23/07/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LES FESTES LOCALS DEL 2021, LA PRÒRROGA AMB AIGÜES DE CATALUNYA I LA MODIFICACIÓ DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament de Camarles aprova per unanimitat l’acta del 29 de juny de 2020. Seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència del número 20 al 165. Un cop finalitzats, es dona compte de les juntes de Govern Local en data 20 i 30 de gener, 20 i 27 de febrer i 17 de març.

El següent punt de la sessió plenària va estar l’aprovació definitiva del Compte General del 2018, quedant aprovat per unanimitat per tots els grups municipal.

El Ple acorda l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2020 per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS). En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza argumentant que quan l’equip de govern els va demanar fer propostes per al pressupost 2020, ells van presentar-les i considera que no s’han debatut ni s’han tractat, i ho troben a faltar.

FESTES LOCALS ANY 2021
El Ple municipal per unanimitat de tots els grups municipals acorda el 24 de maig i el 7 de desembre de 2021 com a festes locals del municipi.

AIGÜES DE CATALUNYA
El punt set de l’ordre del dia, és l’aprovació de la pròrroga de contracte de la concessió del servei de l’aigua potable al municipi. Quedant així aprovada per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS).

Amb la firma d’aquesta pròrroga per un període de deu anys, finalitzant el 19 de juny de 2031, la companyia Aigües de Catalunya es compromet a:

– Implantació del pac tecnològic a fi de tenir un major control del funcionament de la xarxa i millorar la qualitat del servei.

– Aplicar un augment tarifari de 2,014 €/abonat/mes per poder executar aquestes inversions, actualitzant la tarifa anualment segons l’IPC.

– Reduir el preu dels drets de connexió, que formen part de l’alta, passant de 421,06 € a 140 € (IVA exclòs).

– Crear una tarifa social per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, per a persones perceptores de pensions mínimes contributives i per a col·lectius d’especial protecció.

– Crear una tarifa per a famílies nombroses, monoparentals o amb grau de discapacitat superior al 75%.

POUM
S’aprova per 7 vots a favor (4 vots d’ERC i 3 vots de La VEU DEL POBLE) i 4 abstencions (3 vots de JUNTS i 1 vot de la regidora No Adscrita) la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta”.

En el torn d’explicació de vot, la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) motivà la seva abstenció dient, que la compra de la masia amb la finalitat de construir un hotel rural, està generant problemes. En primer lloc el comprador, va sol·licitar a l’Ajuntament una comunicació d’obres per a fer una reparació de teulada i pintar façana, pareix que les obres no s’adapten a la sol·licitud de comunicació, ja que s’estan fent més coses rehabilitació interior de l’immoble, modificar el pinar per a convertir-ho en un jardí amb piscina, tallar pins, etc.

Per altra banda també hi ha hagut problemes amb els veïns i la Policia Local hi ha hagut que intervenir per un tema de dret de pas. Per tant crec que tot això ja parteix amb un defecte de forma i considera que des de l’Ajuntament s’hauria de comprovar si les obres demanades s’ajusten a la realitat. A l’efecte la regidora manifesta que és coneixedora d’una carta de la qual disposa i que els veïns han tramès a l’Ajuntament amb data 24 de juliol, i sol·licitant una inspecció presencial per part dels serveis tècnics municipals a l’efecte de certificar si les obres coincideixen o no amb la comunicació prèvia sol·licitada i atorgada.

Intervingué l’alcalde per a dir que en primer lloc, ni hi ha cap defecte de forma a l’expedient, ni l’Ajuntament és coneixedor oficialment d’aquesta carta, paraules que són ratificades per la secretaria de la corporació en el sentit de dir que avui dia no consta al registre d’entrada de documents, cap escrit al respecte, que quan arribi ja es passarà als serveis tècnics municipals pera que informen i certifiquin.

Intervingué l’alcalde per a dir que respecte al tema dels pins, s’havia posat en contacte amb el Departament d’agricultura de la Generalitat, manifestant-li que els pins es poden tallar únicament quan no estiguin catalogats, com és el cas que ara ens ocupa., i que per tant ell mateix havia donat el permís per a fer-ho-.

Per últim intervingué novament la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a finalitzar dient que el seu grup s’abstindrà per la sospita de possibles irregularitats en l’expedient.

