05/10/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

El Ple municipal va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària, la modificació de les ordenances fiscals per al 2022.

Després de l’aprovació de l’acta anterior de data 16 de setembre de 2021, es va iniciar el debat sobre les ordenances fiscals. Els trets principals són que s’apugen els impostos i que d’acord amb l’article 72.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix un recàrrec sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent als immobles destinats a un ús residencial que troben desocupats amb caràcter permanent. Aquest recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d’accés a l’habitatge dels ciutadans.

El Ple va aprovar per 7 vots a favor i 3 en contra, vots favorables de La Veu del Poble, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita i els vots en contra del grup Junts, les ordenances fiscals de l’exercici 2022. En el torn d’explicació del vot, la Sra. Zaragoza va argumentar els seus vots en contra: “Votarem en contra i voldríem argumentar la nostra posició de vot:
Entenem que no és el moment d’apujar impostos a la ciutadania, per una banda, perquè hi ha famílies que s’ho estan passant realment molt malament, famílies en ERTO, gent que ha vist molt reduïts els seus ingressos i per lo tant entenem que aquesta segona pujada d’impostos, perquè és una segona pujada, ja que el 2019 al mes d’octubre el 22, referent a l’exercici 2020, ja es va fer un increment de l’IBI urbà, de la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de la llar i també del menjador.

Per tant, aquí ens presenten, per a l’any 2022, una segona pujada d’impostos. En tres anys de mandat, dos pujades d’impostos.

Entenem que no és el moment, com hem dit, per les famílies, ni per als bars, ni cafeteries, ni restaurants, que aquí els esteu incrementant un 10% la recollida d’escombraries, també un sector que va ser bastant perjudicat amb el tema de la Covid, mesos que han hagut d’estar tancats i mesos que, per tant, han vist reduïts els seus ingressos però no les seves despeses.

L’ajuntament necessita recursos i la manera més fàcil és la d’incrementar impostos i potser cosa que hauríem de fer és revisar justament les nostres despeses. El flagrant seria lo tema de les escombraries.

Ara les tornem a pujar, és la segona vegada que les pugem en dos anys, l’any que ve les haurem de tornar a pujar i l’altre també. I potser el que hauríem de fer, més bé, és revisar realment si aquesta concessió ens surt a compte o no.

El pressupost comarcal, en gestió de residus, s’ha incrementat de 600.000 €, en un any. 600.000 € més de despesa que es veu repercutit a tots els ciutadans. Aquí potser el que ens hem de plantejar és realment si això és normal. Són 452.000 € que s’han incrementat en gestió de residus i 155.000 € en tractament. A més a més, sabem tots aquí, que el cànon cada any va pujant. Ara estem pagant un cànon de 50 €, quan en van començar pagant 12 € i es preveu que per al 2024 aquest cànon sigui de 71 €, és a dir, en no res, dos ordenances fiscals més.

Llavors cada any haurem de pujar aquesta taxa d’escombraries? O bé seria més adequat revisar si els costos que estem assumint són necessari? És el que us vàrem comentar ahir, que s’ha de revisar urgentment el que és la gestió de residus. És una despesa que cada vegada s’incrementa d’una manera fulminant. He dit 600.000 € més de gasto. Això són molts de diners i se’n preveuen més. Perquè penseu que continuem amb la problemàtica del cupatge de la planta del Mas. I és imminent que acabi a la seva plena capacitat i que ho hàgim de transportar a un altre abocador i, per tant, molta més despesa.

I això al regidor de medi-ambient ja li ho vaig comentar una vegada, en vàrem estar parlant, vàrem dir que ens assentaríem i ho miraríem, tinc els informes, ahir us ho vaig comentar a la comissió pertinent i ara us ho torno a comentar, perquè l’any que ve les haurem de tornar a pujar si anem en la línia de què el servei que es presta, la taxa no pot ser deficitària.

