Camarles.cat

Òrgans de Govern

Alcalde

L’Alcalde és l’òrgan de govern de caràcter unipersonal i actiu, amb atribucions pròpies, que exerceix el poder executiu a nivell municipal. És a més, el president de la Corporació.

Ple

El Ple de l’ajuntament de Camarles esta format per 11 regidors. Els regidors són elegits pels ciutadans en les eleccions municipals per un període de 4 anys. El Ple és el màxim òrgan de poder de l’ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament de Camarles es celebra de forma ordinària un cop cada tres mesos, a excepció del mes d’agost, i la data o dates concretes les ha de fixar prèvia publicació de la convocatòria del Ple.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’alcalde a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.