Sou a: Inici / Ajuntament / Deltatres

Mancomunitat Intermunicipal Deltatres

EDICTE

 

De conformitat amb l’Acord de la Comissió Gestora de data 20/12/2017 en la qual es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per les obres referents a la rehabilitació i equipació del pou núm. 1 de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatres, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques (memòria valorada). Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.

Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora.

Organisme: Mancomunitat Intermunicipal Deltatres.

2. Objecte del contracte.

Descripció de l’objecte: obres referents a la rehabilitació i equipació del pou núm. 1 de la Mancomunitat Intermunicipal Deltatres.

3. Tramitació i procediment.

Tramitació: ordinària Procediment: obert, amb un únic criteri d’adjudicació.

4. Tipus de licitació:

Import de licitació: 100.840,40€

Impost sobre valor afegit (IVA): 17.501,23€

Valor estimat del contracte: 83.339,17€

5. Règim de Garanties:

Garantia definitiva: 5% sobre el preu de l’adjudicació IVA exclòs

6. Obtenció de documentació i informació.

Telèfon: 977.48.93.09

Correu electrònic: olc@deltebre.cat

Per consultar anunci al perfil del contractant a la www.deltebre.cat

7. Requisits específics del contractista.

Clàusula 8a plec de clàusules administratives particulars.

8. Criteris d'adjudicació:

Veure clàusula 15a plec de clàusules administratives particulars

9. Presentació de les ofertes.

Data límit de presentació: Fins dia 30 de gener de 2018 a les 14 hores.

Documentació a presentar: Veure Plecs

Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament de Deltebre EAC (seu Mancomunitat Intermunicipal Deltatres)

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet al correu electrònic olc@deltebre.cat.

10. Obertura de les ofertes.

Entitat: Mancomunitat Intermunicipal Deltatres.

Domicili: Plaça vint de maig.

Localitat: Deltebre

11. Despeses d’anuncis:

L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 1.000€.

Deltebre, 20 de desembre de 2017

El secretari acctal.,

David Torres Fabra

 

Avís Legal i Política de Privadesa - Galetes (Cookies)

© Ajuntament de Camarles

Adreça: C/ Vint, nº20 | 43894 Camarles

Tel.: 977 470 007 Correu: ajuntament@camarles.cat