es van abstenir els quatre membres d’ERC i els tres membres de Junts, votant a favor La Veu del Poble-FIC i la regidora No Adscrita. Quedant d’aquesta manera les representacions als diferents departaments.

  • Consorci de Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre ( COPATE) com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i suplent a En Ramón Brull Melich.

  • Mancomunitat Delta Tres com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i com a suplent a En Ramónb Brull Melich.

  • Consorci Televisió Local Terres de l’Ebre com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i suplent En Ramón Brull Melich.

  • Consorci Localret com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent Na Verònica Villa Gonzalez.

  • Taula de Consens com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent En Miguel Olid Bertomeu.

  • Delta.cat com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent En Miguel Olid Bertomeu.

  • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (Leader), com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i com a suplent a En Ramón Brull Melich.

  • Consells escolars del Col·legi Sant Àngel, col·legi dels Lligallos, I.E.S, Llar d’infants i Centre de Dia com a titular a Na Verònica Villa Gonzàlez i suplent En Ramón Brull Melich.

Durant aquesta sessió també es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Junts per Camarles i Lligallos sobre l’ús de la llengua catalana.

Després de l’aprovació de la moció, l’alcalde va informar que ja està signat amb REMSA la formalització del contracte de manteniment i neteja del cementiri municipal i que la setmana vinent faran una reunió per començar les intervencions proposades en la licitació.

Continuant amb els informes d’alcaldia, s’informa de les subvencions atorgades per CatSalut per al manteniment dels consultoris locals, pels següents imports: Camarles 10.800,26 euros i Lligallos 4.811,50 €. A més va informar del tancament del bar Mercat, del cessament d’ús privatiu de la zona de venda de pa.

S’informa que l’empres ENDESA ha sol·licitat la possibilitat d’instal·lar un punt de càrrega per a vehicles elèctrics davant de correus.

L’apartat de precs i preguntes va incloure 11 intervencions sobre temes com el desallotjament del bar Mercat, les al·legacions de l’empresa dels molins, la previsió de la licitació de l’obra de l’edifici de l’antic mercat, els pressupostos municipals per al 2022, sobre la documentació enviada dels plenaris, l’horari dels plens i comissions, el procés participatiu d’unificar les festes majors, els certificats de la COVID, entre d’altres.

28/10/2021 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ DEL PAM 2022 I PROGRAMA DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

El Ple municipal es va reunir en sessió extraordinària el 28 d’octubre per agilitzar la tramitació de dos temes: la modificació de la planificació del PAM 2022 i la programació de la festa de la Segregació de Camarles.

Així, el Ple contenia dos únics punts a l’ordre del dia. En primer lloc, es va aprovar la modificació del PAM 2022 en 7 vots a favor (3 La Veu del Poble-FIC, Junts i la regidora No Adscrita) i 4 en contra (4 ERC) perquè en la planificació de Pla d’Ordenació Municipal 2020-2023 incloguis una nova actuació, aquesta seria la primera fase de la rehabilitació de l’edifici del Mercat d’ús municipal.

Intervingué l’alcalde, el Sr. Brull per a explicar que hi ha un informe dels Serveis Tècnics Municipals, en el qual s’estableixen unes deficiències en l’edifici de l’antic mercat municipal, que afecten la seguretat, i a tal efecte es diu:

“L’edifici presenta indicis d’humitats i s’ha de procedir a la reparació de la coberta de forma immediata, per la qual cosa es creu convenient que mentre no s’executen les mesures correctores per solucionar les patologies existents i a causa de l’elevat risc que hi ha d’enfonsament d’una part de l’edifici, aquest no és apte per a l’ús públic”.

Per tant, ens troben en una situació de degradació de l’edifici amb tres opcions:
1. Reparació de l’edifici.
2. Les patologies ja existeixen i estan dins de les biguetes, en conseqüència, poden dir que el mal ja està fet i anirà avançant.
3. Enderroc total de l’edifici.

A l’informe s’adjunten fotografies de l’edifici en les quals queden patents les humitats i els espais amb degradació, en tots els locals existents, arxiu, Policia Local, local de venda de pa, bar i dependències del Jutjat de Pau. Per tant, si no es solucionen aquestes anomalies, tal com diu el tècnic municipal, l’edifici de l’antic mercat no és apte per a l’ús públic.

