Camarles.cat

20/01/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLE EXTRAORDINARI PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

Ja es coneixen els membres de les meses electorals per a les eleccions del 14 de febrer.

El sorteig per designar els responsables de les meses electorals de cara les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer ha tingut lloc aquest dimecres al matí a través d’un ple extraordinari. L’Ajuntament ja ha començat a notificar als ciutadans i ciutadanes que han estat designats per formar part de les meses electorals.

Aquests rebran també un manual d’instruccions on s’expliquen quines seran les funcions que hauran de dur a terme durant la jornada electoral. 

En total s’han elegit més de 100 ciutadans i ciutadanes per a formar part de les 4 meses electorals com a presidents, vocals o suplents. 2327 ciutadans/es tindran dret a vot en aquests comicis.

PLE EXTRAORDINARI URGENT

L’Ajuntament de Camarles ha convocat un Ple Extraordinari Urgent, aquesta tarda a les 20.00 hores, per a l’aprovació de la Declaració en favor del Delta de l’Ebre.

Dia: 21 de gener
Hora: 20:00 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

El ple serà retransmès en directe pel canal de youtube de l’Ajuntament de Camarles en aquest enllaç.

Ordre del dia: 

1. Declaració de la Taula de Consens pel Delta.

Convocatòria del Ple

30/12/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE TANCA L’ANY INFORMANT DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat aquest 30 de desembre, ha donat compte del Pla anual de control financer elaborat pel departament d’intervenció, per a l’exercici 2020.

S’aprova la modificació no substancial dels estatuts de la Taula de Consens pel Delta, acordant:

1r- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la proposta.

2n- L’acord d’adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se’n presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament l’adhesió es remetrà l’acord a l’Associació Taula de Consens pel Delta, als efectes oportuns.

3r- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.

4t- Designar representant de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta al Sr. Josep Antoni Navarro Serra, alcalde-president.

5è- Notificar el present acord a la resta de municipis i els membres de l’Associació.

6è- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Navarro Serra, per signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.”

El Ple acorda donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula de Consens pel Delta i facultar a l’alcalde per signar la modificació dels estatuts als efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.

Capítol II. Article 4 – Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions.

1. Són membres fundadors de l’Associació Taula de Consens Formen part pel Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant els seus Alcaldes i presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per part de cada òrgan dels esmentats.

2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

  2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.”

Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i per tant l’Ajuntament de Camarles com ma membre de l’Associació de la TAULA DE CONSENS PEL DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació sense que això suposi un tràmit de modificació dels esmentats estatuts aprovats definitivament.

24/11/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE EXTRAORDINARI URGENT REBUTJA LES LÍNIES PRESENTADES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA DEL DELTA

El Ple de l’Ajuntament de Camarles aprova per unanimitat la ratificació de la urgència i aprova per la unanimitat dels onze regidors i regidores pressents a la sessió la moció de la Taula de Consens pel Delta per rebutjar “L’estratègia Delta” del govern espanyol.

ACORD:

1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Camarles a les línies presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori.

2- Traslladar l’aprovació d’aquesta moció a la Taula de Consens, a efectes que també ho comuniqui a les entitats adherides perquè en el termini d’una setmana prenguin també aquest acord i el facin públic.

3- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, a la presidència del govern de l’estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als respectius grups parlamentaris.

PLE SIMULTANI DELS AJUNTAMENTS DEL DELTA PER REBUTJAR L’ESTRATÈGIA DEL GOVERN

Aquesta tarde a les vuit del vespre l’Ajuntament de Camarles celebrarà un ple extraordinari urgent juntament amb els set municipis que formen part de la Taula de Consens pel Delta, per rebutjar “L’estratègia Delta” del govern espanyol.

En la moció es mostra el rebuig a les línies presentades de per part del Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori.

Ordre del dia: https://bit.ly/3nPSPd4

29/10/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat el 29 d’octubre, ha aprovat l’acta del 22 de juny i s’han realitzat matisacions en l’acta del 23 de juliol. També s’ha donat compte dels decrets de presidència del 166 al 236 i de les actes de la Junta de Govern Local dels dies 24 i 30 de setembre.