29/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LA PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023

El Ple de l’Ajuntament de Camarles va aprovar per unanimitat l’acta del 5 de juny de 2020. Seguidament es va celebrar la votació de la planificació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM), amb 7 vots favorables i 3 abstencions, quedant així aprovat.

Després de veure la planificació, l’alcalde va cedir la paraula als diferents grups polítics municipals, per si volien formular algun aclariment al respecte. Intervingué la Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que a la planificació hi ha un projecte de Reforma del Casal Camarlenc, dividit en dues fases, una l’any 2021 i l’altra l’any 2022, amb un cost total d’uns 400.000,00 Euros aproximadament, i la pregunta se sap quan s’iniciaran les obres?

Contestant l’alcalde que primer es han d’aprovar les sol·licituds formulades pels Ajuntaments i després ja estarem als terminis que ens doni la Diputació.

Continuà la Sra. Zaragoza, manifestant que si bé el seu grup considera que l’obra de reforma està prou bé, no considera el mateix quant a l’ús – d’auditori -que es pretén donar-li, manifestant per tant els seus dubtes al respecte. Afegeix que no ha vist al projecte cap partida de retirada de l’amiant encara existent al casal.

Intervingué l’alcalde per a contestar-li en el sentit de què s’havia parlat amb l’Arquitecte redactor del projecte i els serveis tècnics municipals sobre el tema, i que inclús això ja s’havia plantejat en la legislatura passada, arribant a la conclusió que si l’amiant no es toca, no hi ha cap perill, que la teulada està bé i que si aquesta no es manipula, no passar res.

Intervingué la regidora Sra. Curto Camisón del grup de JUNTS per a preguntar d’on ha sorgit la iniciativa de voler fer aquest canvi d’ús -d’auditori- al Casal?

Surt d’una petició popular o del mateix equip de govern? Considera personalment que aquest ús no és el més adient.

Llavors el Carnestoltes on es realitzarà? Llavors el Casal de Camarles no seria sala de ball, no es farien audicions?, en definitiva perdríem una gran part cultural que ha estat molt present durant anys en aquest equipament municipal Contestant l’alcalde, que el Carnestoltes es farà a la sala de baix del Casal d’Avis, que la iniciativa surt de l’equip de Govern, ja que altres inversions prioritàries no es van poder tramitar i que al final es va optar per la del Casal.

En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS per a motivar la seva abstenció, en el sentit de dir que si bé el casal necessita urgents reformes, el seu grup posa en dubte aquest canvi d’ús i també que no s’hagi utilitzat la via de la participació ciutadana. També continuem pensant que seria necessari l’enretirada de l’amiant, ja que a l’efecte existeixen subvencions per aquesta finalitat.

Intervingué la regidora Sra. Marta Mora del grup d’ERC, per al·lusions en el tema de la participació ciutadana, per a dir que no ho van portar perquè no ho van creure oportú, que va ser una decisió de l’equip de govern, que més endavant ja es farà, d’igual manera que vostès quan eren a govern no van portar tampoc a participació ciutadana ni la coberta ni altres actuacions.

Per al·lusions contestà la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que en aquells moments quan governàvem, la regidoria de Participació Ciutadana no estava creada, que ho va ser al cap d’uns mesos i llavors es va portar a consulta ciutadana el nom del Pavelló Poliesportiu.

Intervingué el regidor Sr. Brull de LA VEU DEL POBLE, per a dir que respecte a la uralita de la teulada del Casal, en la legislatura passada ja es va parlar del tema, es va fer un control visual, i es va acordar que no era un problema greu, que la teulada no es tocaria, ja que si no es tocava, no passaria res.

Per últim la Sra. Zaragoza finalitzà dient que la reforma que es va fer quan ella estava a govern va ser urgent, ja que a l’edifici no es podia ni entrar i que del tema de l’amiant no es va parlar.

Ara el que veu és que aquesta reforma inclosa al PAM puja molts diners i representa un canvi d’ús de l’edifici.

05/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA PER UNANIMITAT L’ADHESIÓ A LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar el ple extraordinari de forma telemàtica amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del passat ple ordinari en data 6 de febrer de 2020.

