Camarles.cat

Ple Municipal

Què és el Ple?

És l’òrgan principal de govern de la corporació i està format per l’alcalde i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. El Ple realitzarà sessions ordinàries i extraordinàries sempre que sigui necessari. Les extraordinàries podran ser urgents.

On i quan se celebra?

Al Saló de Plens de l’Ajuntament, al carrer Vint, 20. Com a mínim, un cop cada tres mesos, a excepció del mes d’agost, i la data o dates concretes les ha de fixar el propi Ple.

Quines competències té el Ple?

Segons el que estipula el Reglament Orgànic Municipal el Ple de l’Ajuntament està format per l’alcalde i tots els regidors i regidores elegits segons la normativa electoral. D’acord amb el que estableix la Llei 7/85, les competències del Ple són totes les enumerades en la legislació local. El règim de funcionament del Ple és el que s’estableix a la Llei 7/85 i al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, o altres normes d’aplicació preceptiva i en entre elles, les d’aquest Reglament. Entre aquestes funcions les principals són les enumerades a l’article 22 de la Llei 7/85:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l’article 45; creació d’òrgans descentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

 • L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió que preveu la legislació urbanística.

 • L’aprovació del Reglament Orgànic Municipal i de les ordenances.

 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.

 • L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

 • L’acceptació de la delegació de competències realitzades per altres administracions públiques.

 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

 • L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.

 • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.

 • La votació sobre la moció de censura a l’alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.