Camarles.cat

Junta de govern local

La Junta de Govern és un òrgan municipal presidit per l’alcalde o alcaldessa i integrat per un nombre de regidors i regidores no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde.

El nomenament dels membres de la Junta de Govern el farà l’alcalde a través de Decret, del qual es donarà compte al Ple en la sessió següent. El caràcter del càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el càrrec i/o renunciar-hi en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàcita del nomenament sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’Alcaldia.

Les atribucions de la Junta de Govern són:

a) L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegui o l’atribueixin les lleis.

On i quan se celebra?

La periodicitat de la sessió serà quinzenal, i les sessions tindran lloc els dijous a, a l’ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

Membres:

  • Ramon Brull Melich

  • Miguel José Olid Bertomeu

  • Verònica Villa González