26/10/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT MODIFICA ORDENANCES I S’APROVEN ELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL

Aprovades les modificacions de dues ordenances fiscals

En la sessió del Ple ordinari celebrada el 26 d’octubre a les 13:00 hores, l’Ajuntament ha aprovat diverses modificacions a les ordenances fiscals municipals.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals. Aquesta modificació estableix els següents canvis:

S’estableix una taxa per la visita al Centre d’Interpretació de l’arròs, en conformitat amb els articles 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats amb el Centre d’Interpretació de l’arròs.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per aquesta taxa, excepte per als menors fins als 6 anys i els veïns del municipi degudament empadronats, que estaran exempts del pagament.

Les tarifes de la taxa s’estableixen en funció de l’entrada individual, les visites col·lectives de grups i els menors fins als 12 anys.

En segon lloc, s’ha aprovat inicialment l’ordenança de la taxa per a l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquesta ordenança ha estat objecte de debat en el Ple, ja que alguns regidors han plantejat qüestions sobre la seva aplicació. Es destaca la preocupació per garantir que les associacions estiguin degudament inscrites al registre municipal i es planteja la qüestió de si les persones que exerceixin activitats econòmiques amb ànim de lucre haurien de pagar la taxa.

L’Alcalde ha explicat que aquesta ordenança està pensada per regular casos puntuals i no perdurables en el temps. Malgrat les inquietuds manifestades pels regidors, l’ordenança ha estat aprovada inicialment per set vots favorables i quatre abstencions.

En els pròxims dies, s’exposarà aquest acord al tauler municipal i es publicarà un anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, donant als interessats un termini de trenta dies per examinar l’expedient i presentar reclamacions si és necessari. Si no hi ha al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

Un cop l’acord sigui definitiu, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor. També es publicarà a la Seu electrònica Municipal.

En resum, l’Ajuntament ha aprovat modificacions importants a dues ordenances fiscals municipals, amb l’objectiu de regular la taxa per la prestació de serveis culturals i l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquestes modificacions són fruit d’un debat intens al Ple i s’exposaran als ciutadans perquè puguin fer les seves aportacions i reclamacions si és necessari.