En la sessió, es dona compte de les sentències 3413/2020 i 2438/2020 del TSJC, de B.B.V contra l’Ajuntament de Camarles, referent a la demanda d’acomiadament laboral, en la qual el TSJC desestima la demanda interposada per la part actora i dóna la raó a l’Ajuntament en tot el procediment.

Un dels punts ha estat el conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària. Aquest conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Camarles ha estat aprovat per unanimitat.

Dintre de la proposta anterior, s’aprova per unanimitat els següents annexos:

– Annex 2, referent a l’adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya del Servei Català de Trànsit.

– Annex 3 en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre.

– Annex 4 en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre.

– Annex 5 en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport.

– Annex 6 en matèria d’educació per la mobilitat segura.

– Annex 7, en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
En aquest punt, s’ha votat amb un resultat de 10 vots favorables (4 ERC, 3 La Veu del Poble, 3 Junts) i 1 abstenció (regidora No Adscrita) l’aprovació de l’expedient 01/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit del pressupost vigent.

APROVACIÓ PUNTUAL DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM
El Ple de la corporació va acordar, en data 23 de juliol de 2020 va aprovar inicialment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal “Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta.”

Durant el període d’informació pública es van presentar dues al·legacions. En data 15 de setembre de 2020, el servei tècnic redactor va emetre informe sobre les al·legacions presentades i en data 14 d’octubre de 2020 es va emetre informe jurídic previ a l’aprovació provisional per part de la secretaria interventora.

El Ple desestima les al·legacions i aprova provisionalment la modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada propera a la Torre de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta.
Moció presentada pel grup municipal La Veu del Poble.

La moció presentada per La Veu del Poble, la qual sol·licita a l’Ajuntament publiqui a través dels seus canals de difusió i informació, un reconeixement formal i de forma institucional a tot el personal municipal per tal de reconèixer la seva tasca i la seva entrega durant la pandèmia del coronavirus.

MOCIÓ PRESENTADA PER JUNTS PER CAMARLES I LLIGALLOS
La moció presentada pel grup Junts referent a la venda de patrimoni de l’Ajuntament prevista als pressupostos no va prosperar per 8 vots desfavorables (4 ERC, 3 La Veu del Poble, 1 regidora No Adscrita) i 3 vots favorables (Junts).

REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
Els onze membres del Ple voten a favor per a l’adhesió al manifest municipalista de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem.

A punt de finalitzar el Ple, l’alcalde informa de l’atorgament de les subvencions del PAM 2020 i altres: Adquiria d’un camió cistella elevadora (31.611,25 euros), Millores al col·legi Sant Àngel (34.897,11 euros), Despesa corrent (560.125 euros), subvenció COVID salut Pública (20.720,47 euros).

S’aprova per la unanimitat de tots els grups municipals que formen el Ple, les al·legacions al Pla Hidrològic 2021-2027.

En el torn de precs i preguntes, la Sra. Zaragoza (JUNTS) va preguntar a l’alcalde si s’ha creat la Taula de Treball que es va aprovar crear el passat 22 de maig, que tenia de comptar amb el sector local tant del comerç com de serveis. Contestant l’alcalde que no, a causa de tot el tema sanitari de la COVID-19.

Seguint la Sra. Zaragoza preguntar per l’informe tècnic que fa tres mesos que esperen sobre l’estat del magatzem municipal i de la Torre de Camarles.

23/07/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LES FESTES LOCALS DEL 2021, LA PRÒRROGA AMB AIGÜES DE CATALUNYA I LA MODIFICACIÓ DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament de Camarles aprova per unanimitat l’acta del 29 de juny de 2020. Seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència del número 20 al 165. Un cop finalitzats, es dona compte de les juntes de Govern Local en data 20 i 30 de gener, 20 i 27 de febrer i 17 de març.

El següent punt de la sessió plenària va estar l’aprovació definitiva del Compte General del 2018, quedant aprovat per unanimitat per tots els grups municipal.

El Ple acorda l’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2020 per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS). En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza argumentant que quan l’equip de govern els va demanar fer propostes per al pressupost 2020, ells van presentar-les i considera que no s’han debatut ni s’han tractat, i ho troben a faltar.

