08/11/2023 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

Modificacions en els espectacles tradicionals amb bous de la Festa de La Segregació 2023

En la sessió del Ple extraordinària celebrada el 8 de novembre a les 14:00 hores, es va debatre la proposta de modificació dels espectacles tradicionals amb bous de la propera Festa de La Segregació 2023.

El regidor de festes, el Sr. Sergi Curto Curto, va presentar els canvis que s’han produït en la programació, destacant l’afegit del dia 7/12/2023, amb l’aparició d’un bou capllaçat. Aquesta inclusió té com a objectiu reivindicar aquesta tradició al nostre territori, ja que és una de les modalitats que podria desaparèixer amb la nova Llei.

Els canvis proposats es limiten a modificacions de dies i hores, i no suposaran un cost addicional per a l’Ajuntament. El cost total de l’esdeveniment romandrà igual.

Durant la sessió, la portaveu del grup de JUNTS, la Sra. Zaragoza, va demanar que constés en acta que el primer grup municipal a votar seria el d’ERC, seguit de JUNTS i finalment Progrés municipal, en ordre de representació.

La proposta de modificació va ser sotmesa a votació i va ser aprovada amb sis vots favorables i cinc abstencions.

A més a més, durant la sessió es va aprovar per unanimitat la realització de sessions mixtes (presencials i telemàtiques) per a les futures sessions del Ple. Aquesta decisió permetrà adaptar-se a situacions excepcionals degudament justificades o requeriments específics.

Per finalitzar la sessió, es van donar compte dels decrets de la presidència, informant als membres del Ple sobre les accions i decisions preses pel President.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE NOVEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 8 de novembre de 2023 a les 14:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Modificació proposta espectacles tradicionals amb bous (Festa de la Segregació 2023)

02. Aprovació celebració sessions mixtes (presencials i de forma telemàtica) d’órgans col·legiats en situació excepcional degudament justificades)

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 306 al 306 de 2023

Ordre del dia Aquí

26/10/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT MODIFICA ORDENANCES I S’APROVEN ELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL

Aprovades les modificacions de dues ordenances fiscals

En la sessió del Ple ordinari celebrada el 26 d’octubre a les 13:00 hores, l’Ajuntament ha aprovat diverses modificacions a les ordenances fiscals municipals.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals. Aquesta modificació estableix els següents canvis:

S’estableix una taxa per la visita al Centre d’Interpretació de l’arròs, en conformitat amb els articles 57 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que sol·licitin o utilitzin els serveis relacionats amb el Centre d’Interpretació de l’arròs.

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per aquesta taxa, excepte per als menors fins als 6 anys i els veïns del municipi degudament empadronats, que estaran exempts del pagament.

Les tarifes de la taxa s’estableixen en funció de l’entrada individual, les visites col·lectives de grups i els menors fins als 12 anys.

En segon lloc, s’ha aprovat inicialment l’ordenança de la taxa per a l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquesta ordenança ha estat objecte de debat en el Ple, ja que alguns regidors han plantejat qüestions sobre la seva aplicació. Es destaca la preocupació per garantir que les associacions estiguin degudament inscrites al registre municipal i es planteja la qüestió de si les persones que exerceixin activitats econòmiques amb ànim de lucre haurien de pagar la taxa.

L’Alcalde ha explicat que aquesta ordenança està pensada per regular casos puntuals i no perdurables en el temps. Malgrat les inquietuds manifestades pels regidors, l’ordenança ha estat aprovada inicialment per set vots favorables i quatre abstencions.

En els pròxims dies, s’exposarà aquest acord al tauler municipal i es publicarà un anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, donant als interessats un termini de trenta dies per examinar l’expedient i presentar reclamacions si és necessari. Si no hi ha al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari.

Un cop l’acord sigui definitiu, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i entrarà en vigor. També es publicarà a la Seu electrònica Municipal.

En resum, l’Ajuntament ha aprovat modificacions importants a dues ordenances fiscals municipals, amb l’objectiu de regular la taxa per la prestació de serveis culturals i l’ús privatiu de locals i espais públics. Aquestes modificacions són fruit d’un debat intens al Ple i s’exposaran als ciutadans perquè puguin fer les seves aportacions i reclamacions si és necessari.

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE 26 D’OCTUBRE DE 2023

Es convoca un Ple Ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 26 d’octubre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Lectura i aprovació acta anterior

02. Dació compte dels Decrets de la Presidència del núm. 110 al 292 de 2023

03. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 297 al núm. 297 de 2023

04. Modificació ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals

05. Aprovació inicial ordenança taxa ús privatiu de locals i espais públics municipals

06. Aprovació inicial modificació ordenança taxa serveis municipals assistencial i acolliment del Centre de Dia La Granadella

07. Donar compte del Conveni de col·laboració interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles

08. Acord Retributiu funcionaris

09. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles en l’àmbit de les polítiques i programes socials d’habitatge

10. Aprovació Conveni delegació de competències i exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta entre Consell Comarcal i l’Ajuntament de Camarles

11. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles programa treball i formació 2023

12. Espectacles tradicionals amb bous de la Festa de la Segregació

Ordre del dia Aquí

28/09/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL 2024 I ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU

El passat 28 de setembre a les 13:00 hores, es va celebrar un Ple extraordinari de gran importància per al municipi. Durant aquesta sessió plenària es van abordar dos punts principals: la proposta de les festes locals del 2024 i l’elecció del jutge/ssa de pau titular del municipi.

