EDICTE – MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM

El Ple de l’Ajuntament de Camarles en sessió de data 2 de maig de 2023 va aprovar inicialment “la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Camarles – Modificació fitxa 11 del Catàleg de Masies per incloure una antiga granja, una casa de masovers i una bassa existents a la finca Mas Antic, el qual se sotmet a informació pública pel termini d’un mes durant el qual es poden presentar les al·legacions que es considerin adients.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

La documentació complerta de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Camarles al c/ vint, núm. 20, de 9:00 a les 13:30 hores i a la plataforma de la seu electrònica de l’ajuntament www.camarles.cat.

Camarles, 12 de maig de 2023

Edicte