FESTES LOCALS ANY 2021
El Ple municipal per unanimitat de tots els grups municipals acorda el 24 de maig i el 7 de desembre de 2021 com a festes locals del municipi.

AIGÜES DE CATALUNYA
El punt set de l’ordre del dia, és l’aprovació de la pròrroga de contracte de la concessió del servei de l’aigua potable al municipi. Quedant així aprovada per 8 vots a favor (4 vots d’ERC, 3 vots de La VEU DEL POBLE i 1 vot de la regidora No Adscrita) i 3 abstencions (3 vots JUNTS).

Amb la firma d’aquesta pròrroga per un període de deu anys, finalitzant el 19 de juny de 2031, la companyia Aigües de Catalunya es compromet a:

– Implantació del pac tecnològic a fi de tenir un major control del funcionament de la xarxa i millorar la qualitat del servei.

– Aplicar un augment tarifari de 2,014 €/abonat/mes per poder executar aquestes inversions, actualitzant la tarifa anualment segons l’IPC.

– Reduir el preu dels drets de connexió, que formen part de l’alta, passant de 421,06 € a 140 € (IVA exclòs).

– Crear una tarifa social per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur, per a persones perceptores de pensions mínimes contributives i per a col·lectius d’especial protecció.

– Crear una tarifa per a famílies nombroses, monoparentals o amb grau de discapacitat superior al 75%.

POUM
S’aprova per 7 vots a favor (4 vots d’ERC i 3 vots de La VEU DEL POBLE) i 4 abstencions (3 vots de JUNTS i 1 vot de la regidora No Adscrita) la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “Modificació del catàleg de Masies per incloure una edificació rural existent situada al castell de la Granadella i corregir la qualificació del SNU que l’afecta”.

En el torn d’explicació de vot, la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) motivà la seva abstenció dient, que la compra de la masia amb la finalitat de construir un hotel rural, està generant problemes. En primer lloc el comprador, va sol·licitar a l’Ajuntament una comunicació d’obres per a fer una reparació de teulada i pintar façana, pareix que les obres no s’adapten a la sol·licitud de comunicació, ja que s’estan fent més coses rehabilitació interior de l’immoble, modificar el pinar per a convertir-ho en un jardí amb piscina, tallar pins, etc.

Per altra banda també hi ha hagut problemes amb els veïns i la Policia Local hi ha hagut que intervenir per un tema de dret de pas. Per tant crec que tot això ja parteix amb un defecte de forma i considera que des de l’Ajuntament s’hauria de comprovar si les obres demanades s’ajusten a la realitat. A l’efecte la regidora manifesta que és coneixedora d’una carta de la qual disposa i que els veïns han tramès a l’Ajuntament amb data 24 de juliol, i sol·licitant una inspecció presencial per part dels serveis tècnics municipals a l’efecte de certificar si les obres coincideixen o no amb la comunicació prèvia sol·licitada i atorgada.

Intervingué l’alcalde per a dir que en primer lloc, ni hi ha cap defecte de forma a l’expedient, ni l’Ajuntament és coneixedor oficialment d’aquesta carta, paraules que són ratificades per la secretaria de la corporació en el sentit de dir que avui dia no consta al registre d’entrada de documents, cap escrit al respecte, que quan arribi ja es passarà als serveis tècnics municipals pera que informen i certifiquin.

Intervingué l’alcalde per a dir que respecte al tema dels pins, s’havia posat en contacte amb el Departament d’agricultura de la Generalitat, manifestant-li que els pins es poden tallar únicament quan no estiguin catalogats, com és el cas que ara ens ocupa., i que per tant ell mateix havia donat el permís per a fer-ho-.

Per últim intervingué novament la regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) per a finalitzar dient que el seu grup s’abstindrà per la sospita de possibles irregularitats en l’expedient.

29/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA LA PLANIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2020-2023

El Ple de l’Ajuntament de Camarles va aprovar per unanimitat l’acta del 5 de juny de 2020. Seguidament es va celebrar la votació de la planificació del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 (PAM), amb 7 vots favorables i 3 abstencions, quedant així aprovat.

