Camarles.cat

07/07/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PROGRAMACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE CAMARLES

El ple municipal es va reunir en sessió extraordinària d’urgència el 7 de juliol per la urgència en fer la votació de la programació cultural i taurina de les festes majors de Camarles per aquest 2021.

El ple va començar amb l’aprovació de l’acta anterior per unanimitat i es va fer lectura de la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de la Festa Major de Camarles 2021, que va ser aprovada per unanimitat per tots els membres del Ple.

15/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: ELECCIÓ DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ

A la sessió del ple extraordinari del dimarts 15 de juny de 2021 s’ha procedit a la votació del nou alcalde/ssa, una vegada presentades les candidatures.

Després de l’escrutini i recompte de vots, es proclama el Sr. Ramon Brull Melich com a alcalde de Camarles amb 8 vots.

Acte seguit el nou alcalde, fa el seu discurs amb els següents termes:

” Tinc l’immens honor de dirigir aquestes paraules com a alcalde de Camarles i Lligallos; us vull dir que a hores d’ara no em canviaria per cap persona del món. En acabar aquest mandat, farà 15 anys que hi soc en aquesta casa, sempre amb responsabilitats de govern. Aquí he passat una bona part de la meva vida. Gairebé em sento com a casa. Sempre he intentat treballar de manera honesta i penso que en molt de sentit comú; he realitzat molts de projectes i d’altres que no veuran mai la llum, però sempre amb la intenció de millorar la vida dels nostres veïns/nes.

Encara recordo la primera vegada que vaig ser regidor, la il·lusió i la responsabilitat de correspondre a les expectatives dipositades en mi, no en vaig dormir. Una il·lusió de gairebé 15 anys, però tot té un principi i un final. Aprofito per a comunicar que en acabar aquest mandat, jo també acabo. Serà el final d’una etapa molt bonica de la meva vida i de la qual em sento orgullós. No tornaré a presentar-me a unes eleccions municipals. Sols em resta dir als meus companys de la Veu del Poble, que podran comptar amb mi si els fa falta.

Hem tingut un any difícil, una pandèmia que encara estem patint, que ens ha trastocat les nostres vides. Afortunadament, a poc a poc estem sortint d’aquest mal son. Una pandèmia que ens ha fet fràgils i vulnerables, i que alguns dels nostres veïns han patit les conseqüències. A tots ells i als seus familiars una forta abraçada.

Tinc la mirada posada en els problemes veïnals, que sempre són immediats, i això comporta de
solucions ràpides, on la planificació ha de ser fonamental. Estimats veïns, podeu estar segurs que la meva implicació i la meva feina estaran destinats a millorar en la mesura de lo possible la nostra vida. Faré el possible perquè torneu a tenir confiança en la política municipal.

Per acabar, uns agraïments:

Primer, als meus companys de “La Veu del Poble”, i en especial pel vostre suport i confiança en la meva persona. A les persones també que amb el seu vot han fet possible aquest dia. Als regidors que han dipositat en mi la seva confiança i als que no, els agraeixo la feina del dia a dia. Als treballadors de la casa: vosaltres sou la imatge del nostre estimat ajuntament, us demano que continueu amb la correcció, actitud i atenció com fins ara.

I finalment, a la meva família, com deia al principi, aviat seran 15 anys d’activitat política; ells saben de primera mà la meva implicació, compromís i dedicació.”

Un cop finalitzat el discurs per part de l’alcalde, la regidora Sra. Zaragoza, en veure que no es donava paraula als representants dels grups municipals, com en anteriors ocasions s’havia fet, va intervenir per a desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa.

11/06/2021 – CRÒNICA DEL PLE: CONVENI CESSIÓ D’ÚS ERMITA DE LA GRANADELLA

La sessió plenària de l’11 de juny, de caràcter ordinari, es va iniciar amb la informació dels diferents decrets de la presidència, Juntes de Govern i de la sentència 1521/2021 del TSJC del Sr. B.M contra l’Ajuntament de Camarles.

La sessió va continuar amb la votació per a l’adhesió al contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que va ser aprovada per unanimitat.

Tot seguit, es va celebrar la votació de la proposta d’inici de la resolució del conveni de cessió de l’ús de l’ermita de la Granadella, on vuit vots van ser favorables i tres en contra. La Sra. Zaragoza argumenta el vot en contra del seu grup, manifestant que el conveni que teníem era un bon conveni, que en l’àmbit cultural afavoria al municipi, afegeix que en unes altres condicions s’hauria arribat a un consens.

Intervingué l’alcalde Sr. Navarro (ERC) per a dir que el finançament, no és un bon finançament, ja que es queda curt i que el fet que el pinar no sigui per a ús públic, no fa interessant el conveni.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza (Junts) per a dir que entén que el Vallat és una protecció, no un impediment, però cadascú ho entén de diferent manera.

