Camarles.cat

CONVOCATÒRIA DE PERSONAL

BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL “OPERARI/ÀRIA DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS” DE L’AJUNTAMENT DE CAMARLES – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER MÀXIMA URGÈNCIA.

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “operari/ària de neteja de les instal·lacions municipals”, nivell de titulació “graduat escolar”, grup E, subgrup Agrupacions Professionals, sistema selectiu concurs de valoració de mèrits, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Camarles.
El personal que formarà part d’aquesta borsa serà seleccionat mitjançant concurs de valoració de mèrits, torn lliure.

A continuació es publiquen les bases.

El termini de presentar les sol·licituds finalitza en cinc dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació al BOPT Butlletí Oficial Provincia Tarragona.

El termini per presentar la documentació i la sol·licitud és del 27 d’octubre al 3 de novembre de 2021.

Anunci publicació de la llista provisional persones admeses i excloses.

Anunci publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

CONVENI ENTRE PORTALENT I FUNDACIÓ GENTIS

WhatsApp Image 2021-04-01 at 09.11.42

L’Ajuntament de Camarles, a través del servei d’ocupació PorTalent i mitjançant un conveni amb la Fundació Gentis, ha contractat una persona amb el programa Serveis Integrals d’Orientació Acompanyament i Suport (SIOAS), subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu, per una durada de 12 mesos. Aquest facilita l’atenció individualitzada i orientació a persones amb discapacitat física, intel·lectual i/o sensorial, amb l’objectiu que trobin feina al mercat ordinari.

El SIOAS es planteja com un servei tutoritzat especialitzat que té en compte les circumstàncies personals i professionals de la persona usuària per determinar les seves capacitats i interessos i gestionar la seva trajectòria de formació, de recerca de feina o de posada en pràctica d’altres iniciatives professionals.

BORSA DE TREBALL DE GERICULTORS/ES

Atesa la situació derivada de l’epidèmia del coronavirus SARS-COV-2 i a efectes de garantir el personal per a la cobertura en centres residencials i centres diürns d’atenció a gent gran, el CSC ofereix una borsa de treball de gericultors/es.

Tasques a desenvolupar:

 • Donar suport a l’equip interdisciplinari en la recepció i acollida de les noves persones usuàries col·laborant en l’adequació del pla de cures individualitzat.

 • Mantenir la higiene personal de les persones usuàries.

 • Proporcionar i administrar els aliments al resident facilitant la ingesta en aquells casos que ho requereixin.

 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d’acord amb la seva preparació tècnica li siguin encomanats.

 • Ajudar a l’usuari i usuària en la realització d’activitats i exercicis per facilitar el manteniment i millora de les capacitats físiques i motores.

 • Col·laborar amb el tècnic en activitats socioculturals (TASOC) en l’animació i dinamització de la vida diària de la Institució.

 • Donar suport i estimular la comunicació de les persones usuàries afavorint el seu desenvolupament diari i la seva relació social

 • Efectuar la neteja i manteniment dels estris dels usuaris, col·laborar en mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia, encarregar-se de la roba personal dels usuaris i fer els llits en funció de les necessitats de cada usuari d’acord amb els criteris de qualitat establerts.

 • Confidencialitat sobre la patologia i el pla de cures individualitzat, així com, qualsevol cosa referent a la seva intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat de professionals dels quals depenguin directament.

Requisits

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. Persones que no posseeixin l’esmentada formació, però amb vocació dins de l’àmbit d’atenció a la gent gran. Aquestes persones se li farà una formació en les competències bàsiques per poder exercir les seves funcions.

S’ofereix:

 • Contracte laboral de durada determinada

 • Retribució segons conveni

 • Es facilitaran Equips de Protecció Individual (EPI) en compliment amb la Llei de prevenció de riscos laborals

Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a l’adreça: rhumans@consorci.org indicant disponibilitat horària i zona geogràfica.