Després de veure la planificació, l’alcalde va cedir la paraula als diferents grups polítics municipals, per si volien formular algun aclariment al respecte. Intervingué la Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que a la planificació hi ha un projecte de Reforma del Casal Camarlenc, dividit en dues fases, una l’any 2021 i l’altra l’any 2022, amb un cost total d’uns 400.000,00 Euros aproximadament, i la pregunta se sap quan s’iniciaran les obres?

Contestant l’alcalde que primer es han d’aprovar les sol·licituds formulades pels Ajuntaments i després ja estarem als terminis que ens doni la Diputació.

Continuà la Sra. Zaragoza, manifestant que si bé el seu grup considera que l’obra de reforma està prou bé, no considera el mateix quant a l’ús – d’auditori -que es pretén donar-li, manifestant per tant els seus dubtes al respecte. Afegeix que no ha vist al projecte cap partida de retirada de l’amiant encara existent al casal.

Intervingué l’alcalde per a contestar-li en el sentit de què s’havia parlat amb l’Arquitecte redactor del projecte i els serveis tècnics municipals sobre el tema, i que inclús això ja s’havia plantejat en la legislatura passada, arribant a la conclusió que si l’amiant no es toca, no hi ha cap perill, que la teulada està bé i que si aquesta no es manipula, no passar res.

Intervingué la regidora Sra. Curto Camisón del grup de JUNTS per a preguntar d’on ha sorgit la iniciativa de voler fer aquest canvi d’ús -d’auditori- al Casal?

Surt d’una petició popular o del mateix equip de govern? Considera personalment que aquest ús no és el més adient.

Llavors el Carnestoltes on es realitzarà? Llavors el Casal de Camarles no seria sala de ball, no es farien audicions?, en definitiva perdríem una gran part cultural que ha estat molt present durant anys en aquest equipament municipal Contestant l’alcalde, que el Carnestoltes es farà a la sala de baix del Casal d’Avis, que la iniciativa surt de l’equip de Govern, ja que altres inversions prioritàries no es van poder tramitar i que al final es va optar per la del Casal.

En el torn d’explicació de vot, intervingué la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS per a motivar la seva abstenció, en el sentit de dir que si bé el casal necessita urgents reformes, el seu grup posa en dubte aquest canvi d’ús i també que no s’hagi utilitzat la via de la participació ciutadana. També continuem pensant que seria necessari l’enretirada de l’amiant, ja que a l’efecte existeixen subvencions per aquesta finalitat.

Intervingué la regidora Sra. Marta Mora del grup d’ERC, per al·lusions en el tema de la participació ciutadana, per a dir que no ho van portar perquè no ho van creure oportú, que va ser una decisió de l’equip de govern, que més endavant ja es farà, d’igual manera que vostès quan eren a govern no van portar tampoc a participació ciutadana ni la coberta ni altres actuacions.

Per al·lusions contestà la regidora Sra. Zaragoza del grup de JUNTS, per a dir que en aquells moments quan governàvem, la regidoria de Participació Ciutadana no estava creada, que ho va ser al cap d’uns mesos i llavors es va portar a consulta ciutadana el nom del Pavelló Poliesportiu.

Intervingué el regidor Sr. Brull de LA VEU DEL POBLE, per a dir que respecte a la uralita de la teulada del Casal, en la legislatura passada ja es va parlar del tema, es va fer un control visual, i es va acordar que no era un problema greu, que la teulada no es tocaria, ja que si no es tocava, no passaria res.

Per últim la Sra. Zaragoza finalitzà dient que la reforma que es va fer quan ella estava a govern va ser urgent, ja que a l’edifici no es podia ni entrar i que del tema de l’amiant no es va parlar.

Ara el que veu és que aquesta reforma inclosa al PAM puja molts diners i representa un canvi d’ús de l’edifici.

05/06/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE APROVA PER UNANIMITAT L’ADHESIÓ A LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar el ple extraordinari de forma telemàtica amb l’aprovació per unanimitat de l’acta del passat ple ordinari en data 6 de febrer de 2020.

A l’inici del ple, la Sra. Zaragoza va preguntar si la sessió era ordinària o extraordinària? Ja que s’entén que a una sessió extraordinària no es poden celebrar votacions de mocions. La secretaria li respon que no poden ser incloses les proposicions urgents, si en canvi les mocions que figurin a l’ordre del dia, seguint les indicacions de la Diputació de Tarragona.