Nosaltres entenem que no s’han d’anar a buscar els ingressos apujant impostos, sinó en accions, buscant subvencions i en contenció de la despesa. L’ajuntament no té diners, però aquí ho hem dit cinquanta mil vegades, no té diners, però sí que en te per a càrrecs de confiança.

No tenim diners; no obstant això, allí tenim una àrea d’autocaravanes, que ens ha costat 20.000 €, i que no és el problema l’àrea de caravanes, el problema és que no cobrem res d’aquella àrea de caravanes i ens suposa una despesa, i a més a més, al seu moment es va construir sense tindre una partida pressupostaria. Això també suposa un desarreglo a escala del pressupost de l’ajuntament.

Els 3.000 € en banderes, la redacció de projectes que segurament no es portaran a terme, el tema dels Pins, factures que ens venen que no sabem qui ha contractat aquell servei….

Hi ha subvencions també a les quals ens podem acollir. Heu mirat el PIRE? Aquestes subvencions que van sortir per a la rehabilitació d’edificis públics? Aquesta bé perquè tenim alternatives amb lo PAM, però si tenim dificultat de tresoreria, destinem el PAM a despesa ordinària, que a més a més és subvencionable, entra dins de les línies i busquem aquestes altres alternatives i altres subvencions.

És veritat, dona faena burocràtica i és més fàcil incrementar impostos que afrontar aquesta faena burocràtica; no obstant això, és que si no ho fem, ens haurem de basar sempre a incrementar impostos.

Nosaltres proposem que es miri bé la despesa, que es redueix, hi ha despeses que es poden reduir, esperem que d’aquí a un any quan hi hagi el canvi de govern, aquest càrrec de confiança no torni a ser contractat, perquè com a càrrecs de confiança són despeses innecessàries. Aquí hem sigut diversos alcaldes, quan jo era alcaldessa, era presidenta del consell comarcal, tinc també una empresa, i no vaig necessitar mai un càrrec de confiança i portava unes quantes regidories. Ho vam fer tots sols.

Crec que la via no és aquesta, la d’incrementar impostos. La via és la contenció de la despesa i buscar subvencions. Aquests són els motius perquè votem en contra de l’increment d’impostos.”

Per finalitzar el Ple municipal, des de Secretaria es dona compte al Ple municipal de l’acta de la Junta Electoral Central, de data 23 de setembre de 2021, per la qual es proclama a Na Verònica Villa González com a regidora de l’ajuntament de Camarles pel partit de La Veu del Poble (VP) Federació d’Independents de Catalunya (FIC), per renúncia de Na Patrícia Andrés Valldepèrez.

Tot seguit pren possessió del càrrec prestant jurament. Seguidament, l’alcalde li dona la benvinguda desitjant-li que aquesta nova etapa sigui profitosa, i fent-li saber el següent:
“Tindràs tot el suport i l’ajuda adient per part de tots els regidors, i recorda que el principal d’un regidor és escoltar als tècnics de la casa, sense l’assessorament d’ells és impossible prendre decisions correctes i encertades.”

L’alcalde també manifestà al Ple, que la nova regidora es faria càrrec de tot el que portava la seva predecessora Patrícia Andrès Valldepèrez.

16/09/2021 – CRÒNICA DEL PLE: FESTES LOCALS 2022 I RENÚNCIA DE LA REGIDORA D’ENSENYAMENT

El ple ordinari del mes de setembre, celebrat el 16 de setembre, va recuperar la presencialitat després que des de 2020 es fes de forma telemàtica. Pel que fa al contingut, destaquem l’aprovació de les festes locals per al 2022, l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i la renúncia de la regidora la Sra. Patricia Andrés Valldepérez.

El Ple va començar amb la provació per unanimitat de l’acta anterior en data 7 de juliol de 2021, seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència.

Festes locals 2022

En el següent punt es van proposar el 25 de juliol i 7 de desembre com a festes locals de Camarles, les quals van ser aprovades per unanimitat del Ple.

