ACTIVITATS D’ESTIU DEL CENTRE DE DIA

Si tens més de 65 anys, aquest estiu no et quedis a casa!

El Centre de Dia “La Granadella” ofereix durant tot l’estiu una sèrie de tallers i activitats per millorar la qualitat de vida de les persones més grans del municipi. Volem que la nostra gent gran estigui ben atesa i continuï sent activa, per això treballem per potenciar totes aquelles virtuts, experiències i capacitats que tenen.

Al Centre de Dia treballem per un objectiu comú, promoure l’envelliment actiu impulsant una àmplia oferta d’activitats i accions adreçades a satisfer les necessitats de tots els usuaris i usuàries.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 615 911 672 o per correu electrònic a cdlagranadella@gmail.com

ELECCIONS 14F. RECOMANACIONS PER EXERCIR EL DRET A VOT AMB LA MÀXIMA SEGURETAT

Per garantir el dret a vot de la ciutadania amb la màxima seguretat possible a les eleccions al Parlament de Catalunya, del diumenge 14 de febrer, l’Ajuntament de Camarles treballa intensament en l’organització dels comicis per minimitzar riscos, seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya i la Junta Electoral.

També es fa difusió de les recomanacions per agilitzar les votacions i reduir el temps d’estada a l’interior dels espais de votació, com portar la papereta del vot preparada des de casa i la documentació acreditativa preparada.

Vot per correuEnguany, a causa de la pandèmia de la Covid-19, les eleccions al Parlament de Catalunya permeten demanar el vot per correu de manera telemàtica mitjançant l’IDCat Certificat, el DNI electrònic o altres certificats digitals vàlids, sense necessitat d’anar presencialment a una oficina de Correus. Així doncs, és possible votar des de casa. Aquest divendres 5 de febrer és el darrer dia per fer la petició. Més informació fent clic aquí.

Portar el vot preparat des de casa. Abans d’anar a votar a una mesa electoral, és recomanable que consulteu l’adreça del col·legi electoral que us correspon, ja que atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, en molts casos s’han hagut d’adequar nous espais per ubicar els col·legis electorals.

En cas d’haver de recórrer al vot presencial, es recomana dur el vot preparat de casa amb l’objectiu de minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus de material.

Espais de votacions segurs. Per poder dur a terme la jornada electoral en el marc de la situació pandèmica que estem vivint, s’han establert un seguit de mesures de prevenció per contenir els contagis:

 • S’utilitzaran pavellons o altres espais similars que permeten un aforament de baixa densitat, amb ventilació constant i adequada a l’afluència prevista.

 • Les portes romandran sempre obertes fins a la finalització de la jornada electoral per evitar el contacte amb els elements d’obertura manual i garantir la ventilació del local.

 • Els punts d’accés i de sortida seran independents (a excepció de la Mesa de l’escola Lligallo del Gànguil, que és el mateix. Per aquest motiu, només podrà entrar un votant), i es prioritzarà l’accés a les persones vulnerables. S’ha d’anar a votar de forma individual, sense acompanyants, excepte en aquells casos que necessiten assistència.

 • Els aforaments dels col·legis electorals estaran controlats en tot moment. Per evitar les aglomeracions, s’organitzaran les cues a l’interior i exterior del local electoral, respectant sempre la distància de seguretat mínima d’ 1,5 metres.

 • S’establiran punts d’accés segur amb dispensador de gel hidroalcohòlic i control de la mascareta, que és obligatòria en tot moment, així com la distància de seguretat entre persones. Es facilitaran guants d’ús únic per a les persones que tinguin al·lèrgia al gel hidroalcohòlic.

 • Es netejarà i desinfectarà adequadament els centres de votació abans del seu ús. També diferents cops durant tota la jornada electoral, i es tornarà a fer la desinfecció després del seu tancament.

 • Els lavabos només podran ser utilitzats pels membres de la mesa i altre personal acreditat (o en cas d’urgència pels i les votants).

 • Es comptarà amb contenidors o papereres amb tapa d’accionament amb pedal per dipositar-hi material de seguretat fet servir.

