CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE JULIOL DE 2024

Ple Municipal Extraordinari

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns, 8 de juliol a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Moció modificació puntual del Poum per introduir la regulació dels usos del sòl no urbanitzable – sòl de protecció territorial, Clau 21 al terme municipal de Camarles.

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE JULIOL DE 2024

Ple Municipal Extraordinari

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns, 8 de juliol a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Aprovació acta anterior

02. Donar compte adscripció regidors titulars i suplents a les comissions informatives grup municipal Candidatura de Progrés.

03. Proposta d’aprovació inicial pressupost general i plantilla orgànica 2024

04. Modificació recorregut bou capllaçat del dia 22 de juliol de 2024, a la festa Major de Camarles.

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 25 D’ABRIL DE 2024

Es convoca un Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 25 d’abril a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Aprovació programació de les festes tradicionals amb bous a la Festa Major dels Lligallos 2024.

03. Aprovació programació de les festes tradicionals amb bous a la Festa Major de Camarles 2024

04. Delegació en favor de la Diputació de Tarragona de la recaptació en periode executiu de la taxa de serveis de Llar d’Infants i Centre de Dia.

05. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos per a l’ordenació del cablejat de companyies elèctriques i de telefonia a les façanes.

06. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos intant al govern municipal a la modificació puntual del POUM

07. Moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos referent a la contrucció d’una planta de biogàs al terme municipal.

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE MARÇ DE 2024

Es convoca un Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 20 de març a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Adscripció regidors/es suplents a les Comissions Informatives

03. Conveni de cooperació horitzontal dels Ajuntaments per a la regulació contractació servei producció comunicació audiovisual.

04. Moció interconnexió de xarxes, presentada pel grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 29 DE GENER DE 2024

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dilluns 29 de gener de 2024 a les 12:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació actes anteriors

02. Donar compte decrets de l’alcaldia

03. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ampolla i Camarles

04. Aprovació inicial modificació puntual POUM-DIVISIÓ en subsectors PPU9-SECTOR 1 i 1 “LA MALLADA”

05. Aprovació inicial modificació puntual POUM Regulació de camins rurals

Propostes Urgents

Informes d’alcaldia

Precs i preguntes

 

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 29 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 29 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Aprovació definitiva Compe General 2022

03. Dació de Compte Decrets 2023-0000348 d’aprovació pressupost prorrogat 2024

04. Aprovació provisional modificació del POUM fitxa 11 catàleg de masies per incloure una edificació rural existent

05. Aprovació moció del grup municipal del partit del socialistes de catalunya, per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l’any 2024

06. Aprovació Moció del grup municipal PSC, mesures efectives per combatre la sequera a Catalunya que no comprometin l’aigua de l’Ebre.

Informes d’alcaldia

Ordre del dia Aquí

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 5 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 5 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Expedient de modificació de crèdit amb suplement de crèdit 01/2023

02. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu de 2021.

Ordre del dia Aquí