A continuació es dona compte de la resolució d’alcaldia 105/20202 de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2018.

RESCAT

S’aprova la proposta de renovació del conveni d’adhesió a la xarxa de Radiocomunicacions d’emergències i Seguretat de Catalunya (RESCAT).

Taula de Consens pel Delta

S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals, l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta i aprovació dels estatus.

Propostes del grup municipal d’Esquerra-AM

S’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup d’Esquerra-AM, per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació.

Acordant: Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.

SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat.

TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.

La segona moció ha estat aprovada per unanimitat i s’acorda:

1 – Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam.

2 – Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre l’evolució del mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els informes setmanals de preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura.

3 – Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de l’impacte i les repercussions que representen sobre les explotacions i el preu dels productors d’arròs d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

4 – Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment anual, on estiguin representades les organitzacions agràries, l’administració de l’Estat i les Conselleries de les administracions autonòmiques de les principals zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn els efectes i les conseqüències dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

5- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a supervisar e informar de manera mensual als seus estats membres i organitzacions agràries sobre el flux d’importacions d’arròs derivades dels acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

6. Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, en cas de trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del reglament (UE) Núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets d’importació, entre altres actuacions.

7. Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés de Diputats.
Per finalitzar als informes d’alcaldia s’informa:

A partir del pròxim dia 8 de juny, BASE estarà a l’Ajuntament un cop per setmana i amb cita prèvia. El mateix dia s’obrirà un altre cop el CAP de Camarles amb l’horari de les 8.00 a 15.00 hores.

L’alcalde informà que ha tingut reunions amb la comissió de bous i els quintos, i també amb el Delegat del Govern de la Generalitat, pel tema de les festes i dels bous.

La problemàtica està en com plantejar el tema, com a suspensió o com ajornament?. Pareix que si suspenem les festes, no ens permetria fer bous a posteriori, en canvi si aplacem podríem tenir bous.

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Zaragoza del grup municipal de JUNTS, perquè faci una petita explicació de la reunió mantinguda entre el Sr. Miguel Olid i el Sr. Pallarés.

La Sra Zaragoza, intervingué per a dir que efectivament el tema és si les festes se suspenen o si les festes s’ajornen. La reunió va aconsellar que el millor o preferible seria fer un ajornament en previsió de què es puguin fer bous en altres dades, no obstant dependrà de com vagi evolucionant la situació del COVID-19 (tema d’aforaments limitats).

Intervingué novament l’Alcalde per a dir que el més aconsellable seria ajornar-ho tot, per tant les festes de Sant Joan quedaran ajornades, si bé el dia 24 dia del patró es farà algun acte com retoc de campanes, pubilles, traca etc.., i per solidaritat les festes de Sant Jaume també quedaran ajornades, a l’efecte es faran els comunicats adients.

L’AJUNTAMENT DE CAMARLES CELEBRA EL PRIMER PLE TELEMÀTIC DE LA HISTÒRIA

L’Ajuntament de Camarles va celebrar aquest divendres passat, 22 de maig, el primer ple municipal per via telemàtica de la història del municipi. La crisi sanitària del coronavirus ha modificat les maneres de treballar a l’Ajuntament, i la tecnologia és un factor clau per possibilitar que el consistori funcioni al 100%. Aquesta forma de treballar telemàtica també l’ha adaptat els diferents grups municipals i el mateix equip de govern.

El ple es pot veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Camarles i a partir d’ara, i també per primer cop a la història, el proper ple telemàtic es podrà seguir a través del canal de la plataforma YouTube.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia del Ple extraordinari:
– Explicació per part de l’alcalde, de les actuacions que ha dut a terme l’equip de govern de l’Ajuntament de Camarles, referent a la COVID-19.

– Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 70 al núm. 95 de 2020.

– Contracte menor arranjament camins municipals: Sortida Camarles, Direcció Ampolla, Gravera, Creu Roja i Lateral AP. Oferta d’ocupació pública 2020.

– Construcció 12 nínxols tramitació emergència.

– Proposta del Grup Municipal de Junts per Camarles i Lligallos.