23/02/2022 – CRÒNICA DEL PLE: LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2020

El Ple de l’Ajuntament de Camarles ha celebrat el 23 de febrer la sessió ordinària corresponent. Durant el Ple se dona compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020. El resultat pressupostari ha estat negatiu i s’adopta reduir les despeses en el pressupost de l’exercici 2021 per import equivalent al romanent de tresoreria negatiu. S’informa de l’esmena que s’ha fet per l’error amb la informació tramesa en el punt 4.2 i el 4.3.

Un cop informat els membres del Ple es dona per finalitzat.