En el primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat la proposta de les festes locals del 2024. Les dates seleccionades per a aquestes celebracions seran el 20 de maig, en honor a la Pasqua Granada, i el 25 de juliol, en honor a Sant Jaume, patró de Camarles.

Seguidament, es va procedir a l’elecció del jutge/ssa de pau titular del municipi. Amb l’única candidatura presentada, la Sra. Laura Casanova Bertran, es va aprovar per unanimitat la seva elecció com a jutge/ssa de pau titular. Aquesta decisió va ser avalada pels onze regidors/es presents a la sessió.

Amb l’aprovació d’aquests dos punts, es va donar per finalitzada la sessió plenària extraordinària. 

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28 DE SETEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dijous 28 de setembre a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
L’ordre del dia serà el següent:
1. Lectura i aprovació de l’acta del 21 de juliol de 2023.
2. Aprovació de les festes locals de 2024.
3. Proposta elecció jutge/ssa de Pau Titular del municipi

Ordre del dia Aquí

21/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2023

L’Ajuntament de Camarles aprova inicialment els pressupostos 2023 amb 7 vots a favor i 4 abstencions

El passat 21 de juliol, a les 13 hores, es va dur a terme un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Camarles, on es van tractar diversos punts d’interès per al municipi.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord de sol·licitud de conveni entre el departament de drets socials i l’Ajuntament de Camarles per al finançament públic de tres places al centre de dia.

A continuació, també amb unanimitat, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’agència de ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles.

Un altre punt destacat de la sessió va ser l’aprovació per unanimitat de l’adopció del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció prèvia per despeses i obligacions inherents a la presa de raó en comptabilitat sobre drets i ingressos. Aquest acord té com a objectiu substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.

A més, es va acordar adoptar el règim de requisits fiscalització i intervenció limitada prèvia bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions. També es va sol·licitar l’assistència de la Diputació de Tarragona per a la implantació d’aquest model.

Finalment, es va declarar que qualsevol altra tipologia de despesa estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, d’acord amb el Reial Decret 424/2017.

En un altre punt de la sessió, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2023 i la plantilla orgànica. La proposta va rebre 7 vots favorables (5 del grup Progrés i 2 d’ERC) i 4 abstencions del grup Junts.

L’Alcalde, Sr. Curto, va destacar que malgrat les limitacions del pressupost, és important avançar i tirar endavant. El portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar el suport del seu grup al pressupost, tot reconeixent les dificultats existents. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Sra. Zaragoza, va motivar l’abstenció del seu grup, destacant la necessitat de treballar amb els recursos disponibles.

En relació amb l’endeutament municipal, es va destacar que s’ha reduït significativament en comparació amb anys anteriors. L’alcalde va animar a ser més ambiciosos per al progrés del poble.

La sessió va concloure sense informes d’alcaldia. L’Alcalde va desitjar a tots unes bones festes i va convidar a gaudir de la festa major 2023 en companyia de les famílies.

06/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: S’APROVA L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT

El passat 6 de juliol de 2023, a les 13 hores, es va celebrar una sessió plenària extraordinària per tractar diversos temes d’interès municipal. A continuació, es detallen els punts principals abordats durant la sessió:

1. Aprovació de l’acta anterior: Es va aprovar l’acta anterior de manera unànime.

2. Periodicitat de les sessions del Ple: Es va debatre i aprovar que les sessions ordinàries del Ple tindran una periodicitat trimestral. A més, es va establir que aquestes sessions se celebraran el dijous últim del mes a les 13:30 hores, excepte si aquest dia és festiu, en aquest cas, la sessió es realitzarà el primer dia feiner.

3. Creació i composició de les Comissions Informatives: Es va acordar la creació de diverses comissions informatives amb l’objectiu d’estudiar, informar i consultar els assumptes que seran sotmesos a la decisió del Ple. Es va establir la composició i es va determinar que les reunions d’aquestes comissions es faran segons la periodicitat establerta per a les sessions plenàries i la Junta de Govern.

4. Nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats i organismes: Es van nomenar els representants de la corporació en diferents òrgans col·legiats i organismes, com el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Mancomunitat Delta 3, Delta.cat de l’Ebre, entre d’altres. Aquest nomenament va ser aprovat per unanimitat.

5. Constitució de la Junta de Govern Local: Es va proposar i aprovar la constitució de la Junta de Govern Local amb l’objectiu d’agilitzar la gestió dels assumptes municipals. Es van establir les sessions ordinàries quinzenals i les competències d’aquesta junta.

6. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local: Es va debatre i aprovar la delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local. Malgrat alguna abstenció, aquesta proposta va ser aprovada.

7. Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes: Es va establir que no hi haurà retribucions ni exclusives ni parcials per a l’exercici del càrrec d’alcalde ni dels regidors. A més, es van fixar les indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

En resum, durant la sessió plenària extraordinària es van prendre diverses decisions importants per al bon funcionament del municipi, com l’aprovació de l’acta anterior, l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple, la creació de comissions informatives, el nomenament dels representants en òrgans col·legiats i organismes, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de competències. A més, es van definir les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.