14/06/2023 – CRÒNICA DEL PLE: COMIAT DELS REGIDORS I REGIDORES

Els regidors i regidores s’acomiaden del mandat a la sessió ordinària del Ple Municipal.

En el dia d’ahir, 14 de juny, es va celebrar la sessió ordinària del Ple municipal a les 13:15 hores. En aquesta reunió, es van tractar diversos punts importants per a la gestió del municipi.

Els primers punts de l’ordre del dia van ser la lectura i aprovació de les actes anteriors de data 6 de març, 20 d’abril i 2 de maig de 2023, que van ser aprovades per unanimitat pels membres del Ple.

A continuació, l’alcalde Sr. Brull va donar la paraula als regidors sortints d’aquesta legislatura perquè expressessin les seves paraules d’acomiadament i agraïment.

La Sra. Montserrat Bonet Caudet va aprofitar l’oportunitat per acomiadar-se i expressar el seu orgull envers tots els habitants dels pobles de Camarles i els Lligallos. Va agrair la implicació i participació en els actes realitzats durant els últims anys i va destacar el suport dels treballadors de l’Ajuntament i de la seva família.

La Sra. Verónica Villa Gonzàlez va agrair la disposició dels treballadors municipals, la brigada i els tècnics, així com l’oposició per la seva col·laboració. Va expressar el seu agraïment especial a l’equip de govern i al Sr. Ramón Brull per la seva confiança.

El Sr. Miguel José Olid Bertomeu va anunciar la seva sortida com a regidor de l’Ajuntament de Camarles. Va destacar el seu honor i privilegi d’haver format part d’aquest equip de govern durant 4 anys i va agrair el suport i confiança rebuda durant el seu mandat.

La Sra. Marta Mora Verges va agraïr als treballadors i tècnics municipals per la seva implicació en la gestió municipal, amb un agraïment especial als col·legues amb qui ha treballat estretament.

La Sra. Sandra Zaragoza Vallés va expressar el seu agraïment a tots els membres de l’Ajuntament per la seva dedicació i servei públic al municipi durant aquesta legislatura.

El Sr. Estanislao Martínez Puig va donar les gràcies a tots i va posar de manifest el seu compromís amb el municipi durant el seu mandat com a regidor.

Finalment, l’alcalde en funcions, Sr. Ramón Brull Melich, va destacar la importància de prendre decisions responsables com a alcalde i va desitjar sort al proper equip de govern que assumirà el càrrec. Va fer balanç positiu de la gestió realitzada durant els últims anys, malgrat els desafiaments econòmics i les circumstàncies imprevistes com la crisi del COVID-19 i els fenòmens meteorològics adversos. Va destacar els esforços per diversificar l’economia local i va instar al nou govern a continuar amb aquesta planificació per assegurar un futur prometedor per al municipi.

Ara, amb la conclusió d’aquest mandat, es dona pas al nou equip de govern que haurà de continuar treballant pel bé comú dels habitants de Camarles i els Lligallos.

02/05/2023 – CRÒNICA DEL PLE: SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Ajuntament de Camarles celebra la sessió ordinària del Ple municipal

Camarles, 2 de maig de 2023 – L’Ajuntament de Camarles ha celebrat avui la sessió ordinària del Ple municipal, en la qual s’han tractat diversos punts d’interès.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat l’aprovació de les actes anteriors.

Seguidament, s’ha informat el Ple sobre la dació de comptes dels decrets de la presidència del núm. 11 al núm. 109.

A continuació, s’ha realitzat el sorteig dels membres de les meses electorals per a les pròximes eleccions que tindran lloc el 28 de maig de 2023.

També s’han aprovat per unanimitat els models de declaració de registre d’interessos, béns i drets patrimonials, així com els models de declaració d’interessos d’incompatibilitat i activitats relacionades amb interessos econòmics.

En el punt número set, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Municipal per incloure una antiga granja, una casa de masovers i una bassa a la finca Mas Antic, propietat dels germans Pons Ferré.

A més, s’ha aprovat per unanimitat la declaració especial d’interès i utilitat municipal de l’obra feta a l’IES Camarles, que consisteix en la substitució d’una caldera per un sistema d’aerotèrmia alimentat amb energia solar fotovoltaica i la millora energètica a l’institut.

El Ple també ha acordat adherir-se al pacte d’alcaldes per l’energia i el clima, una iniciativa europea per lluitar contra el canvi climàtic i promoure polítiques energètiques sostenibles.