A l’inici del ple, la Sra. Zaragoza va preguntar si la sessió era ordinària o extraordinària? Ja que s’entén que a una sessió extraordinària no es poden celebrar votacions de mocions. La secretaria li respon que no poden ser incloses les proposicions urgents, si en canvi les mocions que figurin a l’ordre del dia, seguint les indicacions de la Diputació de Tarragona.

A continuació es dona compte de la resolució d’alcaldia 105/20202 de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2018.

RESCAT

S’aprova la proposta de renovació del conveni d’adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d’emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT).

Taula de Consens pel Delta

S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals, l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta i aprovació dels estatus.

Propostes del grup municipal d’Esquerra-AM

S’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup d’Esquerra-AM, per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Acordant: Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.

SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat.

TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.

La segona moció ha estat aprovada per unanimitat i s’acorda:

1 – Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam.

2 – Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre l’evolució del mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els informes setmanals de preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura.

3 – Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de l’impacte i les repercussions que representen sobre les explotacions i el preu dels productors d’arròs d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

4 – Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment anual, on estiguin representades les organitzacions agràries, l’administració de l’Estat i les Conselleries de les administracions autonòmiques de les principals zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn els efectes i les conseqüències dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

5- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a supervisar e informar de manera mensual als seus estats membres i organitzacions agràries sobre el flux d’importacions d’arròs derivades dels acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

6. Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, en cas de trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del reglament (UE) Núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets d’importació, entre altres actuacions.

7. Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés de Diputats.
Per finalitzar als informes d’alcaldia s’informa:

A partir del pròxim dia 8 de juny, BASE estarà a l’Ajuntament un cop per setmana i amb cita prèvia. El mateix dia s’obrirà un altre cop el CAP de Camarles amb l’horari de les 8.00 a 15.00 hores.

L’alcalde informà que ha tingut reunions amb la comissió de bous i els quintos, i també amb el Delegat del Govern de la Generalitat, pel tema de les festes i dels bous.

La problemàtica està en com plantejar el tema, com a suspensió o com ajornament?. Pareix que si suspenem les festes, no ens permetria fer bous a posteriori, en canvi si aplacem podríem tenir bous.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Zaragoza del grup municipal de JUNTS, perquè faci una petita explicació de la reunió mantinguda entre el Sr. Miguel Olid i el Sr. Pallarés.

La Sra Zaragoza, intervingué per a dir que efectivament el tema és si les festes se suspenen o si les festes s’ajornen. La reunió va aconsellar que el millor o preferible seria fer un ajornament en previsió de què es puguin fer bous en altres dades, no obstant dependrà de com vagi evolucionant la situació del COVID-19 (tema d’aforaments limitats).

Intervingué novament l’Alcalde per a dir que el més aconsellable seria ajornar-ho tot, per tant les festes de Sant Joan quedaran ajornades, si bé el dia 24 dia del patró es farà algun acte com retoc de campanes, pubilles, traca etc.., i per solidaritat les festes de Sant Jaume també quedaran ajornades, a l’efecte es faran els comunicats adients.

L’AJUNTAMENT DE CAMARLES CELEBRA EL PRIMER PLE TELEMÀTIC DE LA HISTÒRIA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar aquest divendres passat, 22 de maig, el primer ple municipal per via telemàtica de la història del municipi. La crisi sanitària del coronavirus ha modificat les maneres de treballar a l’Ajuntament, i la tecnologia és un factor clau per possibilitar que el consistori funcioni al 100%. Aquesta forma de treballar telemàtica també l’ha adaptat els diferents grups municipals i el mateix equip de govern.

El ple es pot veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Camarles i a partir d’ara, i també per primer cop a la història, el proper ple telemàtic es podrà seguir a través del canal de la plataforma YouTube.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia del Ple extraordinari:
– Explicació per part de l’alcalde, de les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament de Camarles, referent a la COVID-19.

– Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 70 al núm. 95 de 2020.

– Contracte menor arranjament camins municipals: Sortida Camarles, Direcció Ampolla, Gravera, Creu Roja i Lateral AP. Oferta d’ocupació pública 2020.

– Construcció 12 nínxols tramitació emergència.

– Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos.

