Sou a: Inici / Ajuntament / Competències i Funcions

Les Competències i Funcions

L'Ajuntament és l'administració pública d'àmbit territorial més propera a la ciutadania. L'administració local a Espanya està regulada per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

El municipi pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.

El municipi de Camarles, en funció de la seva població i dins l'àmbit de les seves competències, ofereix els següents serveis:

 • Enllumenat públic
 • Cementiri
 • Recollida de residus
 • Neteja viaria
 • Clavegueram
 • Pavimentació de les vies públiques
 • Parcs públics
 • Tractament de residus
 • Deixalleria
 • Polígon Industrial "Venta Nova"

Alcaldia

 • Dirigir el govern i la administració municipal.
 • Representar l’Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, i decidir els empats amb el vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipal.s
 • Dictar bands.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal, acordar el seu nomenament i sancions.
 • Exercir la direcció de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple.
 • L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del seu ajuntament en matèria de les seves competències.
 • Iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofe o infortunis públics o greu risc dels mateixos les mesures necessàries o adequades donant compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • Les altres que expressament li atribueixin la llei i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi.

Ple Municipal

És el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament, i està format per tots els regidors electes, presidits per l'Alcalde. El plenari de Camarles, a raó de la població resident al terme municipal, el conformen onze regidors.

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats.
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
 • Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

La periodicitat de la sessió  serà cada tres mesos, i les sessions tindran lloc a les 19,30 hores, a  l’ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Els membres estaran nomenats per l'alcalde que en donarà compte al Ple.

L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

 • L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

La periodicitat de la sessió serà quinzenal, i les sessions tindran lloc els dijous a les 13,30 hores, a  l’ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.

 

MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sra. Sandra Zaragoza Vallés –  Alcaldessa, presidenta

Sr. Ramon Brull Melich – 1r tinent d’alcalde

Sra. Bàrbara Curto Camisón – 2n tinent d’alcalde

Sr. Jordi Bonet Curto – 3r tinent d’alcalde

Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Camarles hi ha les següents comissions:

 • Comissió d'Urbanisme
 • Comissió d'Hisenda
 • Comissió de Joventut
 • Comissió d'Ensenyament

La periodicitat de la sessió serà mensual, i les sessions tindran lloc  a  l’ajuntament, prèviament convocades a l’efecte.

Competències Municipals

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
 • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 • Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementiris i activitats funeràries.
 • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les competències municipals en les matèries enunciades es determinaran per Llei havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

Sou a: Inici / Ajuntament / Competències i Funcions / Organigràma

Organigràma de l'Ens

Avís Legal i Política de Privadesa - Galetes (Cookies)

© Ajuntament de Camarles

Adreça: C/ Vint, nº20 | 43894 Camarles

Tel.: 977 470 007 Correu: ajuntament@camarles.cat