Camarles.cat

L’INGRÉS MÍNIM VITAL ES POT SOL·LICITAR DES D’AQUEST DILLUNS

Aquest dilluns 15 de juny s’inicia el termini per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la nova prestació aprovada pel Govern espanyol per a «reduir el nivell de pobresa i exclusió», segons ha informat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La sol.licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social i, quan la situació sanitària ho permeti, també es podrà efectuar en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Les sol·licituds que es presentin durant els tres primers mesos seran reconegudes amb efecte retroactiu des del primer de juny. Després d’aquest termini, el dret a la prestació de l’Ingrés Mínim Vital neix a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

Els sol·licitants que resultin beneficiaris de la nova ajuda rebran un SMS de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Així mateix, a través d’una eina de simulació es pot comprovar si es compleixen els requisits per accedir a aquesta prestació, i hi ha habilitada una línia de telèfon per a fer consultes concretes (900 20 22 22), que la setmana que començarà a funcionar també en horari d’horabaixa.

L’INSS reconeixerà d’ofici la prestació a gairebé 75.000 famílies que ja reben l’assignació de menor a càrrec i que compleixen amb els requisits establerts en la Llei. Aquests beneficiaris rebran un SMS i una resolució on s’explica la seva concessió. A més, han de percebre el primer pagament de l’Ingrés Mínim Vital el proper 26 de juny, gairebé un mes abans del que corresponia.

L’Ingrés Mínim Vital estableix un nivell de renda garantible diferent per a cada tipus de llar i completarà les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins a aquest llindar garantit per a cada tipologia que, en el cas de les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva, que es distribuirà en dotze pagues.

Documentació a presentar.

  • Acreditació de la identitat (DNI / NIE)

  • Acreditació de la residència legal a Espanya des de fa més d’un any

  • Certificat d’empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones i dates empadronades al domicili, i la data d’antiguitat. 

  • Llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.

  • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni

  • Altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci …)

Altres enllaços a l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre l’IMV

Preguntes freqüents sobre l’IMV (ENLLAÇ)

Document de sol.licitud de prestació de l’Ingrés Mínim Vital (PDF)

Model normalitzat de representació (PDF)