30/12/2020 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE TANCA L’ANY INFORMANT DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles, celebrat aquest 30 de desembre, ha donat compte del Pla anual de control financer elaborat pel departament d’intervenció, per a l’exercici 2020.

S’aprova la modificació no substancial dels estatuts de la Taula de Consens pel Delta, acordant:

1r- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la proposta.

2n- L’acord d’adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se’n presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament l’adhesió es remetrà l’acord a l’Associació Taula de Consens pel Delta, als efectes oportuns.

3r- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.

4t- Designar representant de l’Ajuntament de Camarles a l’Associació Taula de Consens pel Delta al Sr. Josep Antoni Navarro Serra, alcalde-president.

5è- Notificar el present acord a la resta de municipis i els membres de l’Associació.

6è- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Josep Antoni Navarro Serra, per signar quants documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.”

El Ple acorda donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula de Consens pel Delta i facultar a l’alcalde per signar la modificació dels estatuts als efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.

Capítol II. Article 4 – Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions.

1. Són membres fundadors de l’Associació Taula de Consens Formen part pel Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant els seus Alcaldes i presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per part de cada òrgan dels esmentats.

2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

  2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

  1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

  2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.”

Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i per tant l’Ajuntament de Camarles com ma membre de l’Associació de la TAULA DE CONSENS PEL DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació sense que això suposi un tràmit de modificació dels esmentats estatuts aprovats definitivament.