29/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LA PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023

El Ple de l’Ajuntament de Camarles va aprovar per unanimitat l’acta del 5 de juny de 2020. Seguidament es va celebrar la votació de la planificació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM), amb 7 vots favorables i 3 abstencions, quedant així aprovat.

Després de veure la planificació, l’alcalde va cedir la paraula als diferents grups polítics municipals, per si volien formular algun aclariment al respecte. Intervingué la Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que a la planificació hi ha un projecte de Reforma del Casal Camarlenc, dividit en dues fases, una l’any 2021 i l’altra l’any 2022, amb un cost total d’uns 400.000,00 Euros aproximadament, i la pregunta se sap quan s’iniciaran les obres?

Contestant l’alcalde que primer es han d’aprovar les sol·licituds formulades pels Ajuntaments i després ja estarem als terminis que ens doni la Diputació.

Continuà la Sra. Zaragoza, manifestant que si bé el seu grup considera que l’obra de reforma està prou bé, no considera el mateix quant a l’ús – d’auditori -que es pretén donar-li, manifestant per tant els seus dubtes al respecte. Afegeix que no ha vist al projecte cap partida de retirada de l’amiant encara existent al casal.

Intervingué l’alcalde per a contestar-li en el sentit de què s’havia parlat amb l’Arquitecte redactor del projecte i els serveis tècnics municipals sobre el tema, i que inclús això ja s’havia plantejat en la legislatura passada, arribant a la conclusió que si l’amiant no es toca, no hi ha cap perill, que la teulada està bé i que si aquesta no es manipula, no passar res.

Intervingué la regidora Sra. Curto Camisón del grup de JUNTS per a preguntar d’on ha sorgit la iniciativa de voler fer aquest canvi d’ús -d’auditori- al Casal?

Surt d’una petició popular o del mateix equip de govern? Considera personalment que aquest ús no és el més adient.

Llavors el Carnestoltes on es realitzarà? Llavors el Casal de Camarles no seria sala de ball, no es farien audicions?, en definitiva perdríem una gran part cultural que ha estat molt present durant anys en aquest equipament municipal Contestant l’alcalde, que el Carnestoltes es farà a la sala de baix del Casal d’Avis, que la iniciativa surt de l’equip de Govern, ja que altres inversions prioritàries no es van poder tramitar i que al final es va optar per la del Casal.

En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS per a motivar la seva abstenció, en el sentit de dir que si bé el casal necessita urgents reformes, el seu grup posa en dubte aquest canvi d’ús i també que no s’hagi utilitzat la via de la participació ciutadana. També continuem pensant que seria necessari l’enretirada de l’amiant, ja que a l’efecte existeixen subvencions per aquesta finalitat.

Intervingué la regidora Sra. Marta Mora del grup d’ERC, per al·lusions en el tema de la participació ciutadana, per a dir que no ho van portar perquè no ho van creure oportú, que va ser una decisió de l’equip de govern, que més endavant ja es farà, d’igual manera que vostès quan eren a govern no van portar tampoc a participació ciutadana ni la coberta ni altres actuacions.

Per al·lusions contestà la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que en aquells moments quan governàvem, la regidoria de Participació Ciutadana no estava creada, que ho va ser al cap d’uns mesos i llavors es va portar a consulta ciutadana el nom del Pavelló Poliesportiu.

Intervingué el regidor Sr. Brull de LA VEU DEL POBLE, per a dir que respecte a la uralita de la teulada del Casal, en la legislatura passada ja es va parlar del tema, es va fer un control visual, i es va acordar que no era un problema greu, que la teulada no es tocaria, ja que si no es tocava, no passaria res.

Per últim la Sra. Zaragoza finalitzà dient que la reforma que es va fer quan ella estava a govern va ser urgent, ja que a l’edifici no es podia ni entrar i que del tema de l’amiant no es va parlar.

Ara el que veu és que aquesta reforma inclosa al PAM puja molts diners i representa un canvi d’ús de l’edifici.