 • Pel que fa a les cabines de votació, seran sense cortina, es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat dels votants sense necessitat de passar les cortines i disposaran de gel hidroalcohòlic al costat de les paperetes i sobres. També es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i la sortida per evitar encreuaments, i es farà neteja i desinfecció freqüent de l’interior de la cabina, d’acord amb els criteris tècnics de salut.

Quins són els col·legis electorals a Camarles?

 • Pavelló Poliesportiu de Camarles. 3 meses electorals (Mesa A, B i C)

 • Escola Lligallo del Gànuil: 1 mesa electoral (Mesa U)

Franges horàries de votació recomanades. Cal consultar la franja horària de vot recomanada segons la vostra condició sanitària i evitar les hores de més afluència. La distribució dels votants per franges és la següent:

 • De 9 h a 12 h: els col·lectius de risc.

 • De 12 h a 19 h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.

 • De 19 h a 20 h: els col·lectius de persones en quarantena, contagiats, contactes estrets i sospitosos. Aquestes persones hauran de dur un certificat de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 o document equivalent vigent amb la finalitat única de trencar el confinament obligatori per exercir el seu dret a vot. Durant la darrera hora de votació els membres de la mesa utilitzaran equips de protecció individual (EPI) integrals d’alta seguretat.

Documents d’identificació vàlids a la mesa electoral. Per poder votar, cal identificar-se amb algun dels següents documents originals, no es poden fer servir fotocòpies:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI)

 • Passaport

 • Permís conduir, on consti la fotografia del titular.

Atesa la situació extraordinària motivada per la COVID-19, la persona electora exhibirà als membres de la mesa el document identificatiu, però no el lliurarà. En tot cas, les meses disposaran d’una safata per deixar el document per si calgués acostar-lo als membres de la mesa. La persona electora no lliurarà als membres de la mesa el sobre de votació; només els el mostrarà, si escau, per tal que puguin comprovar que només n’hi ha un.

Permís laboral per exercir el dret a vot. Els electors i electores que treballin el diumenge 14 de febrer podran disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, que seran retribuïdes. Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís. El justificant s’haurà de sol·licitar a la mesa electoral quan es procedeix a la votació.

Els treballadors que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació, no tenen dret a demanar cap permís a l’empresa.

Quines eleccions se celebren el 14 de febrer? El proper diumenge 14 de febrer tindran lloc les 15es eleccions al Parlament de Catalunya a les que s’escolliran els 135 diputats i diputades que el constitueixen. El Parlament és la institució que representa el poble de Catalunya. Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. Exerceix també la resta de competències que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic i, en especial, per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Els 135 diputats o diputades s’escullen entre les quatre circumscripcions electorals segons la distribució següent: Barcelona (85), Tarragona (18), Girona (17) i Lleida (15). Les candidatures es presenten en llistes tancades i bloquejades. El repartiment d’escons es fa segons la fórmula d’Hondt.

Un cop escollit el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya, i dins dels 20 dies següents a la data de les eleccions es constitueix el Parlament amb els diputats i diputades escollits. Constituït el Parlament, el president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres.

NOVA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA

Aquesta nova línia de subvencions consisteix en uns ajuts en forma d’aportació única per beneficiari amb imports que oscil·len entre els 1.000 i 10.000 € segons la tipologia de professional i empresa que el sol.liciti. 

Les bases reguladores de aquesta nova línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, s’han publicat en el DOGC de 16 de juny (ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny).

Aquesta segona línia d’ajuts directes, impulsada pel Departament d’Empresa i Coneixement i dotada de 8,5 milions d’euros, està dirigida a tots els col·lectius del sector turístic que no van poder ser atesos amb la primera línia d’ajuts publicada el passat 15 d’abril, i que continuen necessitant la implicació urgent del sector públic per fomentar la seva recuperació.

Amb la publicació d’aquesta ordre es donen a conèixer els requisits i les condicions que cal complir per poder ser adjudicatari d’un ajut. Disposeu de les bases complertes en aquest enllaç.

 

L’INGRÉS MÍNIM VITAL ES POT SOL·LICITAR DES D’AQUEST DILLUNS

Aquest dilluns 15 de juny s’inicia el termini per a sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la nova prestació aprovada pel Govern espanyol per a «reduir el nivell de pobresa i exclusió», segons ha informat el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La sol.licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social i, quan la situació sanitària ho permeti, també es podrà efectuar en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS).