En relació amb les festes majors de Camarles i els Lligallos, s’ha aprovat la programació dels diferents actes tradicionals amb bous.

En els informes d’alcaldia, s’ha destacat la sol·licitud d’un informe als departaments d’intervenció i urbanisme respecte a l’obra del carrer Sant Joan dels Lligallos. S’ha informat que l’informe d’intervenció és clar i que l’informe d’urbanisme recorda que el Pla Director del Clavegueram recomana la substitució de les canonades de fibrociment per canonades de plàstic de major diàmetre.

Finalment, s’ha informat sobre la documentació rebuda referent a un procés judicial d’execució hipotecària contra Olivarera del Baix Ebre, S.C.C.L. L’Ajuntament està seguint de prop aquest procés.

Amb aquestes decisions preses en la sessió del Ple municipal, l’Ajuntament de Camarles continua treballant per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i promoure un desenvolupament sostenible en el municipi.

20/04/2023 – CRÒNICA DEL PLE: ADEQUACIÓ DEL CARRER SANT JOAN DELS LLIGALLOS

Sessió Extraordinària del Ple Municipal per l’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil

El 20 d’abril de 2023, a les 13:30 hores, es va celebrar una sessió extraordinària del Ple Municipal per abordar el tema de l’adequació de part del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil.

En aquesta sessió, l’alcalde Sr. Ramón Brull va donar la paraula a la portaveu del grup municipal de JUNTS per Camarles i Lligallos, Na Sandra Zaragoza, perquè llegís la sol·licitud de convocatòria del ple extraordinari.

La regidora va manifestar que el projecte d’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil havia estat presentat a la convocatòria de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024. En la votació anterior, el grup s’abstingué i va destacar la falta de solució als problemes del clavegueram, els pals, el cablejat de llum i les instal·lacions de telefonia.

El cost total de l’obra era de 491.280,95 €, amb una subvenció de 370.000,00 €. No obstant això, per resolució definitiva de la Generalitat de Catalunya, la subvenció final consolidada va ser de 190.000,00 €.

A més, es va destacar que el cost de l’obra s’havia incrementat aproximadament un 18%, arribant a 580.000,00 €. Això suposava una base imposable de 408.029,00 € després de descomptar la subvenció del PUOSC.

En una reunió amb els veïns afectats pel projecte, es va informar que el cost total de l’obra seria de 580.000,00 € i que el cost de redacció del projecte executiu seria de 18.029,00 €.

L’alcalde va explicar que l’ajuntament no podia assumir el cost total de l’obra sense l’aplicació de contribucions especials i que no podia acudir a un préstec per a inversions. Es va destacar la importància de complir amb els indicadors econòmics i amb el període mitjà de pagament a proveïdors.

Els veïns presents a la reunió van manifestar el vot en contra a l’execució del projecte i l’obra.

En conclusió, es va decidir que no es realitzaria el projecte executiu de l’adequació del carrer Sant Joan al Lligallo del Gànguil a causa dels problemes financers i les preocupacions dels veïns sobre els costos i els aspectes tècnics no resolts.

06/03/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT DECRETA SET DIES DE DOL

El Ple Municipal dona el condol per l’accident tràgic al Perelló

El Ple Municipal extraordinari urgent es va reunir el passat 6 de març a les 13:30 hores a la sala de plens amb l’objectiu de manifestar el condol de la Corporació Municipal pels fets ocorreguts el dia anterior. En aquest tràgic incident, tres joves del municipi van perdre la vida i un quart es troba en greu estat de ferit.

La urgència d’aquest ple va ser aprovar per unanimitat la declaració de set dies de dol a tota la població, així com expressar la més profunda condolença per aquesta pèrdua irreparable. L’alcalde va presidir la sessió i va realitzar una breu exposició detallant l’accident de trànsit ocorregut el diumenge 5 de març a la TV-3022, on el vehicle en què viatjaven els joves va caure per un barranc i s’incendia a l’alçada del quilòmetre 1 de la carretera TV-3022, en el terme municipal del Perelló i direcció Rasquera.

L’alcalde va destacar que aquest és el succés més tràgic viscut mai al municipi i que ha impactat profundament en tota la població, tenint en compte que tots els veïns estan estretament relacionats entre si. En aquest sentit, el Ple Municipal va acordar, per unanimitat, manifestar la condolença de la Corporació Municipal i declarar set dies de dol per honrar la memòria dels joves.