Recaptació d’ingressos per la Diputació de Tarragona

Un altre punt de l’ordre del dia és l’aprovació de la delegació en favor de la Diputació de Tarragona, la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de danys contractuals. Que va ser aprovada per unanimitat.

Aprovació ordenança

El Ple de Camarles aprova inicialment en 8 vots favorables (LA VEU DEL POBLE, ERC i RNA) i 3 abstencions (JUNTS) l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i altres activitats connexes.

Moció al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.

Renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament

En aquest punt l’alcalde diu unes paraules d’agraïment a la Sra. Patricia Andrés per la feina feta durant aquest temps que ha estat regidora de l’ajuntament de Camarles. Un cop finalitzada la intervenció de l’alcalde, la Sra. Andrés dirigeix unes paraules de comiat al consistori i agraint el suport dels companys durant aquest temps.

Des del grup de JUNTS, intervé la seva portaveu Sra. Zaragoza per a desitjar-li tot el millor, per la feina ben feta i també agrair-li la tasca executada i que la persona que entri al seu lloc, tingui les mateixes ganes de treballar.

Des del grup d’ERC, intervé el seu portaveu Sr. Navarro, per a donar-li les gràcies per la
seva tasca com a regidora i per les seves aportacions al municipi.

Informes d’alcaldia

L’alcalde informa de la incorporació d’un nou membre del cos de la policia local i informa de la subvenció que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament pels danys del temporal Glòria.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, es van debatre 8 precs i preguntes amb temes d’actualitat de les darreres setmanes relatius a la problemàtica en les obres de l’hotel rural al costat de la Granadella, la compra de 25 pins en bany d’or, el tancament del Casal Jove, la zona d’aparcament d’autocaravanes, la problemàtica dels coloms al costat de l’SPAR, la gestió de l’aplicació Línia Verde, entre d’altres.

07/07/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE CAMARLES

El ple municipal es va reunir en sessió extraordinària d’urgència el 7 de juliol per la urgència en fer la votació de la programació cultural i taurina de les festes majors de Camarles per aquest 2021.

El ple va començar amb l’aprovació de l’acta anterior per unanimitat i es va fer lectura de la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de la Festa Major de Camarles 2021, que va ser aprovada per unanimitat per tots els membres del Ple.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimecres 7 de juliol a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 7 de juliol
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

15/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ELECCIÓ DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ

A la sessió del ple extraordinari del dimarts 15 de juny de 2021 s’ha procedit a la votació del nou alcalde/ssa, una vegada presentades les candidatures.

Després de l’escrutini i recompte de vots, es proclama el Sr. Ramon Brull Melich com a alcalde de Camarles amb 8 vots.

Acte seguit el nou alcalde, fa el seu discurs amb els següents termes:

” Tinc l’immens honor de dirigir aquestes paraules com a alcalde de Camarles i Lligallos; us vull dir que a hores d’ara no em canviaria per cap persona del món. En acabar aquest mandat, farà 15 anys que hi soc en aquesta casa, sempre amb responsabilitats de govern. Aquí he passat una bona part de la meva vida. Gairebé em sento com a casa. Sempre he intentat treballar de manera honesta i penso que en molt de sentit comú; he realitzat molts de projectes i d’altres que no veuran mai la llum, però sempre amb la intenció de millorar la vida dels nostres veïns/nes.

Encara recordo la primera vegada que vaig ser regidor, la il·lusió i la responsabilitat de correspondre a les expectatives dipositades en mi, no en vaig dormir. Una il·lusió de gairebé 15 anys, però tot té un principi i un final. Aprofito per a comunicar que en acabar aquest mandat, jo també acabo. Serà el final d’una etapa molt bonica de la meva vida i de la qual em sento orgullós. No tornaré a presentar-me a unes eleccions municipals. Sols em resta dir als meus companys de la Veu del Poble, que podran comptar amb mi si els fa falta.

