29/01/2024 – CRÒNICA DEL PLE: DECISIONS I DEBATS IMPORTANTS MARQUEN LA SESSIÓ

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Camarles, celebrat recentment, es van abordar diverses qüestions rellevants per al municipi. La sessió es va iniciar amb l’aprovació de les dues actes anteriors i la dació de compte dels 76 decrets de la presidència.

Una de les decisions clau va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Camarles, específicament la divisió en subsectors PPU 9-Sector 1 i 2 Industrial “La Mallada”. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat, representant el quòrum de la majoria absoluta dels regidors presents.

En el marc dels informes de l’Alcaldia, es va destacar la signatura de l’acta d’inici de l’obra “Edifici per a ús municipal 1a fase”. També va informar de la nova ubicació de la Policia Local, aquesta és a l’edifici que era el Casal Jove.

D’altra banda, es va informar sobre els treballs en curs per a la redacció del projecte del futur Ajuntament del municipi, amb l’assegurança que els grups municipals seran avisats en el moment oportú.

En la secció de precs i preguntes, es va debatre sobre temes variats com l’adequació de zones d’aparcament i la gestió dels solars municipals. També es va abordar la qüestió sobre possibles festes “RAVE” en una muntanya del municipi i el tema judicial d’una demanda contra l’Ajuntament.

La sessió va concloure amb una àmplia gamma de temes tractats i debatuts, reflectint la diversitat d’interessos i preocupacions dels membres de l’Ajuntament i la comunitat local.

29/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A L’ANY 2024

El Ple municipal de Camarles va celebrar una sessió extraordinària el 29 de desembre de 2023 per abordar diversos temes. Entre els punts tractats es van aprovar l’acta anterior i el compte general de 2022, amb unanimitat entre els 10 regidors presents.

A més, es va donar compte de l’aprovació del pressupost prorrogat per a l’any 2024, i es va aprovar provisionalment una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La regidora Sra. Bàrbara Curto del grup JUNTS va expressar el suport del seu grup, tot i qüestionar la urgència d’un dels punts.

El Ple també va debatre dues mocions presentades pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i va aprovar-les, tot i que el portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar la seva opinió contrària respecte a una de les mocions.

Finalment, en els informes de l’Alcaldia, l’Alcalde va expressar paraules de felicitació davant de l’últim Ple de l’any, desitjant el millor per al proper any nou als regidors i les seves famílies, així com al personal de l’Ajuntament.

05/12/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Aprovació de modificacions de crèdit i concertació d’una operació de crèdit a llarg termini

En la sessió del Ple extraordinària urgent del 5 de desembre a les 13:00 hores, es va iniciar amb la ratificació de la urgència i un únic punt a tractar.

Un cop aprovada per unanimitat la urgència, es va procedir a la proposta de modificació de crèdit amb el suplement de crèdit 01/2023. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. Durant el torn d’explicació de vot, la portaveu del grup de Junts, la Sra. Zaragoza, va argumentar que les partides en qüestió consisteixen en fons no utilitzats que s’utilitzaran per completar altres partides on s’han quedat curts en les previsions. Aquestes partides corresponen a factures pendents de pagament i despeses acordades. Per això, el seu grup va votar a favor d’aquesta proposta.

A continuació, es va procedir a la votació de la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu del 2021. Aquesta proposta també va ser aprovada per unanimitat. El portaveu d’ERC, el Sr. Navarro, va preguntar si amb aquest préstec es podria sol·licitar la subvenció dels interessos de la Diputació. La secretària d’intervenció va respondre afirmativament, indicant que en ocasions anteriors ja s’havia sol·licitat aquesta subvenció i que es realitzarà la gestió corresponent per al préstec en qüestió.

Amb aquestes decisions preses durant la sessió, l’Ajuntament busca garantir el finançament adequat per fer front a les despeses pendents i mantenir una gestió financera sostenible.

08/11/2023 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

Modificacions en els espectacles tradicionals amb bous de la Festa de La Segregació 2023

En la sessió del Ple extraordinària celebrada el 8 de novembre a les 14:00 hores, es va debatre la proposta de modificació dels espectacles tradicionals amb bous de la propera Festa de La Segregació 2023.

El regidor de festes, el Sr. Sergi Curto Curto, va presentar els canvis que s’han produït en la programació, destacant l’afegit del dia 7/12/2023, amb l’aparició d’un bou capllaçat. Aquesta inclusió té com a objectiu reivindicar aquesta tradició al nostre territori, ja que és una de les modalitats que podria desaparèixer amb la nova Llei.

Els canvis proposats es limiten a modificacions de dies i hores, i no suposaran un cost addicional per a l’Ajuntament. El cost total de l’esdeveniment romandrà igual.

Durant la sessió, la portaveu del grup de JUNTS, la Sra. Zaragoza, va demanar que constés en acta que el primer grup municipal a votar seria el d’ERC, seguit de JUNTS i finalment Progrés municipal, en ordre de representació.

La proposta de modificació va ser sotmesa a votació i va ser aprovada amb sis vots favorables i cinc abstencions.

