25/02/2021 – CRÒNICA DEL PLE: EL PLE RETIRA LA CONSULTA DEL CANVI DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL

El ple municipal ordinari del dijous 25 de febrer va aprovar, amb els vots de l’equip de govern, retirar la consulta popular del canvi de nom del camp de futbol “Pla de Barra” pel nom del Sr. Josep Bellés Royo, per respectar la voluntat de la petició de la família.

Per unanimitat el Ple aprova encarregar a la Diputació de Tarragona mitjançant un conveni, la gestió informatitzada del padró d’habitants.

Durant el transcurs del ple municipal, també es va aprovar per unanimitat un increment lineal de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, funcionaris, laborals i persones eventuals del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquests, i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social. Aquest increment serà amb efectes a partir de l’1 de gener.

Per acabar, l’alcalde va informar de la futura signatura del conveni interadministratiu de cooperació entre els ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regulació de la contractació conjunta del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat, amb un contracte per a dos anys amb possibilitat de pròrrogues per a dos anys més.
El segon punt d’informes d’alcaldia, tracta sobre els avantprojectes de Parc Eòlic Vandellòs II i el Parc Solar a Camarles, on l’alcalde proposa una reunió amb els portaveus dels grups polítics per tractar aquest tema tan important i poder consensuar entre tots les al·legacions de rebuig als avantprojectes esmentats anteriorment.