31/01/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT APROVA EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021

El Ple municipal ha aprovat compte general de l’exercici 2021 amb 7 vots favorables (3 de la Veu del Poble, 3 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita) i 3 abstencions (JUNTS) amb un balanç de situació d’un actiu de 10.077.007,79 euros i un passiu de 10.077.007,79 euros i un resultat de 3.369,63 euros.

El Ple, també, va aprovar una moció del grup municipal JUNTS, per a garantir el compliment del fons nuclear. Es va aprovar per la majoria dels grups.

D’altra banda, va aprovar per majoria dels grups un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament del 2,5% per a l’any 2023, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022, en temes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant perquè fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.

L’anterior amb el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Finalment, als informes de l’alcaldia, l’alcalde va informar del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques, del pla zonal de carreteres Diputació 2020-2025 i de la problemàtica dels terrenys adjacents al cementiri.