En finalitzar la sessió, l’alcalde va expressar el seu agraïment per les mostres de suport rebudes per part del Govern de la Generalitat, altres ajuntaments, institucions i entitats tant del municipi com del territori. Com a gest de respecte i record envers els joves i les seves famílies, es va sol·licitar un minut de silenci i un fort aplaudiment per part de tots els membres de la Corporació Municipal i el públic assistent.

31/01/2023 – CRÒNICA DEL PLE: L’AJUNTAMENT APROVA EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021

El Ple municipal ha aprovat compte general de l’exercici 2021 amb 7 vots favorables (3 de la Veu del Poble, 3 d’ERC i 1 de la regidora no adscrita) i 3 abstencions (JUNTS) amb un balanç de situació d’un actiu de 10.077.007,79 euros i un passiu de 10.077.007,79 euros i un resultat de 3.369,63 euros.

El Ple, també, va aprovar una moció del grup municipal JUNTS, per a garantir el compliment del fons nuclear. Es va aprovar per la majoria dels grups.

D’altra banda, va aprovar per majoria dels grups un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament del 2,5% per a l’any 2023, respecte a les vigents a 31 de desembre de 2022, en temes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant perquè fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.

L’anterior amb el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de destinació i pagues extraordinàries de juny i desembre del personal funcionari són per mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Finalment, als informes de l’alcaldia, l’alcalde va informar del programa d’incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques, del pla zonal de carreteres Diputació 2020-2025 i de la problemàtica dels terrenys adjacents al cementiri.

29/12/2022 – CRÒNICA DEL PLE: MANIFEST DIRIGIT AL CAC I PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 29 de desembre, una sessió extraordinària del ple municipal.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió per tractar les següents propostes: Enviar un manifesta al Consorci Audiovisual de Catalunya en rebuig als comentaris fets sobre el municipi al programa de TV3, moció presentada pel grup Junts per Camarles i Lligallos i la proposta d’aprovació de la modificació de crèdit.

Es fa lectura del manifest que la corporació municipal de Camarles enviarà al Consistori Audiovisual de Catalunya en rebuig respecte als comentaris fets sobre el municipi al programa “Està passant” de la televisió pública de Catalunya, TV3. Tots els grups municipals s’adhereixen al manifest.

Mocions

El grup municipal Junts ha presentat una moció arran el prestigi causat pel col·laborador de TV3. La moció ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble- FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions (ERC Camarles i Lligallos).

Modificació de crèdit

En aquesta sessió s’ha celebrat la votació de l’expedient de suplement de crèdit per transferència per al pressupost del present exercici, per import de 33.383,18 euros. La proposta ha estat aprovada per set vots favorables (La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos i la regidora No Adscrita) i 4 abstencions del grup d’ERC Camarles i Lligallos.

31/10/2022 – CRÒNICA DEL PLE: JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A I ORDENANÇA DE L’ÀREA D’AUTOCARAVANES

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest 31 d’octubre, una sessió ordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions relacionades amb el municipi.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat d’escollir un Jutge/ssa de Pau substitut/a del municipi, així com la necessitat d’aprovar l’ordenança regulador de l’ús de l’Àrea d’Autocaravanes. Després es dóna compte a la resta del Ple, d’un total de 56 decrets de la presidència.

Jutge/ssa de Pau substitu/a

Els membres del Ple ha dut a terme la votació secreta de les dues candidates que van presenta per ser Jutgessa de Pau substituta del municipi. El resulta de la votació: dos vots per a Judith Morales Prieto i nou vots a favor d’Estel Zaragoza Navarro, sent aquesta última la nova substituta de la Jutgessa de Pau.

Ordenances

En aquesta sessió s’ha presentat tres propostes, un de l’Àrea d’Autocaravanes i les altres, de les taxes de la llar d’infants i la piscina municipal.

La primera proposta fa referència a la desestimació de l’al·legació presentada per la Plataforma Estatal de Karavaning, P.E.K.A i s’aprova definitivament la modificació de l’ordenança per tots els grups.

La segona proposta fa referència a la modificació de la taxa de la llar d’infants municipal, per adequar-se a la Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que va establir el finançament a càrrec del departament competent en matèria d’educació de la part del cost del servei d’escolarització que satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle d’educació infantil, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llar d’infants municipals i és incompatible amb l’exigència del preu públic o taxa del servei d’escolarització per part de l’Ajuntament. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups.