Per la qual, s’acorda al Ple incoar el procediment per acordar la resolució del conveni de cessió d’ús de l’Ermita (Capella) de la Granadella, entre l’Ajuntament de Camarles i els germans Isasi Rovira, Gloria González Zapatero, els germans Rovira Blanes i els hereus de Ramón Rovira Blanes, atès que la cessió d’ús es refereix exclusivament a la capella i no al terreny que la rodeja i també per la impossibilitat d’obtenir un bon finançament consolidat per a la reparació de l’immoble.

Aprovació Compte General 2019

La sessió va continuar amb l’aprovació del Compte General 2019 amb vuit vots favorables (4 vots ERC, 3 vots LA VEU DEL POBLE i 1 vot REGIDORA NO ADSCRITA) i tres abstencions (JUNTS).

Aprovació inicial del pressupost general i plantilla orgànica 2021

El plenari aprovat amb els vots d’ERC, LA VEU DEL POBLE i la regidora NO ADSCRITA, en contra JUNTS el pressupost general per a l’exercici 2021.

Moció al plenari

S’ha aprovat la moció del grup Junts per Camarles i Lligallos per a debatre en el proper Ple la venda de patrimoni de l’Ajuntament previst al pressupost. Hi ha votat a favor els tres membres de JUNTS i dos membres d’ERC, en contra, els tres membres de LA VEU DEL POBLE i tres abstencions de dos membres d’ERC i la regidora NO ADSCRITA.

El plenari acorda, que es tingui en compte i es valori la possible ubicació del tanatori al polígon industrial i una altra ubicació disponible que seria al costat del cementiri. A més a més, que es porti a consulta de la ciutadania la ubicació de la construcció del tanatori municipal.

Renúncia del Sr. Josep Antoni Navarro com a alcalde

El ple municipal pren coneixement de la renúncia del senyor Josep Antoni Navarro Serra, exposant “Que amb data 26 de maig de 2019 es van celebrar les eleccions municipals, a les quals vaig formar part de la llista del Grup Polític ERC-AM.

Que vaig prendre possessió del càrrec de regidor el dia 15 de juny de 2019, després de complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i vaig prendre possessió del càrrec d’alcalde el dia 15 de juny de 2019, després d’haver estat presentada la candidatura com a cap de partit i havent estat triat en votació secreta realitzada pels regidors i regidores de l’Ajuntament de Camarles.

Que per complir el pacte de l’actual Equip de Govern, manifesto la meva decisió de renunciar al càrrec d’alcalde que ocupo en l’Ajuntament de Camarles, sense renunciar per això a la meva condició de regidor.”

Aprovació de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous de les festes majors dels Lligallos 2021

S’ha aprovat per unanimitat el programa taurí i els actes per a la celebració de la Festa Major dels Lligallos 2021 que se celebraran al juny.

Per finalitzar el ple al torn de precs i preguntes, la Sra. Bàrbara Curto (JUNTS) intervingué per a dir que el Casal Camarlenc al municipi té un valor immens, considera que el teatre és cultura, però també ho és el ball. Com a veïna del poble fa el prec de poder continuar gaudint del Casal i del seu ús com fins ara i que es porti a votació popular qualsevol altre ús que se li vulgui donar ( auditori etc….)

El regidor Sr. Miguel Olid, preguntà a l’alcalde, a qui s’havia proposat per a fer els bous al Lligallo?
Contestant l’alcalde que no s’havia suggerit a ningú, que de moment tenim dues propostes, i si al final s’autoritzen els bous, estudiarem les propostes i llavors decidirem.

Intervingué novament el regidor Sr. Miguel Olid per a preguntar si hi havia algun document signat amb el ramader, contestant l’alcalde que de moment no hi havia res signat.

El regidor Sr. Olid, es manifesta en el sentit de dir que espera una contesta de l’alcalde en aquest tema.

22/04/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLA DE SANEJAMENT FINANCER DEL PERÍODE 2021-2026

El ple extraordinari del 22 d’abril, va tenir com a punt únic el Pla de sanejament dinancer del període 2021-2026.

Ja dins l’ordre del dia, la sessió va arrencar amb l’aprovació de l’acte del mes de març. Tot seguit es va votar el Pla de sanejament financer del període 2021-2026, on vuit vots van ser favorables (ERC, La Veu del Poble i regidora No Adscrita) i 3 en contra (Junts).

