02/05/2023 – CRÒNICA DEL PLE: SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

Ajuntament de Camarles celebra la sessió ordinària del Ple municipal

Camarles, 2 de maig de 2023 – L’Ajuntament de Camarles ha celebrat avui la sessió ordinària del Ple municipal, en la qual s’han tractat diversos punts d’interès.

En primer lloc, s’ha aprovat per unanimitat l’aprovació de les actes anteriors.

Seguidament, s’ha informat el Ple sobre la dació de comptes dels decrets de la presidència del núm. 11 al núm. 109.

A continuació, s’ha realitzat el sorteig dels membres de les meses electorals per a les pròximes eleccions que tindran lloc el 28 de maig de 2023.

També s’han aprovat per unanimitat els models de declaració de registre d’interessos, béns i drets patrimonials, així com els models de declaració d’interessos d’incompatibilitat i activitats relacionades amb interessos econòmics.

En el punt número set, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Municipal per incloure una antiga granja, una casa de masovers i una bassa a la finca Mas Antic, propietat dels germans Pons Ferré.

A més, s’ha aprovat per unanimitat la declaració especial d’interès i utilitat municipal de l’obra feta a l’IES Camarles, que consisteix en la substitució d’una caldera per un sistema d’aerotèrmia alimentat amb energia solar fotovoltaica i la millora energètica a l’institut.

El Ple també ha acordat adherir-se al pacte d’alcaldes per l’energia i el clima, una iniciativa europea per lluitar contra el canvi climàtic i promoure polítiques energètiques sostenibles.

En relació amb les festes majors de Camarles i els Lligallos, s’ha aprovat la programació dels diferents actes tradicionals amb bous.

En els informes d’alcaldia, s’ha destacat la sol·licitud d’un informe als departaments d’intervenció i urbanisme respecte a l’obra del carrer Sant Joan dels Lligallos. S’ha informat que l’informe d’intervenció és clar i que l’informe d’urbanisme recorda que el Pla Director del Clavegueram recomana la substitució de les canonades de fibrociment per canonades de plàstic de major diàmetre.

Finalment, s’ha informat sobre la documentació rebuda referent a un procés judicial d’execució hipotecària contra Olivarera del Baix Ebre, S.C.C.L. L’Ajuntament està seguint de prop aquest procés.

Amb aquestes decisions preses en la sessió del Ple municipal, l’Ajuntament de Camarles continua treballant per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i promoure un desenvolupament sostenible en el municipi.