Les sol·licituds que es presentin durant els tres primers mesos seran reconegudes amb efecte retroactiu des del primer de juny. Després d’aquest termini, el dret a la prestació de l’Ingrés Mínim Vital neix a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

Els sol·licitants que resultin beneficiaris de la nova ajuda rebran un SMS de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Així mateix, a través d’una eina de simulació es pot comprovar si es compleixen els requisits per accedir a aquesta prestació, i hi ha habilitada una línia de telèfon per a fer consultes concretes (900 20 22 22), que la setmana que començarà a funcionar també en horari d’horabaixa.

L’INSS reconeixerà d’ofici la prestació a gairebé 75.000 famílies que ja reben l’assignació de menor a càrrec i que compleixen amb els requisits establerts en la Llei. Aquests beneficiaris rebran un SMS i una resolució on s’explica la seva concessió. A més, han de percebre el primer pagament de l’Ingrés Mínim Vital el proper 26 de juny, gairebé un mes abans del que corresponia.

L’Ingrés Mínim Vital estableix un nivell de renda garantible diferent per a cada tipus de llar i completarà les rendes preexistents (entre altres, les salarials), fins a aquest llindar garantit per a cada tipologia que, en el cas de les llars unipersonals, és de 5.538 euros a l’any, l’equivalent a una pensió no contributiva, que es distribuirà en dotze pagues.

Documentació a presentar.

 • Acreditació de la identitat (DNI / NIE)

 • Acreditació de la residència legal a Espanya des de fa més d’un any

 • Certificat d’empadronament col·lectiu i històric on constin totes les persones i dates empadronades al domicili, i la data d’antiguitat. 

 • Llibre de família que acrediti la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.

 • Declaració responsable d’ingressos i patrimoni

 • Altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guarda i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci …)

Altres enllaços a l’Institut Nacional de la Seguretat Social sobre l’IMV

Preguntes freqüents sobre l’IMV (ENLLAÇ)

Document de sol.licitud de prestació de l’Ingrés Mínim Vital (PDF)

Model normalitzat de representació (PDF)

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL LLOGUER D’HABITATGES 2020

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament de lloguer per a l’any 2020. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 3 de juliol.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre tramita aquests ajuts a nivell de la comarca, a excepció del municipi de Tortosa. Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Com sol·licitar l’ajut?

– Podeu presentar la sol·licitud de forma telemàtica en aquest enllaç. Recordeu que necessitareu identificar-vos amb l’idCAT, us podeu donar d’alta aquí. Per qualsevol dubte podeu contactar amb el departament d’informàtica del Consell Comarcal del Baix Ebre 977445308.

– Presencialment. Haureu d’omplir la sol·licitud, signar-la, adjuntar la documentació necessària i portar-la a la recepció del Consell Comarcal del Baix Ebre. Si teniu algun dubte podeu contactar amb habitatge@baixebre.cat.

Documentació necessària

– Còpia del DNI o NIE de tota la unitat de convivència i en cas de menors sense DNI o NIE el llibre de família.

– Còpia del contracte de lloguer on especifique la fiança que ha entregat i el nº compte del propietari/a.

– Si hi ha algun carnet de discapacitat, família monoparental, família nombrosa.

– Els rebuts de lloguer pagats de 2020 fins avui.

– A la sol·licitud anirà un full on s’haurà de posar el Nº compte de qui demana l’ajut de lloguer per cobrar i cal que el banc us pose el segell.

L’horari d’atenció amb cita prèvia per casos excepcionals és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres (excepte els dijous). Si només és vol deixar la sol·licitud o documentació es pot fer al Registre General del Consell Comarcal de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.

SOL·LICITUD PER AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 2020/2021 CCBE

Sol·licituds per usar el servei de transport escolar 2020/21

Fins al 31 de juliol podeu presentar de forma telemàtica la sol·licitud per utilitzar el servei.

Us haureu d’identificar amb certificat digital o idCAT mòbil.

Del 7 al 10 de setembre es podrà fer la sol·licitud presencialment al Registre del Consell Comarcal, en el cas d’aquelles famílies que no disposen de mitjans per fer-ho telemàticament.