En el torn d’explicació de vot, la portaveu de Junts la Sra. Zaragoza, ve expressar que el punt segon de la proposta, considera que seria interessant revisar bé les inversions proposades al PAM, ja que si bé aquestes són finançades per subvencions de la Diputació, també és cert que l’Ajuntament ha de finançar la resta amb fons propis i atesa la situació financera municipal actual: “amb un estalvi net negatiu, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals amb signe negatiu i un període de pagament global a proveïdors superior a trenta dies, tal com es diu a la memòria del “Pla de Sanejament Financer” seria convenient pensar a fer inversions sostenibles, replantejar aquestes inversions i destinar més a despesa ordinària.

També veu que al capítol sis d’ingressos es contempla la venda de béns patrimonials, parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, amb uns ingressos de 98.256,30 Euros i com a contrapartida una despesa d’inversió per a l’execució de la xarxa elèctrica, considera també que s’hauria de replantejar aquesta inversió.

Intervingué l’alcalde, Sr. Navarro (ERC) per a dir que es podria intentar fer replantejaments, però que seria difícil tornar enrere, ja que el PAM 2021 està definitivament aprovat.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza per a dir que el pressupost 2021 encara no està aprovat i es podria replantejar, per exemple la inversió del casal 1a Fase, amb un cost de 236.194,00 Euros i una subvenció de 224.384,30.

Intervingué la regidora d’hisenda Sra. Mora (ERC) per a dir que respecte a la venda de patrimoni, la parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, ja s’arrossega des de l’any 2018 perquè ja figurava al pressupost municipal i llavors existia un desequilibri entre els ingressos i la despesa, i per tant un dèficit que s’arrossega d’abans.

Un cop fetes les explicacions de vot, l’alcalde va donar per acabat el ple extraordinari.

15/03/2021 – CRÒNICA DEL PLE: AL·LEGACIONS ALS EMPLAÇAMENTS DEL PARC EÒLIC I SOLAR

El ple municipal acorda presentar al·legacions als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles.

El ple extraordinari del 15 de març, es va iniciar amb l’aprovació de tots els grups les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Camarles als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles. Ratificant el seu vot, la Sra. Zaragoza portaveu de Junts per Camarles i Lligallos, ja que el decret reflecteixi tot el que es va parlar a la reunió de portaveus. El Sr. Brull, de La Veu del Poble, ratifica el seu vot i manifesta el seu desacord amb el punt segon de la part dispositiva “Alternativa d’un altre emplaçament en una zona degradada vora l’Autopista AP7”.

La sessió va continuar amb l’aprovació per unanimitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. On fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO₂ en més del 40% per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en un termini màxim de dos anys, des de la data d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona.

Tot seguit, es va aprovar el conveni dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regularització de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat.

Els dos darrers punts van ser dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció “Celebració d’unes festes majors populars úniques” va ser aprovada per unanimitat, on l’alcalde, el Sr. Navarro intervingué per a dir que l’assumpte de les festes úniques és un tema important que necessita un consens municipal i que representa una forta despesa per a les arques municipals, amb un dèficit creixent any rere any. Que el resultat de la consulta popular no serà vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que és un assumpte que hem de debatre i sotmetre’l a la participació ciutadana.

La regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) manifesta que el seu grup s’adhereix a la moció, ja que és un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions municipals.

La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l’alcalde que donat que la consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l’alcalde que si, però que si el percentatge està molt dividit s’haurà de replantejar.

La regidora Sra. Curto Camisón considera, que s’haurà d’acatar i respectar el que digui el poble.

Intervingué el regidor Sr. Brull (La Veu), per a dir que és molt important saber l’opinió de la gent, i el que pensi la gent s’haurà de respectar. És un tema que genera polèmica i és la millor fórmula per a sortir de dubtes.

La segona “Moció de suport a l’amnistia” , va ser aprovada per deu vots favorables i una abstenció.

El grup La Veu del Poble va presentar la moció “Para la defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” promoguda per les entitats d’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la federación española de toros de cuerda i la euskalzezenzale elkartea, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Per acabar la sessió, l’alcalde va fer lectura dels informes d’alcaldia. El primer la sol·licitud d’un pacte de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel deteriorament dels camins municipals pel pas de camions de gran tonatge. El segon vas ser per informar que pròximament hi haurà una reunió amb els alcaldes per tractar els bous a la Festa Major. I per últim, la nova regulació del trànsit davant de l’Ajuntament, per part de la Diputació de Tarragona.

25/02/2021 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE RETIRA LA CONSULTA DEL CANVI DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL

El ple municipal ordinari del dijous 25 de febrer va aprovar, amb els vots de l’equip de govern, retirar la consulta popular del canvi de nom del camp de futbol “Pla de Barra” pel nom del Sr. Josep Bellés Royo, per respectar la voluntat de la petició de la família.

Per unanimitat el Ple aprova encarregar a la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni, la gestió informatitzada del padró d’habitants.