Hem tingut un any difícil, una pandèmia que encara estem patint, que ens ha trastocat les nostres vides. Afortunadament, a poc a poc estem sortint d’aquest mal son. Una pandèmia que ens ha fet fràgils i vulnerables, i que alguns dels nostres veïns han patit les conseqüències. A tots ells i als seus familiars una forta abraçada.

Tinc la mirada posada en els problemes veïnals, que sempre són immediats, i això comporta de
solucions ràpides, on la planificació ha de ser fonamental. Estimats veïns, podeu estar segurs que la meva implicació i la meva feina estaran destinats a millorar en la mesura de lo possible la nostra vida. Faré el possible perquè torneu a tenir confiança en la política municipal.

Per acabar, uns agraïments:

Primer, als meus companys de “La Veu del Poble”, i en especial pel vostre suport i confiança en la meva persona. A les persones també que amb el seu vot han fet possible aquest dia. Als regidors que han dipositat en mi la seva confiança i als que no, els agraeixo la feina del dia a dia. Als treballadors de la casa: vosaltres sou la imatge del nostre estimat ajuntament, us demano que continueu amb la correcció, actitud i atenció com fins ara.

I finalment, a la meva família, com deia al principi, aviat seran 15 anys d’activitat política; ells saben de primera mà la meva implicació, compromís i dedicació.”

Un cop finalitzat el discurs per part de l’alcalde, la regidora Sra. Zaragoza, en veure que no es donava paraula als representants dels grups municipals, com en anteriors ocasions s’havia fet, va intervenir per a desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa.

11/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: CONVENI CESSIÓ D’ÚS ERMITA DE LA GRANADELLA

La sessió plenària de l’11 de juny, de caràcter ordinari, es va iniciar amb la informació dels diferents decrets de la presidència, Juntes de Govern i de la sentència 1521/2021 del TSJC del Sr. B.M contra l’Ajuntament de Camarles.

La sessió va continuar amb la votació per a l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat.

Tot seguit, es va celebrar la votació de la proposta d’inici de la resolució del conveni de cessió de l’ús de l’ermita de la Granadella, on vuit vots van ser favorables i tres en contra. La Sra. Zaragoza argumenta el vot en contra del seu grup, manifestant que el conveni que teníem era un bon conveni, que en l’àmbit cultural afavoria al municipi, afegeix que en unes altres condicions s’hauria arribat a un consens.

Intervingué l’alcalde Sr. Navarro (ERC) per a dir que el finançament, no és un bon finançament, ja que es queda curt i que el fet que el pinar no sigui per a ús públic, no fa interessant el conveni.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza (Junts) per a dir que entén que el Vallat és una protecció, no un impediment, però cadascú ho entén de diferent manera.

Per la qual, s’acorda al Ple incoar el procediment per acordar la resolució del conveni de cessió d’ús de l’Ermita (Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi Rovira, Gloria González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira Blanes, atès que la cessió d’ús es refereix exclusivament a la capella i no al terreny que la rodeja i també per la impossibilitat d’obtenir un bon finançament consolidat per a la reparació de l’immoble.

Aprovació Compte General 2019

La sessió va continuar amb l’aprovació del Compte General 2019 amb vuit vots favorables (4 vots ERC, 3 vots LA VEU DEL POBLE i 1 vot REGIDORA NO ADSCRITA) i tres abstencions (JUNTS).

Aprovació inicial del pressupost general i plantilla orgànica 2021

El plenari aprovat amb els vots d’ERC, LA VEU DEL POBLE i la regidora NO ADSCRITA, en contra JUNTS el pressupost general per a l’exercici 2021.

Moció al plenari

S’ha aprovat la moció del grup Junts per Camarles i Lligallos per a debatre en el proper Ple la venda de patrimoni de l’Ajuntament previst al pressupost. Hi ha votat a favor els tres membres de JUNTS i dos membres d’ERC, en contra, els tres membres de LA VEU DEL POBLE i tres abstencions de dos membres d’ERC i la regidora NO ADSCRITA.

