28/10/2021 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ DEL PAM 2022 I PROGRAMA DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

El Ple municipal es va reunir en sessió extraordinària el 28 d’octubre per agilitzar la tramitació de dos temes: la modificació de la planificació del PAM 2022 i la programació de la festa de la Segregació de Camarles.

Així, el Ple contenia dos únics punts a l’ordre del dia. En primer lloc, es va aprovar la modificació del PAM 2022 en 7 vots a favor (3 La Veu del Poble-FIC, Junts i la regidora No Adscrita) i 4 en contra (4 ERC) perquè en la planificació de Pla d’Ordenació Municipal 2020-2023 incloguis una nova actuació, aquesta seria la primera fase de la rehabilitació de l’edifici del Mercat d’ús municipal.

Intervingué l’alcalde, el Sr. Brull per a explicar que hi ha un informe dels Serveis Tècnics Municipals, en el qual s’estableixen unes deficiències en l’edifici de l’antic mercat municipal, que afecten la seguretat, i a tal efecte es diu:

“L’edifici presenta indicis d’humitats i s’ha de procedir a la reparació de la coberta de forma immediata, per la qual cosa es creu convenient que mentre no s’executen les mesures correctores per solucionar les patologies existents i a causa de l’elevat risc que hi ha d’enfonsament d’una part de l’edifici, aquest no és apte per a l’ús públic”.

Per tant, ens troben en una situació de degradació de l’edifici amb tres opcions:
1. Reparació de l’edifici.
2. Les patologies ja existeixen i estan dins de les biguetes, en conseqüència, poden dir que el mal ja està fet i anirà avançant.
3. Enderroc total de l’edifici.

A l’informe s’adjunten fotografies de l’edifici en les quals queden patents les humitats i els espais amb degradació, en tots els locals existents, arxiu, Policia Local, local de venda de pa, bar i dependències del Jutjat de Pau. Per tant, si no es solucionen aquestes anomalies, tal com diu el tècnic municipal, l’edifici de l’antic mercat no és apte per a l’ús públic.

Com a resultat, un cop explicat aquest punt, presentem al Ple municipal una modificació al Pla d’Acció Municipal de la Diputació (PAM) any 2022, consistent en un canvi d’actuació: Canviar l’obra al seu dia presentada quan es va fer la planificació quadriennal que era -la Reforma del Casal Camarlenc 2a Fase, amb un preu total de 191.371,09 Euros i una subvenció de 81.800,98 Euros, per una nova actuació anomenada -EDIFICI PER A ÚS MUNICIPAL 1a FASE-, amb el mateix preu i la mateixa subvenció. En definitiva, es tracta d’enderrocar i construir un nou edifici, si bé l’enderroc serà un projecte a banda del, PAM del qual haurem de buscar subvencions, ja que té un cost d’uns 44.000,00 Euros.

L’alcalde mostra als regidors el projecte així com unes imatges d’aquest, manifestant que serà un edifici polivalent d’ús municipal, on hi haurà un espai per a la Policia Local, Serveis Socials, Jutjat de Pau i altres, etc., afegeix que es deixaran elements preparats perquè aquesta nova construcció pugui empalmar amb l’Ajuntament, fent així una connexió entre els dos edificis.

També hi haurà una previsió de poder fer escales, per si de cas en un futur es decideix muntar un pis dalt.

Intervingué el regidor de JUNTS, Sr. Bonet, per a preguntar si tots els grups havien vist els plànols de la nova actuació, manifestant l’alcalde que havia convocat a tots els grups per a explicar, el canvi que ara es proposa.

Intervingué el portaveu del grup d’ERC, Sr. Navarro, per a dir que estan d’acord amb aquest projecte, però que en el seu programa electoral ja portaven “La Reforma del Casal Camarlenc”, obra en la seva segona fase que ara s’intenta canviar per una altra, cosa que no troba bé que es faci aquest canvi d’actuació, quan la Reforma del Casal Camarlenc 2a Fase, ja va quedar aprovada en un Ple municipal quan vam votar la Planificació quadriennal del PAM 2020-2022.

Afegeix que dona validesa a aquesta nova actuació, si bé es hauran de buscar subvencions per altres vies, diferents de la Diputació, als efectes de què aquesta obra no es perdi i pugui arribar a executar-se.

Intervingué la portaveu del grup de Junts, Sra. Zaragoza, per a dir que a les eleccions tots ens presentem amb un programa electoral, però quan s’entra a govern (poden haver discrepàncies) l’acció de govern ha de mirar que és el més urgent. La construcció d’un auditori,
es pot esperar, ara el més important és l’edifici amb perill públic, per enfonsament del sostre, segons els informes tècnics.

Després de l’aprovació d’aquest punt relatiu al PAM 2022, el Ple va aprovar per unanimitat la proposta de la programació dels actes tradicionals i actes taurins per a la festa de la Segregació de Camarles.