01/04/2022 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020

Aquest divendres, 1 d’abril, s’ha portat a terme una nova sessió ordinària del ple de la corporació municipal per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. La sessió es pot veure a través del canal de Youtube del consistori i s’ha iniciat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al ple ordinari corresponent.

Dació de compte dels decrets de la presidència

Es dóna compte dels 49 decrets de presidència als membres del Ple.

Compte General 2020

L’Àrea d’Intervenció ha presentat la proposta per a l’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici de 2020. Es tracta d’un conjunt de documents que el consistori ha d’elaborar anualment sobre el balanç de la situació econòmica. La liquidació dels comptes és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a dia 4 de març al BOPT núm. 2022-1602.

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.093.509,73 euros, un passiu de 10.093.509,73 euros i un resultat de l’exercici de 62.373,89 euros.

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 62.373,89 euros.

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 2.337.604,34 euros, unes obligacions pendents de pagament de 744.788,12 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 84.987,26 euros.

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 8.365.793,66 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 8.446.665,71 euros.

Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 132.302,46 euros i s’arriba a unes existències finals de 171.846,48 euros La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.

La proposta d’aprovació del Compte General de 2020 ha estat aprovada amb els vots favorables de La Veu del Poble – FIC, Junts per Camarles i Lligallos, ERC Camarles i Lligallos i la regidora no adscrita.

Ordenança del servei de l’Aigua de Camarles

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic de naturalesa no tributària del servei d’aigua de Camarles.

La proposta ha estat aprovada per 4 vots favorables de La Veu del Poble – FIC i la regidora no adscrita. 7 abstencions del grup d’ERC i Junts.

Adhesió al manifest Protegim el Trabucador

La proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal d’ERC ha preguntat sobre l’estat de les obres de la 1a fase del Casal Camarlenc i de la recollida porta a porta als establiments comercials.

El grup municipal de Junts ha preguntat sobre l’informe de viabilitat detallat del Centre de Dia, que encara no el tenen, com també la llista de factures pendents de pagament de l’any 2021 i com estava el pressupost del 2022. A més, pregunten a l’equip de govern si estan assabentats de les subvencions del PIREP i que encara no han facilitat l’informe d’actuacions a l’edifici dels coloms. Finalment, el grup de Junts ha fet dos precs, el primer manifestant que al seu grup no se’ls fa arribar les actes de la Junta de Govern i el segon, és referent a les diferents deficiències al camp de futbol.