Com a resultat, un cop explicat aquest punt, presentem al Ple municipal una modificació al Pla d’Acció Municipal de la Diputació (PAM) any 2022, consistent en un canvi d’actuació: Canviar l’obra al seu dia presentada quan es va fer la planificació quadriennal que era -la Reforma del Casal Camarlenc 2a Fase, amb un preu total de 191.371,09 Euros i una subvenció de 81.800,98 Euros, per una nova actuació anomenada -EDIFICI PER A ÚS MUNICIPAL 1a FASE-, amb el mateix preu i la mateixa subvenció. En definitiva, es tracta d’enderrocar i construir un nou edifici, si bé l’enderroc serà un projecte a banda del, PAM del qual haurem de buscar subvencions, ja que té un cost d’uns 44.000,00 Euros.

L’alcalde mostra als regidors el projecte així com unes imatges d’aquest, manifestant que serà un edifici polivalent d’ús municipal, on hi haurà un espai per a la Policia Local, Serveis Socials, Jutjat de Pau i altres, etc., afegeix que es deixaran elements preparats perquè aquesta nova construcció pugui empalmar amb l’Ajuntament, fent així una connexió entre els dos edificis.

També hi haurà una previsió de poder fer escales, per si de cas en un futur es decideix muntar un pis dalt.

Intervingué el regidor de JUNTS, Sr. Bonet, per a preguntar si tots els grups havien vist els plànols de la nova actuació, manifestant l’alcalde que havia convocat a tots els grups per a explicar, el canvi que ara es proposa.

Intervingué el portaveu del grup d’ERC, Sr. Navarro, per a dir que estan d’acord amb aquest projecte, però que en el seu programa electoral ja portaven “La Reforma del Casal Camarlenc”, obra en la seva segona fase que ara s’intenta canviar per una altra, cosa que no troba bé que es faci aquest canvi d’actuació, quan la Reforma del Casal Camarlenc 2a Fase, ja va quedar aprovada en un Ple municipal quan vam votar la Planificació quadriennal del PAM 2020-2022.

Afegeix que dona validesa a aquesta nova actuació, si bé es hauran de buscar subvencions per altres vies, diferents de la Diputació, als efectes de què aquesta obra no es perdi i pugui arribar a executar-se.

Intervingué la portaveu del grup de Junts, Sra. Zaragoza, per a dir que a les eleccions tots ens presentem amb un programa electoral, però quan s’entra a govern (poden haver discrepàncies) l’acció de govern ha de mirar que és el més urgent. La construcció d’un auditori,
es pot esperar, ara el més important és l’edifici amb perill públic, per enfonsament del sostre, segons els informes tècnics.

Després de l’aprovació d’aquest punt relatiu al PAM 2022, el Ple va aprovar per unanimitat la proposta de la programació dels actes tradicionals i actes taurins per a la festa de la Segregació de Camarles.

05/10/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

El Ple municipal va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària, la modificació de les ordenances fiscals per al 2022.

Després de l’aprovació de l’acta anterior de data 16 de setembre de 2021, es va iniciar el debat sobre les ordenances fiscals. Els trets principals són que s’apugen els impostos i que d’acord amb l’article 72.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix un recàrrec sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent als immobles destinats a un ús residencial que troben desocupats amb caràcter permanent. Aquest recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d’accés a l’habitatge dels ciutadans.

El Ple va aprovar per 7 vots a favor i 3 en contra, vots favorables de La Veu del Poble, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita i els vots en contra del grup Junts, les ordenances fiscals de l’exercici 2022. En el torn d’explicació del vot, la Sra. Zaragoza va argumentar els seus vots en contra: “Votarem en contra i voldríem argumentar la nostra posició de vot:
Entenem que no és el moment d’apujar impostos a la ciutadania, per una banda, perquè hi ha famílies que s’ho estan passant realment molt malament, famílies en ERTO, gent que ha vist molt reduïts els seus ingressos i per lo tant entenem que aquesta segona pujada d’impostos, perquè és una segona pujada, ja que el 2019 al mes d’octubre el 22, referent a l’exercici 2020, ja es va fer un increment de l’IBI urbà, de la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de la llar i també del menjador.