AJUTS AL LLOGUER PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d’ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer dirigida a famílies amb dificultats econòmiques a causa de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’ajut es concedirà per un màxim de 6 mensualitats de renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020. Aquests, s’atorgaran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent i fins a exhaurir el pressupost.

Requisits principals per accedir-hi:

– Trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19 que es pugui acreditar (ERTO, pèrdua d’ingressos…)

– Les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics han d’igualar o superar el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

– La persona sol·licitant ha de tenir la residència legal a Catalunya, ser titular d’un contracte de lloguer i que aquest constitueixi el seu domicili habitual, sense superar l’import màxim de 900€.

– Acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

– Complir amb les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social.

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de setembre de 2020.

La presentació de les sol·licituds ha de ser preferentment telemàtica a través de mitjans electrònics. Tot i que també s’ha posat en funcionament un número d’atenció telefònica: 900 922 841 per tal de rebre assessorament.

 

AJUTS PER ALS USUARIS DEL CENTRE DE DIA DE CAMARLES

Des del mes de novembre les persones depenents que assisteixen al Centre de Dia de la nostra població es poden beneficiar de la prestació vinculada al servei. Es tracta d’una ajuda econòmica per pagar part del cost del centre de dia.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària de Camarles informaran a totes aquelles persones que vulguin saber les ajudes econòmiques que poden obtindre per tal d’anar al Centre de Dia.

PRIMER CONGRÉS DE DONES DEL BAIX EBRE

El Consell Consultiu de les Dones, òrgan de participació ciutadana del Consell Comarcal del Baix Ebre, va convocar la celebració del I Congrés de Dones del Baix Ebre, que es va celebrar el passat 19 de novembre a Tortosa amb la participació de representants de totes les Associacions de Dones de la comarca. Aquesta acció forma part del  Pla Comarcal, que és una eina que proposa accions per fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes amb l’objectiu d’aconseguir una igualtat real.

Aquest primer congrés tenia com objectiu reivindicar el treball, molts cops menystingut, que han protagonitzat les dones del Baix Ebre en el transcurs dels segles XIX i XX. En el marc del Congrés es va presentar l’exposició “Més enllà del silenci: oficis i dones rellevants del Baix Ebre”, promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre, que pretén divulgar uns treballs, alguns dels quals ja oblidats i altres mal considerats irrellevants, que formen part de la història de les dones del Baix Ebre. Aquesta exposició, de caràcter itinerant, arribarà al públic gràcies al treball de camp fet per les Associacions de Dones de la comarca i les tècniques de l’ens comarcal que s’han entrevistat amb les protagonistes d’aquests oficis o els seus familiars per  tal de recopilar la informació i el material gràfic. En la recerca de fotografies antigues també ha col·laborat l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.

Durant la celebració del Congrés, una representant de cada Associació de Dones de la comarca va exposar la seva aportació a aquest treball de recerca antropològica, que es presenta en forma d’exposició amb fotografies. L’Associació de Dones de Camarles i els Lligallos ha realitzat el seu treball homenatjant a tres dones del nostre municipi pel seu caràcter emprenedor.

La primera d’elles la Sra. Enriqueta Subirats Martí qui va crear el primer taller de confecció a Camarles. Amb aquesta iniciativa va donar l’oportunitat a moltes dones del delta, a deixar de realitzar tasques vinculades amb el cultiu de l’arròs i poder aprendre un nou ofici: modista o cosidora.

La segona és la Sra. Mª Cinta Comí Cabrera qui, després d’haver fet un curs a Barcelona, reparava mitges treballant a casa seva amb una màquina Witos i fil de nylon. Un ofici completament desaparegut avui dia.

La tercera és la Sra. Maria Bertomeu coneguda com “la Paula“ qui, juntament amb el seu marit, l’any 1910 va fundar la primera carnisseria.

Al Congrés hi van assistir, com a representants de l’Associació de Dones de Camarles i Lligallos: Mercè Pons i Maria Cinta Comí Cabrera, acompanyades per l’alcalde de la corporació municipal el Sr. Ramón Brull Melich i la regidora Bàrbara Curto Camisón que va ser l’encarregada d’exposar aquest magnífic treball de recerca realitzat des de l’Associació de Camarles i els Lligallos.