05/10/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2022

El Ple municipal va aprovar provisionalment, en sessió extraordinària, la modificació de les ordenances fiscals per al 2022.

Després de l’aprovació de l’acta anterior de data 16 de setembre de 2021, es va iniciar el debat sobre les ordenances fiscals. Els trets principals són que s’apugen els impostos i que d’acord amb l’article 72.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix un recàrrec sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent als immobles destinats a un ús residencial que troben desocupats amb caràcter permanent. Aquest recàrrec respon a la necessitat de protegir la funció social de la propietat afavorint el dret d’accés a l’habitatge dels ciutadans.

El Ple va aprovar per 7 vots a favor i 3 en contra, vots favorables de La Veu del Poble, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita i els vots en contra del grup Junts, les ordenances fiscals de l’exercici 2022. En el torn d’explicació del vot, la Sra. Zaragoza va argumentar els seus vots en contra: “Votarem en contra i voldríem argumentar la nostra posició de vot:
Entenem que no és el moment d’apujar impostos a la ciutadania, per una banda, perquè hi ha famílies que s’ho estan passant realment molt malament, famílies en ERTO, gent que ha vist molt reduïts els seus ingressos i per lo tant entenem que aquesta segona pujada d’impostos, perquè és una segona pujada, ja que el 2019 al mes d’octubre el 22, referent a l’exercici 2020, ja es va fer un increment de l’IBI urbà, de la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de la llar i també del menjador.

Per tant, aquí ens presenten, per a l’any 2022, una segona pujada d’impostos. En tres anys de mandat, dos pujades d’impostos.

Entenem que no és el moment, com hem dit, per les famílies, ni per als bars, ni cafeteries, ni restaurants, que aquí els esteu incrementant un 10% la recollida d’escombraries, també un sector que va ser bastant perjudicat amb el tema de la Covid, mesos que han hagut d’estar tancats i mesos que, per tant, han vist reduïts els seus ingressos però no les seves despeses.

L’ajuntament necessita recursos i la manera més fàcil és la d’incrementar impostos i potser cosa que hauríem de fer és revisar justament les nostres despeses. El flagrant seria lo tema de les escombraries.

Ara les tornem a pujar, és la segona vegada que les pugem en dos anys, l’any que ve les haurem de tornar a pujar i l’altre també. I potser el que hauríem de fer, més bé, és revisar realment si aquesta concessió ens surt a compte o no.

El pressupost comarcal, en gestió de residus, s’ha incrementat de 600.000 €, en un any. 600.000 € més de despesa que es veu repercutit a tots els ciutadans. Aquí potser el que ens hem de plantejar és realment si això és normal. Són 452.000 € que s’han incrementat en gestió de residus i 155.000 € en tractament. A més a més, sabem tots aquí, que el cànon cada any va pujant. Ara estem pagant un cànon de 50 €, quan en van començar pagant 12 € i es preveu que per al 2024 aquest cànon sigui de 71 €, és a dir, en no res, dos ordenances fiscals més.

Llavors cada any haurem de pujar aquesta taxa d’escombraries? O bé seria més adequat revisar si els costos que estem assumint són necessari? És el que us vàrem comentar ahir, que s’ha de revisar urgentment el que és la gestió de residus. És una despesa que cada vegada s’incrementa d’una manera fulminant. He dit 600.000 € més de gasto. Això són molts de diners i se’n preveuen més. Perquè penseu que continuem amb la problemàtica del cupatge de la planta del Mas. I és imminent que acabi a la seva plena capacitat i que ho hàgim de transportar a un altre abocador i, per tant, molta més despesa.

I això al regidor de medi-ambient ja li ho vaig comentar una vegada, en vàrem estar parlant, vàrem dir que ens assentaríem i ho miraríem, tinc els informes, ahir us ho vaig comentar a la comissió pertinent i ara us ho torno a comentar, perquè l’any que ve les haurem de tornar a pujar si anem en la línia de què el servei que es presta, la taxa no pot ser deficitària.

Nosaltres entenem que no s’han d’anar a buscar els ingressos apujant impostos, sinó en accions, buscant subvencions i en contenció de la despesa. L’ajuntament no té diners, però aquí ho hem dit cinquanta mil vegades, no té diners, però sí que en te per a càrrecs de confiança.

No tenim diners; no obstant això, allí tenim una àrea d’autocaravanes, que ens ha costat 20.000 €, i que no és el problema l’àrea de caravanes, el problema és que no cobrem res d’aquella àrea de caravanes i ens suposa una despesa, i a més a més, al seu moment es va construir sense tindre una partida pressupostaria. Això també suposa un desarreglo a escala del pressupost de l’ajuntament.

Els 3.000 € en banderes, la redacció de projectes que segurament no es portaran a terme, el tema dels Pins, factures que ens venen que no sabem qui ha contractat aquell servei….

Hi ha subvencions també a les quals ens podem acollir. Heu mirat el PIRE? Aquestes subvencions que van sortir per a la rehabilitació d’edificis públics? Aquesta bé perquè tenim alternatives amb lo PAM, però si tenim dificultat de tresoreria, destinem el PAM a despesa ordinària, que a més a més és subvencionable, entra dins de les línies i busquem aquestes altres alternatives i altres subvencions.

És veritat, dona faena burocràtica i és més fàcil incrementar impostos que afrontar aquesta faena burocràtica; no obstant això, és que si no ho fem, ens haurem de basar sempre a incrementar impostos.

Nosaltres proposem que es miri bé la despesa, que es redueix, hi ha despeses que es poden reduir, esperem que d’aquí a un any quan hi hagi el canvi de govern, aquest càrrec de confiança no torni a ser contractat, perquè com a càrrecs de confiança són despeses innecessàries. Aquí hem sigut diversos alcaldes, quan jo era alcaldessa, era presidenta del consell comarcal, tinc també una empresa, i no vaig necessitar mai un càrrec de confiança i portava unes quantes regidories. Ho vam fer tots sols.

Crec que la via no és aquesta, la d’incrementar impostos. La via és la contenció de la despesa i buscar subvencions. Aquests són els motius perquè votem en contra de l’increment d’impostos.”

Per finalitzar el Ple municipal, des de Secretaria es dona compte al Ple municipal de l’acta de la Junta Electoral Central, de data 23 de setembre de 2021, per la qual es proclama a Na Verònica Villa González com a regidora de l’ajuntament de Camarles pel partit de La Veu del Poble (VP) Federació d’Independents de Catalunya (FIC), per renúncia de Na Patrícia Andrés Valldepèrez.

Tot seguit pren possessió del càrrec prestant jurament. Seguidament, l’alcalde li dona la benvinguda desitjant-li que aquesta nova etapa sigui profitosa, i fent-li saber el següent:
“Tindràs tot el suport i l’ajuda adient per part de tots els regidors, i recorda que el principal d’un regidor és escoltar als tècnics de la casa, sense l’assessorament d’ells és impossible prendre decisions correctes i encertades.”

L’alcalde també manifestà al Ple, que la nova regidora es faria càrrec de tot el que portava la seva predecessora Patrícia Andrès Valldepèrez.