La tercera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina municipal, que ha estat aprovada per unanimitat.

Programació Festa de la Segregació

En la sessió s’ha presentat la proposta de la programació i celebració de les festes tradicionals amb bous en motiu de la Festa de la Segregació, la qual ha estat aprovada per tots els grups.
Precs i preguntes
Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC Camarles i Lligallos ha preguntat sobre el Casal Jove, ja que molts usuaris s’han queixat per la manca de servei i aldarulls. L’alcalde li respongué que no té constància i que farà un estudi i a tenir en compte que no és el servei de la Biblioteca. El grup també ha preguntat sobre l’enrenou que va haver-hi amb la Comissió de Bous de Camarles.

El grup municipal Junts per Camarles i Lligallos ha preguntat com estava el tema de les obres de l’edifici del Mercat. Una altra de les preguntes ha estat sobre la demanda del grup d’ERC contra la regidora No Adscrita.

Continuant amb el grup de Junts, la portaveu ha preguntat si des de l’Ajuntament es farà alguna cosa amb el responsable d’estacionar la seua maquinària agrícola al solar municipal enfront del Viver d’Empreses. A més a més, el grup ha sol·licitat informació sobre la inspecció a l’Espai Municipal aquest 2022, si hi ha contractada alguna empresa en protecció de dades, i que està passant amb les instàncies del ciutadà que no s’han contestat.

En l’apartat de precs, el grup d’ERC ha manifestat que ha estat tot un encert porta l’aigua potable al barri de la Gravera. El grup Junts ha manifestat que s’ha assabentat que la màquina d’escombrar de l’Ajuntament està fent el buidatge a la zona dels pinets.

28/09/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DE LES MOCIONS

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.

01/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020

Aquest divendres, 1 d’abril, s’ha portat a terme una nova sessió ordinària del ple de la corporació municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió es pot veure a través del canal de Youtube del consistori i s’ha iniciat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al ple ordinari corresponent.

Dació de compte dels decrets de la presidència

Es dóna compte dels 49 decrets de presidència als membres del Ple.

Compte General 2020

L’Àrea d’Intervenció ha presentat la proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2020. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 4 de març al BOPT núm. 2022-1602.

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.093.509,73 euros, un passiu de 10.093.509,73 euros i un resultat de l’exercici de 62.373,89 euros.

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 62.373,89 euros.

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 2.337.604,34 euros, unes obligacions pendents de pagament de 744.788,12 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 84.987,26 euros.

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 8.365.793,66 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 8.446.665,71 euros.

Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 132.302,46 euros i s’arriba a unes existències finals de 171.846,48 euros La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

La proposta d’aprovació del Compte General de 2020 ha estat aprovada amb els vots favorables de La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos, ERC Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita.

Ordenança del servei de l’Aigua de Camarles

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària del servei d’aigua de Camarles.

La proposta ha estat aprovada per 4 vots favorables de La Veu del Poble – FIC i la regidora no adscrita. 7 abstencions del grup d’ERC i Junts.

Adhesió al manifest Protegim el Trabucador

La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’estat de les obres de la 1a fase del Casal Camarlenc i de la recollida porta a porta als establiments comercials.

El grup municipal de Junts ha preguntat sobre l’informe de viabilitat detallat del Centre de Dia, que encara no el tenen, com també la llista de factures pendents de pagament de l’any 2021 i com estava el pressupost del 2022. A més, pregunten a l’equip de govern si estan assabentats de les subvencions del PIREP i que encara no han facilitat l’informe d’actuacions a l’edifici dels coloms. Finalment, el grup de Junts ha fet dos precs, el primer manifestant que al seu grup no se’ls fa arribar les actes de la Junta de Govern i el segon, és referent a les diferents deficiències al camp de futbol.

29/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’Ajuntament de Camarles ha celebrat aquest divendres, 29 d’abril, una sessió extraordinària del ple municipal per tractar diferents qüestions.

El ple ha començat amb la votació per unanimitat de l’adhesió al conveni de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a col·laborar en l’execució dels treballs en benefici de la comunitat.

Ordenança fiscal

El següent punt del dia ha estat l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’import sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. La qual ha estat aprovada per 8 vots favorables de La Veu del Poble – FIC, ERC de Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita i 3 vots en abstenció del grup municipal Junts.

Després de finalitzar el termini d’exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, s’entendrà com aprovada definitivament.