A més a més, durant la sessió es va aprovar per unanimitat la realització de sessions mixtes (presencials i telemàtiques) per a les futures sessions del Ple. Aquesta decisió permetrà adaptar-se a situacions excepcionals degudament justificades o requeriments específics.

Per finalitzar la sessió, es van donar compte dels decrets de la presidència, informant als membres del Ple sobre les accions i decisions preses pel President.

26/10/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT MODIFICA ORDENANCES I S’APROVEN ELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL

Aprovades les modificacions de dues ordenances fiscals

En la sessió del Ple ordinari celebrada el 26 d’octubre a les 13:00 hores, l’Ajuntament ha aprovat diverses modificacions a les ordenances fiscals municipals.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals. Aquesta modificació estableix els següents canvis:

S’estableix una taxa per la visita al Centre d’Interpretació de l’arròs, en conformitat amb els articles 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats amb el Centre d’Interpretació de l’arròs.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per aquesta taxa, excepte per als menors fins als 6 anys i els veïns del municipi degudament empadronats, que estaran exempts del pagament.

Les tarifes de la taxa s’estableixen en funció de l’entrada individual, les visites col·lectives de grups i els menors fins als 12 anys.

En segon lloc, s’ha aprovat inicialment l’ordenança de la taxa per a l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquesta ordenança ha estat objecte de debat en el Ple, ja que alguns regidors han plantejat qüestions sobre la seva aplicació. Es destaca la preocupació per garantir que les associacions estiguin degudament inscrites al registre municipal i es planteja la qüestió de si les persones que exerceixin activitats econòmiques amb ànim de lucre haurien de pagar la taxa.

L’Alcalde ha explicat que aquesta ordenança està pensada per regular casos puntuals i no perdurables en el temps. Malgrat les inquietuds manifestades pels regidors, l’ordenança ha estat aprovada inicialment per set vots favorables i quatre abstencions.

En els pròxims dies, s’exposarà aquest acord al tauler municipal i es publicarà un anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, donant als interessats un termini de trenta dies per examinar l’expedient i presentar reclamacions si és necessari. Si no hi ha al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

Un cop l’acord sigui definitiu, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor. També es publicarà a la Seu electrònica Municipal.

En resum, l’Ajuntament ha aprovat modificacions importants a dues ordenances fiscals municipals, amb l’objectiu de regular la taxa per la prestació de serveis culturals i l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquestes modificacions són fruit d’un debat intens al Ple i s’exposaran als ciutadans perquè puguin fer les seves aportacions i reclamacions si és necessari.

28/09/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL 2024 I ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU

El passat 28 de setembre a les 13:00 hores, es va celebrar un Ple extraordinari de gran importància per al municipi. Durant aquesta sessió plenària es van abordar dos punts principals: la proposta de les festes locals del 2024 i l’elecció del jutge/ssa de pau titular del municipi.

En el primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat la proposta de les festes locals del 2024. Les dates seleccionades per a aquestes celebracions seran el 20 de maig, en honor a la Pasqua Granada, i el 25 de juliol, en honor a Sant Jaume, patró de Camarles.

Seguidament, es va procedir a l’elecció del jutge/ssa de pau titular del municipi. Amb l’única candidatura presentada, la Sra. Laura Casanova Bertran, es va aprovar per unanimitat la seva elecció com a jutge/ssa de pau titular. Aquesta decisió va ser avalada pels onze regidors/es presents a la sessió.

Amb l’aprovació d’aquests dos punts, es va donar per finalitzada la sessió plenària extraordinària. 

21/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2023

L’Ajuntament de Camarles aprova inicialment els pressupostos 2023 amb 7 vots a favor i 4 abstencions

El passat 21 de juliol, a les 13 hores, es va dur a terme un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Camarles, on es van tractar diversos punts d’interès per al municipi.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord de sol·licitud de conveni entre el departament de drets socials i l’Ajuntament de Camarles per al finançament públic de tres places al centre de dia.

A continuació, també amb unanimitat, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’agència de ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles.

Un altre punt destacat de la sessió va ser l’aprovació per unanimitat de l’adopció del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció prèvia per despeses i obligacions inherents a la presa de raó en comptabilitat sobre drets i ingressos. Aquest acord té com a objectiu substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.

A més, es va acordar adoptar el règim de requisits fiscalització i intervenció limitada prèvia bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions. També es va sol·licitar l’assistència de la Diputació de Tarragona per a la implantació d’aquest model.

Finalment, es va declarar que qualsevol altra tipologia de despesa estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, d’acord amb el Reial Decret 424/2017.

En un altre punt de la sessió, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2023 i la plantilla orgànica. La proposta va rebre 7 vots favorables (5 del grup Progrés i 2 d’ERC) i 4 abstencions del grup Junts.

L’Alcalde, Sr. Curto, va destacar que malgrat les limitacions del pressupost, és important avançar i tirar endavant. El portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar el suport del seu grup al pressupost, tot reconeixent les dificultats existents. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Sra. Zaragoza, va motivar l’abstenció del seu grup, destacant la necessitat de treballar amb els recursos disponibles.

