Camarles.cat

29/12/2022 – CRÒNICA DEL PLE: MANIFEST DIRIGIT AL CAC I PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 29 de desembre, una sessió extraordinària del ple municipal.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió per tractar les següents propostes: Enviar un manifesta al Consorci Audiovisual de Catalunya en rebuig als comentaris fets sobre el municipi al programa de TV3, moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos i la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit.

Es fa lectura del manifest que la corporació municipal de Camarles enviarà al Consistori Audiovisual de Catalunya en rebuig respecte als comentaris fets sobre el municipi al programa “Està passant” de la televisió pública de Catalunya, TV3. Tots els grups municipals s’adhereixen al manifest.

Mocions

El grup municipal Junts ha presentat una moció arran el prestigi causat pel col·laborador de TV3. La moció ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble- FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions (ERC Camarles i Lligallos).

Modificació de crèdit

En aquesta sessió s’ha celebrat la votació de l’expedient de suplement de crèdit per transferència per al pressupost del present exercici, per import de 33.383,18 euros. La proposta ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions del grup d’ERC Camarles i Lligallos.

31/10/2022 – CRÒNICA DEL PLE: JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A I ORDENANÇA DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 31 d’octubre, una sessió ordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions relacionades amb el municipi.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat d’escollir un Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi, així com la necessitat d’aprovar l’ordenança regulador de l’ús de l’Àrea d’Autocaravanes. Després es dóna compte a la resta del Ple, d’un total de 56 decrets de la presidència.

Jutge/ssa de Pau substitu/a

Els membres del Ple ha dut a terme la votació secreta de les dues candidates que van presenta per ser Jutgessa de Pau substituta del municipi. El resulta de la votació: dos vots per a Judith Morales Prieto i nou vots a favor d’Estel Zaragoza Navarro, sent aquesta última la nova substituta de la Jutgessa de Pau.

Ordenances

En aquesta sessió s’ha presentat tres propostes, un de l’Àrea d’Autocaravanes i les altres, de les taxes de la llar d’infants i la piscina municipal.

La primera proposta fa referència a la desestimació de l’al·legació presentada per la Plataforma Estatal de Karavaning, P.E.K.A i s’aprova definitivament la modificació de l’ordenança per tots els grups.

La segona proposta fa referència a la modificació de la taxa de la llar d’infants municipal, per adequar-se a la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que va establir el finançament a càrrec del departament competent en matèria d’educació de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llar d’infants municipals i és incompatible amb l’exigència del preu públic o taxa del servei d’escolarització per part de l’Ajuntament. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups.

La tercera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina municipal, que ha estat aprovada per unanimitat.

Programació Festa de la Segregació

En la sessió s’ha presentat la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous en motiu de la Festa de la Segregació, la qual ha estat aprovada per tots els grups.
Precs i preguntes
Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos ha preguntat sobre el Casal Jove, ja que molts usuaris s’han queixat per la manca de servei i aldarulls. L’alcalde li respongué que no té constància i que farà un estudi i a tenir en compte que no és el servei de la Biblioteca. El grup també ha preguntat sobre l’enrenou que va haver-hi amb la Comissió de Bous de Camarles.

El grup municipal Junts per Camarles i Lligallos ha preguntat com estava el tema de les obres de l’edifici del Mercat. Una altra de les preguntes ha estat sobre la demanda del grup d’ERC contra la regidora No Adscrita.

Continuant amb el grup de Junts, la portaveu ha preguntat si des de l’Ajuntament es farà alguna cosa amb el responsable d’estacionar la seua maquinària agrícola al solar municipal enfront del Viver d’Empreses. A més a més, el grup ha sol·licitat informació sobre la inspecció a l’Espai Municipal aquest 2022, si hi ha contractada alguna empresa en protecció de dades, i que està passant amb les instàncies del ciutadà que no s’han contestat.

En l’apartat de precs, el grup d’ERC ha manifestat que ha estat tot un encert porta l’aigua potable al barri de la Gravera. El grup Junts ha manifestat que s’ha assabentat que la màquina d’escombrar de l’Ajuntament està fent el buidatge a la zona dels pinets.

28/09/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES MOCIONS

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.

01/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020

Aquest divendres, 1 d’abril, s’ha portat a terme una nova sessió ordinària del ple de la corporació municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió es pot veure a través del canal de Youtube del consistori i s’ha iniciat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al ple ordinari corresponent.

Dació de compte dels decrets de la presidència

Es dóna compte dels 49 decrets de presidència als membres del Ple.

Compte General 2020

L’Àrea d’Intervenció ha presentat la proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2020. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 4 de març al BOPT núm. 2022-1602.

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.093.509,73 euros, un passiu de 10.093.509,73 euros i un resultat de l’exercici de 62.373,89 euros.

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 62.373,89 euros.

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 2.337.604,34 euros, unes obligacions pendents de pagament de 744.788,12 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 84.987,26 euros.

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 8.365.793,66 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 8.446.665,71 euros.

Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 132.302,46 euros i s’arriba a unes existències finals de 171.846,48 euros La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

La proposta d’aprovació del Compte General de 2020 ha estat aprovada amb els vots favorables de La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos, ERC Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita.

Ordenança del servei de l’Aigua de Camarles

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària del servei d’aigua de Camarles.

La proposta ha estat aprovada per 4 vots favorables de La Veu del Poble – FIC i la regidora no adscrita. 7 abstencions del grup d’ERC i Junts.

Adhesió al manifest Protegim el Trabucador

La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’estat de les obres de la 1a fase del Casal Camarlenc i de la recollida porta a porta als establiments comercials.

El grup municipal de Junts ha preguntat sobre l’informe de viabilitat detallat del Centre de Dia, que encara no el tenen, com també la llista de factures pendents de pagament de l’any 2021 i com estava el pressupost del 2022. A més, pregunten a l’equip de govern si estan assabentats de les subvencions del PIREP i que encara no han facilitat l’informe d’actuacions a l’edifici dels coloms. Finalment, el grup de Junts ha fet dos precs, el primer manifestant que al seu grup no se’ls fa arribar les actes de la Junta de Govern i el segon, és referent a les diferents deficiències al camp de futbol.

29/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.