22/04/2021 – CRÒNICA DEL PLE: PLA DE SANEJAMENT FINANCER DEL PERÍODE 2021-2026

El ple extraordinari del 22 d’abril, va tenir com a punt únic el Pla de sanejament dinancer del període 2021-2026.

Ja dins l’ordre del dia, la sessió va arrencar amb l’aprovació de l’acte del mes de març. Tot seguit es va votar el Pla de sanejament financer del període 2021-2026, on vuit vots van ser favorables (ERC, La Veu del Poble i regidora No Adscrita) i 3 en contra (Junts).

En el torn d’explicació de vot, la portaveu de Junts la Sra. Zaragoza, ve expressar que el punt segon de la proposta, considera que seria interessant revisar bé les inversions proposades al PAM, ja que si bé aquestes són finançades per subvencions de la Diputació, també és cert que l’Ajuntament ha de finançar la resta amb fons propis i atesa la situació financera municipal actual: “amb un estalvi net negatiu, amb un romanent de tresoreria per a despeses generals amb signe negatiu i un període de pagament global a proveïdors superior a trenta dies, tal com es diu a la memòria del “Pla de Sanejament Financer” seria convenient pensar a fer inversions sostenibles, replantejar aquestes inversions i destinar més a despesa ordinària.

També veu que al capítol sis d’ingressos es contempla la venda de béns patrimonials, parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, amb uns ingressos de 98.256,30 Euros i com a contrapartida una despesa d’inversió per a l’execució de la xarxa elèctrica, considera també que s’hauria de replantejar aquesta inversió.

Intervingué l’alcalde, Sr. Navarro (ERC) per a dir que es podria intentar fer replantejaments, però que seria difícil tornar enrere, ja que el PAM 2021 està definitivament aprovat.

Intervingué novament la Sra. Zaragoza per a dir que el pressupost 2021 encara no està aprovat i es podria replantejar, per exemple la inversió del casal 1a Fase, amb un cost de 236.194,00 Euros i una subvenció de 224.384,30.

Intervingué la regidora d’hisenda Sra. Mora (ERC) per a dir que respecte a la venda de patrimoni, la parcel·la de 1.000 m² per a l’ús de tanatori, ja s’arrossega des de l’any 2018 perquè ja figurava al pressupost municipal i llavors existia un desequilibri entre els ingressos i la despesa, i per tant un dèficit que s’arrossega d’abans.

Un cop fetes les explicacions de vot, l’alcalde va donar per acabat el ple extraordinari.