En relació amb l’endeutament municipal, es va destacar que s’ha reduït significativament en comparació amb anys anteriors. L’alcalde va animar a ser més ambiciosos per al progrés del poble.

La sessió va concloure sense informes d’alcaldia. L’Alcalde va desitjar a tots unes bones festes i va convidar a gaudir de la festa major 2023 en companyia de les famílies.

06/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: S’APROVA L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT

El passat 6 de juliol de 2023, a les 13 hores, es va celebrar una sessió plenària extraordinària per tractar diversos temes d’interès municipal. A continuació, es detallen els punts principals abordats durant la sessió:

1. Aprovació de l’acta anterior: Es va aprovar l’acta anterior de manera unànime.

2. Periodicitat de les sessions del Ple: Es va debatre i aprovar que les sessions ordinàries del Ple tindran una periodicitat trimestral. A més, es va establir que aquestes sessions se celebraran el dijous últim del mes a les 13:30 hores, excepte si aquest dia és festiu, en aquest cas, la sessió es realitzarà el primer dia feiner.

3. Creació i composició de les Comissions Informatives: Es va acordar la creació de diverses comissions informatives amb l’objectiu d’estudiar, informar i consultar els assumptes que seran sotmesos a la decisió del Ple. Es va establir la composició i es va determinar que les reunions d’aquestes comissions es faran segons la periodicitat establerta per a les sessions plenàries i la Junta de Govern.

4. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats i organismes: Es van nomenar els representants de la corporació en diferents òrgans col·legiats i organismes, com el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Mancomunitat Delta 3, Delta.cat de l’Ebre, entre d’altres. Aquest nomenament va ser aprovat per unanimitat.

5. Constitució de la Junta de Govern Local: Es va proposar i aprovar la constitució de la Junta de Govern Local amb l’objectiu d’agilitzar la gestió dels assumptes municipals. Es van establir les sessions ordinàries quinzenals i les competències d’aquesta junta.

6. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local: Es va debatre i aprovar la delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local. Malgrat alguna abstenció, aquesta proposta va ser aprovada.

7. Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes: Es va establir que no hi haurà retribucions ni exclusives ni parcials per a l’exercici del càrrec d’alcalde ni dels regidors. A més, es van fixar les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

En resum, durant la sessió plenària extraordinària es van prendre diverses decisions importants per al bon funcionament del municipi, com l’aprovació de l’acta anterior, l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple, la creació de comissions informatives, el nomenament dels representants en òrgans col·legiats i organismes, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de competències. A més, es van definir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.

27/06/2023 – CRÒNICA DEL PLE: SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORAL DEL 23 DE JULIOL

Eleccions a les Corts Generals el 23 de juliol

El 27 de juny a les 13:00 hores, l’Ajuntament va celebrar un Ple extraordinari per realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals, el 23 de juliol de 2023.

Durant aquest Ple, també es va sotmetre a votació la nova proposta d’espectacles tradicionals amb bous per a la festa Major de Camarles. El regidor Sr. Sergi Curto va explicar els canvis introduïts respecte a la proposta anterior, destacant l’addició de nous espectacles i la correcció de dates errònies.

Després de les explicacions, es van fer preguntes per part dels regidors del grup de Junts, i la Secretaria va explicar que els canvis es van produir recentment i que el regidor ho va presentar el mateix dia del Ple. El regidor Sr. Sergi Curto va contestar les preguntes i va detallar el nombre de bous i les activitats programades per a la festa Major.

Finalment, es va votar la nova programació de la Festa Major de Camarles amb 7 vots favorables i 4 abstencions. La portaveu del grup JUNTS va explicar les raons de l’abstenció i la Secretaria va assegurar que tot s’havia fet correctament i en conformitat amb la llei de contractes.

L’alcalde Sr. Curto va concloure la sessió afirmant que tots els grups s’havien hagut d’adaptar i treballar conjuntament per tirar endavant amb les propostes existents.

17/06/2023 – CRÒNICA DEL PLE: PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Joan Curto Querol escollit com alcalde de Camarles

El dissabte 17 de juny a les 13:00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, es va celebrar el Ple de constitució. La secretaria va iniciar el Ple amb la constitució de la mesa d’edat. Un cop constituïda, els membres electes van fer el jurament davant el Ple i van prendre possessió del càrrec de regidor i regidora.

Tot seguit, es va celebrar l’elecció de l’alcalde o alcaldessa, sortint elegit alcalde de Camarles el Sr. Joan Curto Querol amb sis vots.

El nou alcalde va fer una intervenció per agrair als ciutadans i als grups municipals la confiança dipositada en ell i va expressar la seva intenció de treballar pel poble en col·laboració amb tots els grups municipals.

Després de totes les intervencions, el Sr. Navarro va recordar la importància del respecte a la voluntat popular i va expressar la seva disposició a col·laborar amb l’equip de govern per treballar pel bé del municipi. Va fer una crida a la pacificació de la política municipal i va recordar que hi ha assumptes pendents que requereixen atenció immediata.