05/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA PER UNANIMITAT L’ADHESIÓ A LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar el ple extraordinari de forma telemàtica amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del passat ple ordinari en data 6 de febrer de 2020.

A l’inici del ple, la Sra. Zaragoza va preguntar si la sessió era ordinària o extraordinària? Ja que s’entén que a una sessió extraordinària no es poden celebrar votacions de mocions. La secretaria li respon que no poden ser incloses les proposicions urgents, si en canvi les mocions que figurin a l’ordre del dia, seguint les indicacions de la Diputació de Tarragona.

A continuació es dona compte de la resolució d’alcaldia 105/20202 de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2018.

RESCAT

S’aprova la proposta de renovació del conveni d’adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d’emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT).

Taula de Consens pel Delta

S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals, l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta i aprovació dels estatus.

Propostes del grup municipal d’Esquerra-AM

S’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup d’Esquerra-AM, per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Acordant: Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.

SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat.

TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.

La segona moció ha estat aprovada per unanimitat i s’acorda:

1 – Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam.

2 – Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre l’evolució del mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els informes setmanals de preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura.

3 – Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de l’impacte i les repercussions que representen sobre les explotacions i el preu dels productors d’arròs d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

4 – Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment anual, on estiguin representades les organitzacions agràries, l’administració de l’Estat i les Conselleries de les administracions autonòmiques de les principals zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn els efectes i les conseqüències dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

5- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a supervisar e informar de manera mensual als seus estats membres i organitzacions agràries sobre el flux d’importacions d’arròs derivades dels acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

6. Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, en cas de trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del reglament (UE) Núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets d’importació, entre altres actuacions.

7. Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés de Diputats.
Per finalitzar als informes d’alcaldia s’informa:

A partir del pròxim dia 8 de juny, BASE estarà a l’Ajuntament un cop per setmana i amb cita prèvia. El mateix dia s’obrirà un altre cop el CAP de Camarles amb l’horari de les 8.00 a 15.00 hores.

L’alcalde informà que ha tingut reunions amb la comissió de bous i els quintos, i també amb el Delegat del Govern de la Generalitat, pel tema de les festes i dels bous.

La problemàtica està en com plantejar el tema, com a suspensió o com ajornament?. Pareix que si suspenem les festes, no ens permetria fer bous a posteriori, en canvi si aplacem podríem tenir bous.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Zaragoza del grup municipal de JUNTS, perquè faci una petita explicació de la reunió mantinguda entre el Sr. Miguel Olid i el Sr. Pallarés.

La Sra Zaragoza, intervingué per a dir que efectivament el tema és si les festes se suspenen o si les festes s’ajornen. La reunió va aconsellar que el millor o preferible seria fer un ajornament en previsió de què es puguin fer bous en altres dades, no obstant dependrà de com vagi evolucionant la situació del COVID-19 (tema d’aforaments limitats).

Intervingué novament l’Alcalde per a dir que el més aconsellable seria ajornar-ho tot, per tant les festes de Sant Joan quedaran ajornades, si bé el dia 24 dia del patró es farà algun acte com retoc de campanes, pubilles, traca etc.., i per solidaritat les festes de Sant Jaume també quedaran ajornades, a l’efecte es faran els comunicats adients.