Per tant, aquí ens presenten, per a l’any 2022, una segona pujada d’impostos. En tres anys de mandat, dos pujades d’impostos.

Entenem que no és el moment, com hem dit, per les famílies, ni per als bars, ni cafeteries, ni restaurants, que aquí els esteu incrementant un 10% la recollida d’escombraries, també un sector que va ser bastant perjudicat amb el tema de la Covid, mesos que han hagut d’estar tancats i mesos que, per tant, han vist reduïts els seus ingressos però no les seves despeses.

L’ajuntament necessita recursos i la manera més fàcil és la d’incrementar impostos i potser cosa que hauríem de fer és revisar justament les nostres despeses. El flagrant seria lo tema de les escombraries.

Ara les tornem a pujar, és la segona vegada que les pugem en dos anys, l’any que ve les haurem de tornar a pujar i l’altre també. I potser el que hauríem de fer, més bé, és revisar realment si aquesta concessió ens surt a compte o no.

El pressupost comarcal, en gestió de residus, s’ha incrementat de 600.000 €, en un any. 600.000 € més de despesa que es veu repercutit a tots els ciutadans. Aquí potser el que ens hem de plantejar és realment si això és normal. Són 452.000 € que s’han incrementat en gestió de residus i 155.000 € en tractament. A més a més, sabem tots aquí, que el cànon cada any va pujant. Ara estem pagant un cànon de 50 €, quan en van començar pagant 12 € i es preveu que per al 2024 aquest cànon sigui de 71 €, és a dir, en no res, dos ordenances fiscals més.

Llavors cada any haurem de pujar aquesta taxa d’escombraries? O bé seria més adequat revisar si els costos que estem assumint són necessari? És el que us vàrem comentar ahir, que s’ha de revisar urgentment el que és la gestió de residus. És una despesa que cada vegada s’incrementa d’una manera fulminant. He dit 600.000 € més de gasto. Això són molts de diners i se’n preveuen més. Perquè penseu que continuem amb la problemàtica del cupatge de la planta del Mas. I és imminent que acabi a la seva plena capacitat i que ho hàgim de transportar a un altre abocador i, per tant, molta més despesa.

I això al regidor de medi-ambient ja li ho vaig comentar una vegada, en vàrem estar parlant, vàrem dir que ens assentaríem i ho miraríem, tinc els informes, ahir us ho vaig comentar a la comissió pertinent i ara us ho torno a comentar, perquè l’any que ve les haurem de tornar a pujar si anem en la línia de què el servei que es presta, la taxa no pot ser deficitària.

Nosaltres entenem que no s’han d’anar a buscar els ingressos apujant impostos, sinó en accions, buscant subvencions i en contenció de la despesa. L’ajuntament no té diners, però aquí ho hem dit cinquanta mil vegades, no té diners, però sí que en te per a càrrecs de confiança.

No tenim diners; no obstant això, allí tenim una àrea d’autocaravanes, que ens ha costat 20.000 €, i que no és el problema l’àrea de caravanes, el problema és que no cobrem res d’aquella àrea de caravanes i ens suposa una despesa, i a més a més, al seu moment es va construir sense tindre una partida pressupostaria. Això també suposa un desarreglo a escala del pressupost de l’ajuntament.

Els 3.000 € en banderes, la redacció de projectes que segurament no es portaran a terme, el tema dels Pins, factures que ens venen que no sabem qui ha contractat aquell servei….

Hi ha subvencions també a les quals ens podem acollir. Heu mirat el PIRE? Aquestes subvencions que van sortir per a la rehabilitació d’edificis públics? Aquesta bé perquè tenim alternatives amb lo PAM, però si tenim dificultat de tresoreria, destinem el PAM a despesa ordinària, que a més a més és subvencionable, entra dins de les línies i busquem aquestes altres alternatives i altres subvencions.

És veritat, dona faena burocràtica i és més fàcil incrementar impostos que afrontar aquesta faena burocràtica; no obstant això, és que si no ho fem, ens haurem de basar sempre a incrementar impostos.