22/05/2020 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT CELEBRA EL PRIMER PLE TELEMÀTIC DE LA HISTÒRIA

La sessió extraordinària es va realitzar de manera telemàtica, el 22 de maig per primera vegada en tota la història, a causa de la situació d’alarma derivada de l’extensió de la pandèmia del coronavirus. La sessió, va tenir una durada d’un hora.

En primer lloc l’alcalde el sr. Navarro va explicar les mesures que han dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament durant la pandèmia per la COVID-19. Acte seguit, es dona compte dels decrets de la presidència des del número 70 fins al 95.

Seguidament, en el Ple s’ha informat de l’empresa adjudicatària encarregada de realitzar les obres d’arranjament de camins municipals: Sortida de Camarles, Direcció l’ampolla, la Gravera, Creu Roja i lateral AP7. Després de la valoració dels pressupostos presentats, l’empresa ha estat Construccions 3G, S.A (Contregisa).

Oferta Publica
En el quart punt del dia, s’informa de la publicació d’una oferta per a un tècnic auxiliar per a la Llar d’Infants Municipal.

Construcció de nínxols
Davant la situació d’alarma decretada en tot el país per la pandèmia del coronavirus i a tesa la inexistència de nínxols al cementiri municipal, l’Ajuntament ha considerat la necessitat de contractar pel tràmit d’emergència la construcció de 12 nínxols, ja que no disposa de mitjans necessaris i suficients per portar a terme aquesta tasca. Després de valorar els pressupostos presentats, l’empresa amb l’oferta més econòmica ha esta Martí Queral S.L.

PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS
El grup municipal JUNTS per Camarles i Lligallos ha proposat la creació d’una taula de treball amb representants del sector del comerç i serveis per la redacció d’un pla de reactivació de l’economia local per la Covid-19.

També a proposat la creació d’una taula de treball amb representants del teixit associatiu per la redacció d’un pla de contingència social per la Covid-19.

06/02/2020 – CRÒNICA DEL PLE: NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORES I REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

En la primera sessió ordinària de l’any, també s’ha aprovat definitivament el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Camarles del 6 de febrer va aprovar per unanimitat l’acta del ple extraordinari urgent del 26 de novembre de 2019. Acte seguit es va donar compte dels decrets de la presidència del número 32 al 78 de 2019, i del número 1 al 19 de 2020.

Després de donar comptes del decrets de presidència, es va aprovar per unanimitat, la proposta definitiva del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi.

Aquest document estableix que els propietaris de les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són subjectes obligats a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

El ple aprova la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Camarles a favor de la Diputació de Tarragona. Com són els impostos sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l’exercici del 2020.

NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORES I REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

Degut que la regidora Montserrat Bonet ha passat a ser regidora No adscrita, es comunica al Ple la no va adscripció a les Comissions Informatives. Quedant d’aquesta manera:

Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis.

President: Josep Antoni Navarro Serra
Vocals:
Estanislao Martínez Puig ERC
Yolanda Guillem Clua ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Elies Bonet Cervera JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LAVEU
Ramón brull Melich LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita
Hisenda- Especial de Comptes.
Presidenta: Marta Mora Verges
Vocals:
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Yolanda Guillem Clua ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Elies Bonet Cervera JUNTS
Patricia Andrés Valldepérez LA VEU
Ramón Brull Melich LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

Ensenyament- Cultura Benestar Social i Sanitat

Presidenta: Patricia Andrés Valldepérez
Vocals:
Yolanda Guillem Clua ERC
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Marta Mora Verges ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Bàrbara Curto Camisón JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència

President: Ramón Brull Melich
Vocals:
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Marta Mora verges ERC
Estanislao Martínez Puig ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Bàrbara Curto Camisón JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE

S’aprova per unanimitat per tots els regidors i regidores, amb les matisacions exposades per la portaveu del grup de JUNTS:
“Aquesta es un moció que es va consensuar al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Ebre, votar a favor és una realitat, però es deuria treure del punt primer “mobilització trens dignes el diumenge vinent 19 de gener”, perquè ara no té sentit, pel següent: “Donar suport a les mobilitzacions convocades per la Plataforma Trens dignes” De la mateixa manera la portaveu de JUNTS, Sra. Zaragoza, considera que al punt vuitè de la part dispositiva dels acords, també es notifiqui a RENFE, a part dels diferents departaments i institucions que a l’acord s’esmenten.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA DEL SR. JOSEP BELLÉS ROYO

Tots els membres que formen part del ple van aprovar per unanimitat la moció, esmenant el punt segon, quedant de la següent manera:
Que es porti al Consell de Participació Ciutadana, la proposta de canvi de nom del camp futbol anomenat “Pla de Barra” per ” Camp de Futbol Municipal Josep Bellés Royo” seguint el model de molts pobles que han reconegut esportistes importants del seu municipi”.

