Camarles.cat

Comissions Informatives Municipals

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Camarles hi ha les següents comissions:

  • Comissióde Governació, Urbanisme, Indústria, Media Ambient, Agricultura i Serveis.

  • Comissió d’Hisenda i Especial de Comptes

  • Comissió de Joventut, Festes, Esport, Promoció Econòmica, Comunicació,Participació Ciutadana i Transparència.

  • Comissió d’Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat.

La periodicitat de la sessió serà mensual, i les sessions tindran lloc a l’ajuntament, prèviament convocades a l’efecte.