06/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: S’APROVA L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT

El passat 6 de juliol de 2023, a les 13 hores, es va celebrar una sessió plenària extraordinària per tractar diversos temes d’interès municipal. A continuació, es detallen els punts principals abordats durant la sessió:

1. Aprovació de l’acta anterior: Es va aprovar l’acta anterior de manera unànime.

2. Periodicitat de les sessions del Ple: Es va debatre i aprovar que les sessions ordinàries del Ple tindran una periodicitat trimestral. A més, es va establir que aquestes sessions se celebraran el dijous últim del mes a les 13:30 hores, excepte si aquest dia és festiu, en aquest cas, la sessió es realitzarà el primer dia feiner.

3. Creació i composició de les Comissions Informatives: Es va acordar la creació de diverses comissions informatives amb l’objectiu d’estudiar, informar i consultar els assumptes que seran sotmesos a la decisió del Ple. Es va establir la composició i es va determinar que les reunions d’aquestes comissions es faran segons la periodicitat establerta per a les sessions plenàries i la Junta de Govern.

4. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats i organismes: Es van nomenar els representants de la corporació en diferents òrgans col·legiats i organismes, com el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Mancomunitat Delta 3, Delta.cat de l’Ebre, entre d’altres. Aquest nomenament va ser aprovat per unanimitat.

5. Constitució de la Junta de Govern Local: Es va proposar i aprovar la constitució de la Junta de Govern Local amb l’objectiu d’agilitzar la gestió dels assumptes municipals. Es van establir les sessions ordinàries quinzenals i les competències d’aquesta junta.

6. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local: Es va debatre i aprovar la delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local. Malgrat alguna abstenció, aquesta proposta va ser aprovada.

7. Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes: Es va establir que no hi haurà retribucions ni exclusives ni parcials per a l’exercici del càrrec d’alcalde ni dels regidors. A més, es van fixar les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

En resum, durant la sessió plenària extraordinària es van prendre diverses decisions importants per al bon funcionament del municipi, com l’aprovació de l’acta anterior, l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple, la creació de comissions informatives, el nomenament dels representants en òrgans col·legiats i organismes, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de competències. A més, es van definir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.