Durant el transcurs del ple municipal, també es va aprovar per unanimitat un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, funcionaris, laborals i persones eventuals del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquests, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. Aquest increment serà amb efectes a partir de l’1 de gener.

Per acabar, l’alcalde va informar de la futura signatura del conveni interadministratiu de cooperació entre els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regulació de la contractació conjunta del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat, amb un contracte per a dos anys amb possibilitat de pròrrogues per a dos anys més.
El segon punt d’informes d’alcaldia, tracta sobre els avantprojectes de Parc Eòlic Vandellòs II i el Parc Solar a Camarles, on l’alcalde proposa una reunió amb els portaveus dels grups polítics per tractar aquest tema tan important i poder consensuar entre tots les al·legacions de rebuig als avantprojectes esmentats anteriorment.

21/01/2021 – CRÒNICA DEL PLE: UNANIMITAT EN L’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA

ple taula delta

Unanimitat de tots els membres del Ple per lluitar contra la regressió del Delta de l’Ebre

Tots els ajuntaments que formen part de la Taula de Consens pel Delta (Amposta, Sant Carles de La Ràpita, l’Aldea, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i l’Ampolla) i les dues comunitats de regants van celebrar este dijous al vespre un plenari monogràfic en cadascun dels municipis per aprovar una declaració que sorgeix un any després del temporal Glòria a causa de la manca d’acció per part de les administracions competents i la manca d’ajudes rebudes.

La declaració aprovada pels ajuntaments obre la porta a iniciar la defensa legal del Delta de l’Ebre si segueix la inacció per part de les administracions competents, com també enceta les gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d’infracció comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l’Ebre.

En este sentit, la Taula de Consens segueix denunciant la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les administracions en la implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció de nous escenaris catastròfics, i reclama de manera immediata una nova declaració d’emergència davant dels efectes del nou temporal Filomena i la corresponent actuació coordinada entre l’estat i la Generalitat.

20/01/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLE EXTRAORDINARI PER A LA FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS

Ja es coneixen els membres de les meses electorals per a les eleccions del 14 de febrer.

El sorteig per designar els responsables de les meses electorals de cara les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer ha tingut lloc aquest dimecres al matí a través d’un ple extraordinari. L’Ajuntament ja ha començat a notificar als ciutadans i ciutadanes que han estat designats per formar part de les meses electorals.

Aquests rebran també un manual d’instruccions on s’expliquen quines seran les funcions que hauran de dur a terme durant la jornada electoral. 

En total s’han elegit més de 100 ciutadans i ciutadanes per a formar part de les 4 meses electorals com a presidents, vocals o suplents. 2327 ciutadans/es tindran dret a vot en aquests comicis.

30/12/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE TANCA L’ANY INFORMANT DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat aquest 30 de desembre, ha donat compte del Pla anual de control financer elaborat pel departament d’intervenció, per a l’exercici 2020.

S’aprova la modificació no substancial dels estatuts de la Taula de Consens pel Delta, acordant:

1r- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la proposta.

2n- L’acord d’adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se’n presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament l’adhesió es remetrà l’acord a l’Associació Taula de Consens pel Delta, als efectes oportuns.

3r- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.

4t- Designar representant de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta al Sr. Josep Antoni Navarro Serra, alcalde-president.

5è- Notificar el present acord a la resta de municipis i els membres de l’Associació.

6è- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Navarro Serra, per signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.”

El Ple acorda donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula de Consens pel Delta i facultar a l’alcalde per signar la modificació dels estatuts als efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.

Capítol II. Article 4 – Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions.

1. Són membres fundadors de l’Associació Taula de Consens Formen part pel Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant els seus Alcaldes i presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per part de cada òrgan dels esmentats.

2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

  2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.”

Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i per tant l’Ajuntament de Camarles com ma membre de l’Associació de la TAULA DE CONSENS PEL DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació sense que això suposi un tràmit de modificació dels esmentats estatuts aprovats definitivament.

24/11/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE EXTRAORDINARI URGENT REBUTJA LES LÍNIES PRESENTADES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA DEL DELTA

El Ple de l’Ajuntament de Camarles aprova per unanimitat la ratificació de la urgència i aprova per la unanimitat dels onze regidors i regidores pressents a la sessió la moció de la Taula de Consens pel Delta per rebutjar “L’estratègia Delta” del govern espanyol.

ACORD:

1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Camarles a les línies presentades de l’Estratègia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el repte demogràfic, i prenguin com a base el Pla Delta consensuat des del territori.

2- Traslladar l’aprovació d’aquesta moció a la Taula de Consens, a efectes que també ho comuniqui a les entitats adherides perquè en el termini d’una setmana prenguin també aquest acord i el facin públic.

3- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, a la presidència del govern de l’estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als respectius grups parlamentaris.