29/10/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat el 29 d’octubre, ha aprovat l’acta del 22 de juny i s’han realitzat matisacions en l’acta del 23 de juliol. També s’ha donat compte dels decrets de presidència del 166 al 236 i de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 24 i 30 de setembre.

En la sessió, es dona compte de les sentències 3413/2020 i 2438/2020 del TSJC, de B.B.V contra l’Ajuntament de Camarles, referent a la demanda d’acomiadament laboral, en la qual el TSJC desestima la demanda interposada per la part actora i dóna la raó a l’Ajuntament en tot el procediment.

Un dels punts ha estat el conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària. Aquest conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Camarles ha estat aprovat per unanimitat.

Dintre de la proposta anterior, s’aprova per unanimitat els següents annexos:

– Annex 2, referent a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit.

– Annex 3 en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre.

– Annex 4 en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre.

– Annex 5 en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport.

– Annex 6 en matèria d’educació per la mobilitat segura.

– Annex 7, en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
En aquest punt, s’ha votat amb un resultat de 10 vots favorables (4 ERC, 3 La Veu del Poble, 3 Junts) i 1 abstenció (regidora No Adscrita) l’aprovació de l’expedient 01/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit del pressupost vigent.

APROVACIÓ PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
El Ple de la corporació va acordar, en data 23 de juliol de 2020 va aprovar inicialment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal “Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta.”

Durant el període d’informació pública es van presentar dues al·legacions. En data 15 de setembre de 2020, el servei tècnic redactor va emetre informe sobre les al·legacions presentades i en data 14 d’octubre de 2020 es va emetre informe jurídic previ a l’aprovació provisional per part de la secretaria interventora.

El Ple desestima les al·legacions i aprova provisionalment la modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada propera a la Torre de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta.
Moció presentada pel grup municipal La Veu del Poble.

La moció presentada per La Veu del Poble, la qual sol·licita a l’Ajuntament publiqui a través dels seus canals de difusió i informació, un reconeixement formal i de forma institucional a tot el personal municipal per tal de reconèixer la seva tasca i la seva entrega durant la pandèmia del coronavirus.

MOCIÓ PRESENTADA PER JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS
La moció presentada pel grup Junts referent a la venda de patrimoni de l’Ajuntament prevista als pressupostos no va prosperar per 8 vots desfavorables (4 ERC, 3 La Veu del Poble, 1 regidora No Adscrita) i 3 vots favorables (Junts).

REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Els onze membres del Ple voten a favor per a l’adhesió al manifest municipalista de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem.

A punt de finalitzar el Ple, l’alcalde informa de l’atorgament de les subvencions del PAM 2020 i altres: Adquiria d’un camió cistella elevadora (31.611,25 euros), Millores al col·legi Sant Àngel (34.897,11 euros), Despesa corrent (560.125 euros), subvenció COVID salut Pública (20.720,47 euros).

S’aprova per la unanimitat de tots els grups municipals que formen el Ple, les al·legacions al Pla Hidrològic 2021-2027.

En el torn de precs i preguntes, la Sra. Zaragoza (JUNTS) va preguntar a l’alcalde si s’ha creat la Taula de Treball que es va aprovar crear el passat 22 de maig, que tenia de comptar amb el sector local tant del comerç com de serveis. Contestant l’alcalde que no, a causa de tot el tema sanitari de la COVID-19.

Seguint la Sra. Zaragoza preguntar per l’informe tècnic que fa tres mesos que esperen sobre l’estat del magatzem municipal i de la Torre de Camarles.