Després del debat entre els diferents grups, de com seria millor realitzar la consulta, finalment intervingué la Sra. Marta Mora, per a manifestar que quan estigui constituït definitivament el Consell de Participació Ciutadana, el seu grup proposarà la presentació de la consulta, i per la qual, considera que s’hauria de modificar el segon punt pel següent: “Que es porti la proposta de canvi de nom del camp de futbol, al Consell de Participació Ciutadana”.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, PER LES INCIDÈNCIES RELATIVES ALS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

La moció aprovada per 4 vots favorables del grup JUNTS i la Regidora No Adscrita i 7 abstencions dels grups d’ERC i La Veu del Poble.

En el torn d’explicacions de vot, la portaveu del grup JUNTS intervingué, “després de les incidències que van haver a causa de la manca de subministrament elèctric, l’atenció al públic per part de l’empresa va ser un caos. Considero que en situacions greus com aquesta, l’ajuntament hauria que canalitzar les queixes de la ciutadania mitjançant un servei de consum o d’atenció al consumidor, paregut a com ho fa el Consell Comarcal.

Intervingué l’Alcalde, Sr. Navarro, per a dir que efectivament va ser una situació difícil, sobrevinguda a tot el territori, i que des de l’Ajuntament es va consultar a la Delegació del Govern de la Generalitat a la Terres de l’Ebre. Es van recollir signatures dels veïns afectats i la situació va ser crítica i difícil.

Els Lligallos van estar dos dies sense llum i la població en general va patir constants talls de subministrament, en definitiva dir que l’atenció a la ciutadania va ser brutal, i porta-ho tot a Consum va ser impossible. També afegir que els serveis municipals es van col·lapsar i es va decidir que cadascú dels afectats presentessin queixes individualitzades.

El Sr. Brull, portaveu del grup de LA VEU, per a dir que la moció arriba avui sense temps d’estudiar-la, considera que la iniciativa es bona però podria incloure alguna cosa més, per això el seu grup s’abstindrà.

EN INFORMES D’ALCALDIA

L’alcalde va informar que es cedeix el segon pis de la Biblioteca al grup municipal JUNTS per a poder realitzar atencions a visites i desenvolupar la seva tasca com a grup polític.

ALTRES

El Ple també va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Camarles per a l’adhesió al protocol de seguretat contra la violència sexual en entorns d’oci.

Finalment, en precs i preguntes, la Sra. Montserrat Bonet regidora No Adscrita pregunta a l’alcalde el destí final dels pernils sobrants del Nadal 2019.

Responent l’alcalde i la regidora de Benestar Socials que van ser entregats al Centre de Dia i als Quintos del municipi.

La Sra. Sandra Zaragoza va preguntar el perquè de la impressió de dos BIMs al mes d’octubre. Responent l’alcalde i la directora del butlletí, que es van detectar errors i es va tenir que tornar a repetir d’impressió. La regidora Sra. Curto va afegir “Per tant l’errada devia ser de grans magnitud per a imprimir de nou el BIM, responent la directora del butlletí, la Sra. Guillem “Que quan va succeir aquesta segona impressió la directora era la Sra. Bonet”, manifestant que no recorda quin va ser l’error.

La Sra. Curto del grup JUNTS preguntà “Com es pot haver contractat a la persona que ha quedat en quarta posició en el barem de puntuacions final d’un concurs?”. Contestà l’alcalde manifestant que els dos primers aspirants no tenien la titulació adequada i es van descartar.

La Sra. Curto va criticar la falta de transparència i la mala gestió de la contractació en el programa Joves en Pràctiques 2019, intervingué la Sra. Zaragoza, per a dir que en aquesta convocatòria hi ha hagut irregularitats des de l’inici. Afegeix que el grup de JUNTS té tota la puntuació i la contractació no es correspon amb la realitat.