El plenari acorda, que es tingui en compte i es valori la possible ubicació del tanatori al polígon industrial i una altra ubicació disponible que seria al costat del cementiri. A més a més, que es porti a consulta de la ciutadania la ubicació de la construcció del tanatori municipal.

Renúncia del Sr. Josep Antoni Navarro com a alcalde

El ple municipal pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Antoni Navarro Serra, exposant “Que amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig formar part de la llista del Grup Polític ERC-AM.

Que vaig prendre possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, després de complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde el dia 15 de juny de 2019, després d’haver estat presentada la candidatura com a cap de partit i havent estat triat en votació secreta realitzada pels regidors i regidores de l’Ajuntament de Camarles.

Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al càrrec d’alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això a la meva condició de regidor.”

Aprovació de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de les festes majors dels Lligallos 2021

S’ha aprovat per unanimitat el programa taurí i els actes per a la celebració de la Festa Major dels Lligallos 2021 que se celebraran al juny.

Per finalitzar el ple al torn de precs i preguntes, la Sra. Bàrbara Curto (JUNTS) intervingué per a dir que el Casal Camarlenc al municipi té un valor immens, considera que el teatre és cultura, però també ho és el ball. Com a veïna del poble fa el prec de poder continuar gaudint del Casal i del seu ús com fins ara i que es porti a votació popular qualsevol altre ús que se li vulgui donar ( auditori etc….)

El regidor Sr. Miguel Olid, preguntà a l’alcalde, a qui s’havia proposat per a fer els bous al Lligallo?
Contestant l’alcalde que no s’havia suggerit a ningú, que de moment tenim dues propostes, i si al final s’autoritzen els bous, estudiarem les propostes i llavors decidirem.

Intervingué novament el regidor Sr. Miguel Olid per a preguntar si hi havia algun document signat amb el ramader, contestant l’alcalde que de moment no hi havia res signat.

El regidor Sr. Olid, es manifesta en el sentit de dir que espera una contesta de l’alcalde en aquest tema.

CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 15 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 15 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES

Ple Municipal Ordinari_png

S’ha convocat el Ple ordinari de l’Ajuntament de Camarles per al divendres 11 de juny a les 13.30 hores. La sessió es realitzarà de forma telemàtica. Els ciutadans i ciutadanes podran seguir en directe el Ple de l’Ajuntament a través d’streaming accedint al Canal de Youtube de l’Ajuntament, en el següent enllaç.

Dia: 11 de juny
Hora: 13:30 h.
Lloc: Sessió telemàtica
 

Ordre del dia Aquí

 

22/04/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLA DE SANEJAMENT FINANCER DEL PERÍODE 2021-2026

El ple extraordinari del 22 d’abril, va tenir com a punt únic el Pla de sanejament dinancer del període 2021-2026.

Ja dins l’ordre del dia, la sessió va arrencar amb l’aprovació de l’acte del mes de març. Tot seguit es va votar el Pla de sanejament financer del període 2021-2026, on vuit vots van ser favorables (ERC, La Veu del Poble i regidora No Adscrita) i 3 en contra (Junts).

En el torn d’explicació de vot, la portaveu de Junts la Sra. Zaragoza, ve expressar que el punt segon de la proposta, considera que seria interessant revisar bé les inversions proposades al PAM, ja que si bé aquestes són finançades per subvencions de la Diputació, també és cert que l’Ajuntament ha de finançar la resta amb fons propis i atesa la situació financera municipal actual: “amb un estalvi net negatiu, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals amb signe negatiu i un període de pagament global a proveïdors superior a trenta dies, tal com es diu a la memòria del “Pla de Sanejament Financer” seria convenient pensar a fer inversions sostenibles, replantejar aquestes inversions i destinar més a despesa ordinària.

