23/07/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LES FESTES LOCALS DEL 2021, LA PRÒRROGA AMB AIGÜES DE CATALUNYA I LA MODIFICACIÓ DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament de Camarles aprova per unanimitat l’acta del 29 de juny de 2020. Seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència del número 20 al 165. Un cop finalitzats, es dona compte de les juntes de Govern Local en data 20 i 30 de gener, 20 i 27 de febrer i 17 de març.

El següent punt de la sessió plenària va estar l’aprovació definitiva del Compte General del 2018, quedant aprovat per unanimitat per tots els grups municipal.

El Ple acorda l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2020 per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS). En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza argumentant que quan l’equip de govern els va demanar fer propostes per al pressupost 2020, ells van presentar-les i considera que no s’han debatut ni s’han tractat, i ho troben a faltar.

FESTES LOCALS ANY 2021
El Ple municipal per unanimitat de tots els grups municipals acorda el 24 de maig i el 7 de desembre de 2021 com a festes locals del municipi.

AIGÜES DE CATALUNYA
El punt set de l’ordre del dia, és l’aprovació de la pròrroga de contracte de la concessió del servei de l’aigua potable al municipi. Quedant així aprovada per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS).

Amb la firma d’aquesta pròrroga per un període de deu anys, finalitzant el 19 de juny de 2031, la companyia Aigües de Catalunya es compromet a:

– Implantació del pac tecnològic a fi de tenir un major control del funcionament de la xarxa i millorar la qualitat del servei.

– Aplicar un augment tarifari de 2,014 €/abonat/mes per poder executar aquestes inversions, actualitzant la tarifa anualment segons l’IPC.

– Reduir el preu dels drets de connexió, que formen part de l’alta, passant de 421,06 € a 140 € (IVA exclòs).

– Crear una tarifa social per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, per a persones perceptores de pensions mínimes contributives i per a col·lectius d’especial protecció.

– Crear una tarifa per a famílies nombroses, monoparentals o amb grau de discapacitat superior al 75%.

POUM
S’aprova per 7 vots a favor (4 vots d’ERC i 3 vots de La VEU DEL POBLE) i 4 abstencions (3 vots de JUNTS i 1 vot de la regidora No Adscrita) la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta”.

En el torn d’explicació de vot, la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) motivà la seva abstenció dient, que la compra de la masia amb la finalitat de construir un hotel rural, està generant problemes. En primer lloc el comprador, va sol·licitar a l’Ajuntament una comunicació d’obres per a fer una reparació de teulada i pintar façana, pareix que les obres no s’adapten a la sol·licitud de comunicació, ja que s’estan fent més coses rehabilitació interior de l’immoble, modificar el pinar per a convertir-ho en un jardí amb piscina, tallar pins, etc.

Per altra banda també hi ha hagut problemes amb els veïns i la Policia Local hi ha hagut que intervenir per un tema de dret de pas. Per tant crec que tot això ja parteix amb un defecte de forma i considera que des de l’Ajuntament s’hauria de comprovar si les obres demanades s’ajusten a la realitat. A l’efecte la regidora manifesta que és coneixedora d’una carta de la qual disposa i que els veïns han tramès a l’Ajuntament amb data 24 de juliol, i sol·licitant una inspecció presencial per part dels serveis tècnics municipals a l’efecte de certificar si les obres coincideixen o no amb la comunicació prèvia sol·licitada i atorgada.

Intervingué l’alcalde per a dir que en primer lloc, ni hi ha cap defecte de forma a l’expedient, ni l’Ajuntament és coneixedor oficialment d’aquesta carta, paraules que són ratificades per la secretaria de la corporació en el sentit de dir que avui dia no consta al registre d’entrada de documents, cap escrit al respecte, que quan arribi ja es passarà als serveis tècnics municipals pera que informen i certifiquin.

Intervingué l’alcalde per a dir que respecte al tema dels pins, s’havia posat en contacte amb el Departament d’agricultura de la Generalitat, manifestant-li que els pins es poden tallar únicament quan no estiguin catalogats, com és el cas que ara ens ocupa., i que per tant ell mateix havia donat el permís per a fer-ho-.

Per últim intervingué novament la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a finalitzar dient que el seu grup s’abstindrà per la sospita de possibles irregularitats en l’expedient.