Nosaltres proposem que es miri bé la despesa, que es redueix, hi ha despeses que es poden reduir, esperem que d’aquí a un any quan hi hagi el canvi de govern, aquest càrrec de confiança no torni a ser contractat, perquè com a càrrecs de confiança són despeses innecessàries. Aquí hem sigut diversos alcaldes, quan jo era alcaldessa, era presidenta del consell comarcal, tinc també una empresa, i no vaig necessitar mai un càrrec de confiança i portava unes quantes regidories. Ho vam fer tots sols.

Crec que la via no és aquesta, la d’incrementar impostos. La via és la contenció de la despesa i buscar subvencions. Aquests són els motius perquè votem en contra de l’increment d’impostos.”

Per finalitzar el Ple municipal, des de Secretaria es dona compte al Ple municipal de l’acta de la Junta Electoral Central, de data 23 de setembre de 2021, per la qual es proclama a Na Verònica Villa González com a regidora de l’ajuntament de Camarles pel partit de La Veu del Poble (VP) Federació d’Independents de Catalunya (FIC), per renúncia de Na Patrícia Andrés Valldepèrez.

Tot seguit pren possessió del càrrec prestant jurament. Seguidament, l’alcalde li dona la benvinguda desitjant-li que aquesta nova etapa sigui profitosa, i fent-li saber el següent:
“Tindràs tot el suport i l’ajuda adient per part de tots els regidors, i recorda que el principal d’un regidor és escoltar als tècnics de la casa, sense l’assessorament d’ells és impossible prendre decisions correctes i encertades.”

L’alcalde també manifestà al Ple, que la nova regidora es faria càrrec de tot el que portava la seva predecessora Patrícia Andrès Valldepèrez.

16/09/2021 – CRÒNICA DEL PLE: FESTES LOCALS 2022 I RENÚNCIA DE LA REGIDORA D’ENSENYAMENT

El ple ordinari del mes de setembre, celebrat el 16 de setembre, va recuperar la presencialitat després que des de 2020 es fes de forma telemàtica. Pel que fa al contingut, destaquem l’aprovació de les festes locals per al 2022, l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i la renúncia de la regidora la Sra. Patricia Andrés Valldepérez.

El Ple va començar amb la provació per unanimitat de l’acta anterior en data 7 de juliol de 2021, seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència.

Festes locals 2022

En el següent punt es van proposar el 25 de juliol i 7 de desembre com a festes locals de Camarles, les quals van ser aprovades per unanimitat del Ple.

Recaptació d’ingressos per la Diputació de Tarragona

Un altre punt de l’ordre del dia és l’aprovació de la delegació en favor de la Diputació de Tarragona, la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de danys contractuals. Que va ser aprovada per unanimitat.

Aprovació ordenança

El Ple de Camarles aprova inicialment en 8 vots favorables (LA VEU DEL POBLE, ERC i RNA) i 3 abstencions (JUNTS) l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i altres activitats connexes.

Moció al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.

Renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament

En aquest punt l’alcalde diu unes paraules d’agraïment a la Sra. Patricia Andrés per la feina feta durant aquest temps que ha estat regidora de l’ajuntament de Camarles. Un cop finalitzada la intervenció de l’alcalde, la Sra. Andrés dirigeix unes paraules de comiat al consistori i agraint el suport dels companys durant aquest temps.

Des del grup de JUNTS, intervé la seva portaveu Sra. Zaragoza per a desitjar-li tot el millor, per la feina ben feta i també agrair-li la tasca executada i que la persona que entri al seu lloc, tingui les mateixes ganes de treballar.

Des del grup d’ERC, intervé el seu portaveu Sr. Navarro, per a donar-li les gràcies per la
seva tasca com a regidora i per les seves aportacions al municipi.

Informes d’alcaldia

L’alcalde informa de la incorporació d’un nou membre del cos de la policia local i informa de la subvenció que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament pels danys del temporal Glòria.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, es van debatre 8 precs i preguntes amb temes d’actualitat de les darreres setmanes relatius a la problemàtica en les obres de l’hotel rural al costat de la Granadella, la compra de 25 pins en bany d’or, el tancament del Casal Jove, la zona d’aparcament d’autocaravanes, la problemàtica dels coloms al costat de l’SPAR, la gestió de l’aplicació Línia Verde, entre d’altres.