També veu que al capítol sis d’ingressos es contempla la venda de béns patrimonials, parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, amb uns ingressos de 98.256,30 Euros i com a contrapartida una despesa d’inversió per a l’execució de la xarxa elèctrica, considera també que s’hauria de replantejar aquesta inversió.

Intervingué l’alcalde, Sr. Navarro (ERC) per a dir que es podria intentar fer replantejaments, però que seria difícil tornar enrere, ja que el PAM 2021 està definitivament aprovat.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza per a dir que el pressupost 2021 encara no està aprovat i es podria replantejar, per exemple la inversió del casal 1a Fase, amb un cost de 236.194,00 Euros i una subvenció de 224.384,30.

Intervingué la regidora d’hisenda Sra. Mora (ERC) per a dir que respecte a la venda de patrimoni, la parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, ja s’arrossega des de l’any 2018 perquè ja figurava al pressupost municipal i llavors existia un desequilibri entre els ingressos i la despesa, i per tant un dèficit que s’arrossega d’abans.

Un cop fetes les explicacions de vot, l’alcalde va donar per acabat el ple extraordinari.

15/03/2021 – CRÒNICA DEL PLE: AL·LEGACIONS ALS EMPLAÇAMENTS DEL PARC EÒLIC I SOLAR

El ple municipal acorda presentar al·legacions als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles.

El ple extraordinari del 15 de març, es va iniciar amb l’aprovació de tots els grups les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Camarles als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles. Ratificant el seu vot, la Sra. Zaragoza portaveu de Junts per Camarles i Lligallos, ja que el decret reflecteixi tot el que es va parlar a la reunió de portaveus. El Sr. Brull, de La Veu del Poble, ratifica el seu vot i manifesta el seu desacord amb el punt segon de la part dispositiva “Alternativa d’un altre emplaçament en una zona degradada vora l’Autopista AP7”.

La sessió va continuar amb l’aprovació per unanimitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. On fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO₂ en més del 40% per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en un termini màxim de dos anys, des de la data d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona.

Tot seguit, es va aprovar el conveni dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regularització de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat.

Els dos darrers punts van ser dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció “Celebració d’unes festes majors populars úniques” va ser aprovada per unanimitat, on l’alcalde, el Sr. Navarro intervingué per a dir que l’assumpte de les festes úniques és un tema important que necessita un consens municipal i que representa una forta despesa per a les arques municipals, amb un dèficit creixent any rere any. Que el resultat de la consulta popular no serà vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que és un assumpte que hem de debatre i sotmetre’l a la participació ciutadana.

La regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) manifesta que el seu grup s’adhereix a la moció, ja que és un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions municipals.

La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l’alcalde que donat que la consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l’alcalde que si, però que si el percentatge està molt dividit s’haurà de replantejar.

La regidora Sra. Curto Camisón considera, que s’haurà d’acatar i respectar el que digui el poble.

Intervingué el regidor Sr. Brull (La Veu), per a dir que és molt important saber l’opinió de la gent, i el que pensi la gent s’haurà de respectar. És un tema que genera polèmica i és la millor fórmula per a sortir de dubtes.

La segona “Moció de suport a l’amnistia” , va ser aprovada per deu vots favorables i una abstenció.

El grup La Veu del Poble va presentar la moció “Para la defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” promoguda per les entitats d’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la federación española de toros de cuerda i la euskalzezenzale elkartea, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Per acabar la sessió, l’alcalde va fer lectura dels informes d’alcaldia. El primer la sol·licitud d’un pacte de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel deteriorament dels camins municipals pel pas de camions de gran tonatge. El segon vas ser per informar que pròximament hi haurà una reunió amb els alcaldes per tractar els bous a la Festa Major. I per últim, la nova regulació del trànsit davant de l’Ajuntament, per part de la Diputació de Tarragona.