06/02/2020 – CRÒNICA DEL PLE: NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORES I REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

En la primera sessió ordinària de l’any, també s’ha aprovat definitivament el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Camarles del 6 de febrer va aprovar per unanimitat l’acta del ple extraordinari urgent del 26 de novembre de 2019. Acte seguit es va donar compte dels decrets de la presidència del número 32 al 78 de 2019, i del número 1 al 19 de 2020.

Després de donar comptes del decrets de presidència, es va aprovar per unanimitat, la proposta definitiva del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi.

Aquest document estableix que els propietaris de les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són subjectes obligats a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

El ple aprova la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Camarles a favor de la Diputació de Tarragona. Com són els impostos sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l’exercici del 2020.

NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORES I REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

Degut que la regidora Montserrat Bonet ha passat a ser regidora No adscrita, es comunica al Ple la no va adscripció a les Comissions Informatives. Quedant d’aquesta manera:

Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis.

President: Josep Antoni Navarro Serra
Vocals:
Estanislao Martínez Puig ERC
Yolanda Guillem Clua ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Elies Bonet Cervera JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LAVEU
Ramón brull Melich LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita
Hisenda- Especial de Comptes.
Presidenta: Marta Mora Verges
Vocals:
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Yolanda Guillem Clua ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Elies Bonet Cervera JUNTS
Patricia Andrés Valldepérez LA VEU
Ramón Brull Melich LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

Ensenyament- Cultura Benestar Social i Sanitat

Presidenta: Patricia Andrés Valldepérez
Vocals:
Yolanda Guillem Clua ERC
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Marta Mora Verges ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Bàrbara Curto Camisón JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència

President: Ramón Brull Melich
Vocals:
Josep Antoni Navarro Serra ERC
Marta Mora verges ERC
Estanislao Martínez Puig ERC
Sandra Zaragoza Vallés JUNTS
Bàrbara Curto Camisón JUNTS
Miguel Olid Bertomeu LA VEU
Montserrat Bonet Caudet Regidora No Adscrita

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC, PER UN SERVEI FERROVIARI DIGNE

S’aprova per unanimitat per tots els regidors i regidores, amb les matisacions exposades per la portaveu del grup de JUNTS:
“Aquesta es un moció que es va consensuar al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Ebre, votar a favor és una realitat, però es deuria treure del punt primer “mobilització trens dignes el diumenge vinent 19 de gener”, perquè ara no té sentit, pel següent: “Donar suport a les mobilitzacions convocades per la Plataforma Trens dignes” De la mateixa manera la portaveu de JUNTS, Sra. Zaragoza, considera que al punt vuitè de la part dispositiva dels acords, també es notifiqui a RENFE, a part dels diferents departaments i institucions que a l’acord s’esmenten.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA DEL SR. JOSEP BELLÉS ROYO

Tots els membres que formen part del ple van aprovar per unanimitat la moció, esmenant el punt segon, quedant de la següent manera:
Que es porti al Consell de Participació Ciutadana, la proposta de canvi de nom del camp futbol anomenat “Pla de Barra” per ” Camp de Futbol Municipal Josep Bellés Royo” seguint el model de molts pobles que han reconegut esportistes importants del seu municipi”.

Després del debat entre els diferents grups, de com seria millor realitzar la consulta, finalment intervingué la Sra. Marta Mora, per a manifestar que quan estigui constituït definitivament el Consell de Participació Ciutadana, el seu grup proposarà la presentació de la consulta, i per la qual, considera que s’hauria de modificar el segon punt pel següent: “Que es porti la proposta de canvi de nom del camp de futbol, al Consell de Participació Ciutadana”.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS, PER LES INCIDÈNCIES RELATIVES ALS TALLS DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

La moció aprovada per 4 vots favorables del grup JUNTS i la Regidora No Adscrita i 7 abstencions dels grups d’ERC i La Veu del Poble.

En el torn d’explicacions de vot, la portaveu del grup JUNTS intervingué, “després de les incidències que van haver a causa de la manca de subministrament elèctric, l’atenció al públic per part de l’empresa va ser un caos. Considero que en situacions greus com aquesta, l’ajuntament hauria que canalitzar les queixes de la ciutadania mitjançant un servei de consum o d’atenció al consumidor, paregut a com ho fa el Consell Comarcal.

Intervingué l’Alcalde, Sr. Navarro, per a dir que efectivament va ser una situació difícil, sobrevinguda a tot el territori, i que des de l’Ajuntament es va consultar a la Delegació del Govern de la Generalitat a la Terres de l’Ebre. Es van recollir signatures dels veïns afectats i la situació va ser crítica i difícil.

Els Lligallos van estar dos dies sense llum i la població en general va patir constants talls de subministrament, en definitiva dir que l’atenció a la ciutadania va ser brutal, i porta-ho tot a Consum va ser impossible. També afegir que els serveis municipals es van col·lapsar i es va decidir que cadascú dels afectats presentessin queixes individualitzades.

El Sr. Brull, portaveu del grup de LA VEU, per a dir que la moció arriba avui sense temps d’estudiar-la, considera que la iniciativa es bona però podria incloure alguna cosa més, per això el seu grup s’abstindrà.

EN INFORMES D’ALCALDIA

L’alcalde va informar que es cedeix el segon pis de la Biblioteca al grup municipal JUNTS per a poder realitzar atencions a visites i desenvolupar la seva tasca com a grup polític.

ALTRES

El Ple també va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Camarles per a l’adhesió al protocol de seguretat contra la violència sexual en entorns d’oci.

Finalment, en precs i preguntes, la Sra. Montserrat Bonet regidora No Adscrita pregunta a l’alcalde el destí final dels pernils sobrants del Nadal 2019.

Responent l’alcalde i la regidora de Benestar Socials que van ser entregats al Centre de Dia i als Quintos del municipi.

La Sra. Sandra Zaragoza va preguntar el perquè de la impressió de dos BIMs al mes d’octubre. Responent l’alcalde i la directora del butlletí, que es van detectar errors i es va tenir que tornar a repetir d’impressió. La regidora Sra. Curto va afegir “Per tant l’errada devia ser de grans magnitud per a imprimir de nou el BIM, responent la directora del butlletí, la Sra. Guillem “Que quan va succeir aquesta segona impressió la directora era la Sra. Bonet”, manifestant que no recorda quin va ser l’error.

La Sra. Curto del grup JUNTS preguntà “Com es pot haver contractat a la persona que ha quedat en quarta posició en el barem de puntuacions final d’un concurs?”. Contestà l’alcalde manifestant que els dos primers aspirants no tenien la titulació adequada i es van descartar.

La Sra. Curto va criticar la falta de transparència i la mala gestió de la contractació en el programa Joves en Pràctiques 2019, intervingué la Sra. Zaragoza, per a dir que en aquesta convocatòria hi ha hagut irregularitats des de l’inici. Afegeix que el grup de JUNTS té tota la puntuació i la contractació no es correspon amb la realitat.