11/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: CONVENI CESSIÓ D’ÚS ERMITA DE LA GRANADELLA

La sessió plenària de l’11 de juny, de caràcter ordinari, es va iniciar amb la informació dels diferents decrets de la presidència, Juntes de Govern i de la sentència 1521/2021 del TSJC del Sr. B.M contra l’Ajuntament de Camarles.

La sessió va continuar amb la votació per a l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat.

Tot seguit, es va celebrar la votació de la proposta d’inici de la resolució del conveni de cessió de l’ús de l’ermita de la Granadella, on vuit vots van ser favorables i tres en contra. La Sra. Zaragoza argumenta el vot en contra del seu grup, manifestant que el conveni que teníem era un bon conveni, que en l’àmbit cultural afavoria al municipi, afegeix que en unes altres condicions s’hauria arribat a un consens.

Intervingué l’alcalde Sr. Navarro (ERC) per a dir que el finançament, no és un bon finançament, ja que es queda curt i que el fet que el pinar no sigui per a ús públic, no fa interessant el conveni.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza (Junts) per a dir que entén que el Vallat és una protecció, no un impediment, però cadascú ho entén de diferent manera.

Per la qual, s’acorda al Ple incoar el procediment per acordar la resolució del conveni de cessió d’ús de l’Ermita (Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi Rovira, Gloria González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira Blanes, atès que la cessió d’ús es refereix exclusivament a la capella i no al terreny que la rodeja i també per la impossibilitat d’obtenir un bon finançament consolidat per a la reparació de l’immoble.

Aprovació Compte General 2019

La sessió va continuar amb l’aprovació del Compte General 2019 amb vuit vots favorables (4 vots ERC, 3 vots LA VEU DEL POBLE i 1 vot REGIDORA NO ADSCRITA) i tres abstencions (JUNTS).

Aprovació inicial del pressupost general i plantilla orgànica 2021

El plenari aprovat amb els vots d’ERC, LA VEU DEL POBLE i la regidora NO ADSCRITA, en contra JUNTS el pressupost general per a l’exercici 2021.

Moció al plenari

S’ha aprovat la moció del grup Junts per Camarles i Lligallos per a debatre en el proper Ple la venda de patrimoni de l’Ajuntament previst al pressupost. Hi ha votat a favor els tres membres de JUNTS i dos membres d’ERC, en contra, els tres membres de LA VEU DEL POBLE i tres abstencions de dos membres d’ERC i la regidora NO ADSCRITA.

El plenari acorda, que es tingui en compte i es valori la possible ubicació del tanatori al polígon industrial i una altra ubicació disponible que seria al costat del cementiri. A més a més, que es porti a consulta de la ciutadania la ubicació de la construcció del tanatori municipal.

Renúncia del Sr. Josep Antoni Navarro com a alcalde

El ple municipal pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Antoni Navarro Serra, exposant “Que amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig formar part de la llista del Grup Polític ERC-AM.

Que vaig prendre possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, després de complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde el dia 15 de juny de 2019, després d’haver estat presentada la candidatura com a cap de partit i havent estat triat en votació secreta realitzada pels regidors i regidores de l’Ajuntament de Camarles.

Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al càrrec d’alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això a la meva condició de regidor.”

Aprovació de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de les festes majors dels Lligallos 2021

S’ha aprovat per unanimitat el programa taurí i els actes per a la celebració de la Festa Major dels Lligallos 2021 que se celebraran al juny.

Per finalitzar el ple al torn de precs i preguntes, la Sra. Bàrbara Curto (JUNTS) intervingué per a dir que el Casal Camarlenc al municipi té un valor immens, considera que el teatre és cultura, però també ho és el ball. Com a veïna del poble fa el prec de poder continuar gaudint del Casal i del seu ús com fins ara i que es porti a votació popular qualsevol altre ús que se li vulgui donar ( auditori etc….)

El regidor Sr. Miguel Olid, preguntà a l’alcalde, a qui s’havia proposat per a fer els bous al Lligallo?
Contestant l’alcalde que no s’havia suggerit a ningú, que de moment tenim dues propostes, i si al final s’autoritzen els bous, estudiarem les propostes i llavors decidirem.

Intervingué novament el regidor Sr. Miguel Olid per a preguntar si hi havia algun document signat amb el ramader, contestant l’alcalde que de moment no hi havia res signat.

El regidor Sr. Olid, es manifesta en el sentit de dir que espera una contesta de l’alcalde en aquest tema.